Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برای یک‌هزار خانواده‌ در هرات کمک نقدی صورت گرفت

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان با یک هزار خانواده نادار در هرات پول نقد کمک کرده است.

به گفته مسوولان این نهاد، هر یک از خانواده‌های نادار، نزدیک به پنجاه هزار افغانی کمک دریافت کرده‌اند.

عبدالغفور جلالی، معاون مالی و اداری ریاست امور مهاجران و عودت‌کنندگان هرات، گفت: «تقریباً به هر خانواده ۴۷هزار و هفت‌صد افغانی توزیع می‌شود. این کوشش همه‌ی ما است تا هر زمان به هم‌وطنان ما کمک‌ها را برسانیم.»

افراد نادار از ولسوالی‌های هرات برای دریافت کمک به ریاست امور مهاجران این ولایت آمده‌اند. برخی از این افراد می‌گویند که ناداری و گرسنگی آنان را به اینجا کشانیده است.

خان محمد، نادار، گفت: «این کمکی بزرگی به ما است که خرج سه، چهار یا پنج ماه می‌شود. ما هیچ عایداتی نداریم، خیلی انتظار می‌کشیم تا کمک بیاید و چند ماه زندگی را دوام دهیم.»

زینب، نادار، گفت: «نه روغن داریم، نه گندم داریم، نه برنج داریم، هیچ چیزی در خانه نداریم، حتی نان خشک.»

در همین حال، شماری از باشندگان هرات می‌گویند که نادار و گرسنگی در جامعه افزایش یافته و مردم نادار نیاز به کمک بیش‌تر دارند.

خدا داد، نادار، گفت: «غریب‌هایی است که نه کار و نه هم کسب دارند. ایران این گونه شد، پاکستان نیز بند شد.»

لعل جان، نادار، گفت: «بدبختی است، ما بیش‌تر از این کمک‌ها را می‌خواهیم.»

با گسترش بحران اقتصادی در بیش‌تر از یک سال پسین، ناداری و گرسنگی در کشور افزایش یافته است.

با اینکه کمک‌های بشردوستانه جهانی ادامه دارد، اما بسیاری از شهروندان نادار می‌گویند که تاهنوز از این کمک‌ها بی‌بهره استند.

برای یک‌هزار خانواده‌ در هرات کمک نقدی صورت گرفت

در همین حال، شماری از باشندگان هرات می‌گویند که نادار و گرسنگی در جامعه افزایش یافته و مردم نادار نیاز به کمک بیش‌تر دارند.

تصویر بندانگشتی

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان با یک هزار خانواده نادار در هرات پول نقد کمک کرده است.

به گفته مسوولان این نهاد، هر یک از خانواده‌های نادار، نزدیک به پنجاه هزار افغانی کمک دریافت کرده‌اند.

عبدالغفور جلالی، معاون مالی و اداری ریاست امور مهاجران و عودت‌کنندگان هرات، گفت: «تقریباً به هر خانواده ۴۷هزار و هفت‌صد افغانی توزیع می‌شود. این کوشش همه‌ی ما است تا هر زمان به هم‌وطنان ما کمک‌ها را برسانیم.»

افراد نادار از ولسوالی‌های هرات برای دریافت کمک به ریاست امور مهاجران این ولایت آمده‌اند. برخی از این افراد می‌گویند که ناداری و گرسنگی آنان را به اینجا کشانیده است.

خان محمد، نادار، گفت: «این کمکی بزرگی به ما است که خرج سه، چهار یا پنج ماه می‌شود. ما هیچ عایداتی نداریم، خیلی انتظار می‌کشیم تا کمک بیاید و چند ماه زندگی را دوام دهیم.»

زینب، نادار، گفت: «نه روغن داریم، نه گندم داریم، نه برنج داریم، هیچ چیزی در خانه نداریم، حتی نان خشک.»

در همین حال، شماری از باشندگان هرات می‌گویند که نادار و گرسنگی در جامعه افزایش یافته و مردم نادار نیاز به کمک بیش‌تر دارند.

خدا داد، نادار، گفت: «غریب‌هایی است که نه کار و نه هم کسب دارند. ایران این گونه شد، پاکستان نیز بند شد.»

لعل جان، نادار، گفت: «بدبختی است، ما بیش‌تر از این کمک‌ها را می‌خواهیم.»

با گسترش بحران اقتصادی در بیش‌تر از یک سال پسین، ناداری و گرسنگی در کشور افزایش یافته است.

با اینکه کمک‌های بشردوستانه جهانی ادامه دارد، اما بسیاری از شهروندان نادار می‌گویند که تاهنوز از این کمک‌ها بی‌بهره استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره