Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

توزیع یونیفورم تازه برای کارمندان زندان‌ها

اداره تنظیم امور زندان‌ها توزیع یونیفورم کارمندان نظامی زندان‌ها را در سراسر کشور آغاز کرده است.

این برنامه از هرات آغاز شده است و قرار است برای تمامی کارمندان نظامی زندان‌های کشور لباس نظامی توزیع شود.

محمد نبی خلیل، رییس زندان هرات، گفت: «به هدایت بزرگان، ریاست محبس هرات به کارمندان این زندان لباس توزیع کرد تا با این لباس مقدس، وظیفه مقدس خود را انجام دهند.»

اداره تنظیم امور زندان‌ها، توزیع لباس‌های نظامی را در تأمین نظم در زندان‌ها مهم می‌‌داند.

عبدالحسیب، مسوول آموزشی زندان هرات، گفت: «تمام پرسونل ما مبلس به یونیفورم مشخص شدند و از دو ماه به این سو به گونه منظم آموزش می بینند.»

عبدالحی منیب، معاون امنیتی زندان هرات، گفت: «ملبس شدن پرسونل محبس هرات با یونیفورم، این خوبی را دارد که نظامی و غیر نظامی از هم فرق شوند.»

شماری از سربازان پولیس که به تازگی یونیفورم نظامی گرفته‌اند، می‌گویند که لباس نظامی باعث ایجاد نظم در حکومت و تأمین امنیت در جامعه می‌شود.

نیک محمد، سرباز پولیس، گفت: «اگر یک نظامی یونیفورم نداشته باشد، فرق بین یک فرد ملکی و نظامی نمی شود.»

خیر محمد آخندزاده، سرباز پولیس، گفت: «با یونیفورم خود را بسیار راحت احساس می کنم.»

امان الله روحانی، سرباز پولیس، گفت: «به خاطری که در کارهای خود را با یونیفورم منظم استیم، راحت استم.»

شماری از آگاهان نظامی می‌گویند که توزیع یونیفورم نظامی به نیرو‌های امنیتی در کشور نظم به میان خواهد آمد و در تأمین امنیت در جامعه مهم خواهد بود.

توزیع یونیفورم تازه برای کارمندان زندان‌ها

شماری از سربازان پولیس که به تازگی یونیفورم نظامی گرفته‌اند، می‌گویند که لباس نظامی باعث ایجاد نظم در حکومت و تأمین امنیت در جامعه می‌شود.

تصویر بندانگشتی

اداره تنظیم امور زندان‌ها توزیع یونیفورم کارمندان نظامی زندان‌ها را در سراسر کشور آغاز کرده است.

این برنامه از هرات آغاز شده است و قرار است برای تمامی کارمندان نظامی زندان‌های کشور لباس نظامی توزیع شود.

محمد نبی خلیل، رییس زندان هرات، گفت: «به هدایت بزرگان، ریاست محبس هرات به کارمندان این زندان لباس توزیع کرد تا با این لباس مقدس، وظیفه مقدس خود را انجام دهند.»

اداره تنظیم امور زندان‌ها، توزیع لباس‌های نظامی را در تأمین نظم در زندان‌ها مهم می‌‌داند.

عبدالحسیب، مسوول آموزشی زندان هرات، گفت: «تمام پرسونل ما مبلس به یونیفورم مشخص شدند و از دو ماه به این سو به گونه منظم آموزش می بینند.»

عبدالحی منیب، معاون امنیتی زندان هرات، گفت: «ملبس شدن پرسونل محبس هرات با یونیفورم، این خوبی را دارد که نظامی و غیر نظامی از هم فرق شوند.»

شماری از سربازان پولیس که به تازگی یونیفورم نظامی گرفته‌اند، می‌گویند که لباس نظامی باعث ایجاد نظم در حکومت و تأمین امنیت در جامعه می‌شود.

نیک محمد، سرباز پولیس، گفت: «اگر یک نظامی یونیفورم نداشته باشد، فرق بین یک فرد ملکی و نظامی نمی شود.»

خیر محمد آخندزاده، سرباز پولیس، گفت: «با یونیفورم خود را بسیار راحت احساس می کنم.»

امان الله روحانی، سرباز پولیس، گفت: «به خاطری که در کارهای خود را با یونیفورم منظم استیم، راحت استم.»

شماری از آگاهان نظامی می‌گویند که توزیع یونیفورم نظامی به نیرو‌های امنیتی در کشور نظم به میان خواهد آمد و در تأمین امنیت در جامعه مهم خواهد بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره