Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

باشندگان جوزجان خواهان از سرگیری پروژه‌های متوقف شده استند

شماری از باشندگان جوزجان نسبت به متوقف بودن کار ساخت و ساز پروژه‌های نیمه تمام شکایت می‌کنند و می‌گویند که تکمیل نشدن این پروژه‌ها، آنان را با چالش‌های جدی رو به‌رو کرده است.

کار ساخت و ساز یک جاده در شهر شبرغان مرکز جوزجان، در زمان حکومت پیشین آغاز شده بود؛ اما از دو سال به این سو، کار آن متوقف است.

شیر احمد، باشنده جوزجان، گفت: «حدود دو سال می‌شود که ما از گرد و خاک به عذاب استیم. زمستان هم از گِل آن به عذاب استیم.»

محمد الله، باشنده جوزجان، گفت: «هیچ ارگانی توجه نکرد به این سرک‌ها، وضعیت این سرک‌ها بسیار خراب است.»

احمد نوید، باشنده جوزجان، گفت: «ما از دولت فعلی خواهشمندیم و تقاضا می‌کنیم که همین سرک‌ها ما را بازسازی کنند.»

در همین حال، مسوولان شهرداری شبرغان می‌گویند که به علت نبود بودجه، نمی‌توانند کار پروژه‌های نیمه تمام را تکمیل کنند.

حبیب الله قانع، شهردار شبرغان، گفت: «پروژه‌هایی که مربوط به شاروالی شهر شبرغان است، سه دانه است که از وقت‌هایی جمهوریت نیمه تکمیل مانده است.»

پس از سقوط حکومت پیشین، کار ساخت و ساز شماری از پروژه‌های کوچک و بزرگ در سراسر کشور متوقف شده است. برخی از این پروژه‌ها را بانک جهانی تمویل می‌کرد و شماری دیگر با هزینه نهاد‌های دولتی ساخته می‌شد.

باشندگان جوزجان خواهان از سرگیری پروژه‌های متوقف شده استند

در همین حال، مسوولان شهرداری شبرغان می‌گویند که به علت نبود بودجه، نمی‌توانند کار پروژه‌های نیمه تمام را تکمیل کنند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندگان جوزجان نسبت به متوقف بودن کار ساخت و ساز پروژه‌های نیمه تمام شکایت می‌کنند و می‌گویند که تکمیل نشدن این پروژه‌ها، آنان را با چالش‌های جدی رو به‌رو کرده است.

کار ساخت و ساز یک جاده در شهر شبرغان مرکز جوزجان، در زمان حکومت پیشین آغاز شده بود؛ اما از دو سال به این سو، کار آن متوقف است.

شیر احمد، باشنده جوزجان، گفت: «حدود دو سال می‌شود که ما از گرد و خاک به عذاب استیم. زمستان هم از گِل آن به عذاب استیم.»

محمد الله، باشنده جوزجان، گفت: «هیچ ارگانی توجه نکرد به این سرک‌ها، وضعیت این سرک‌ها بسیار خراب است.»

احمد نوید، باشنده جوزجان، گفت: «ما از دولت فعلی خواهشمندیم و تقاضا می‌کنیم که همین سرک‌ها ما را بازسازی کنند.»

در همین حال، مسوولان شهرداری شبرغان می‌گویند که به علت نبود بودجه، نمی‌توانند کار پروژه‌های نیمه تمام را تکمیل کنند.

حبیب الله قانع، شهردار شبرغان، گفت: «پروژه‌هایی که مربوط به شاروالی شهر شبرغان است، سه دانه است که از وقت‌هایی جمهوریت نیمه تکمیل مانده است.»

پس از سقوط حکومت پیشین، کار ساخت و ساز شماری از پروژه‌های کوچک و بزرگ در سراسر کشور متوقف شده است. برخی از این پروژه‌ها را بانک جهانی تمویل می‌کرد و شماری دیگر با هزینه نهاد‌های دولتی ساخته می‌شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره