Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فراهم شدن زمینه آموزش رایگان برای نزدیک به ۵۰۰ دانش‌آموز پسر در بدخشان

مسوولان اطلاعات و فرهنگ در بدخشان، از فراهم‌آوری زمینه آموزش رایگان، برای نزدیک به ۵۰۰ دانش‌آموز، در این ولایت خبر می‌دهند.

آنان می‌افزایند که دانش‌آموزان پسر که توان پرداخت هزینه آموزش در مرکزهای آموزشی خصوصی را نداشتند از شش ماه بدینسو، زمینه آموزش رایگان برای شان، فراهم شده است.

معزالدین احمدی، رییس اطلاعات و فرهنگ بدخشان، گفت: «آن برادران که فقیر و غریب استند توانایی پرداخت مصارف کورس‌ها را ندارند به این خاطر امید است که در اینجا درس بیاموزند و به صورت رایگان آموزگارانی خوبی را ما داریم.»

عطا الله ادیب، آموزگار، گفت: «ما سیستم انگلیسی داریم که سیستم دوازده ماهه و شش ماهه داریم که به تعداد ۳۶۰ تن از جوانان مصروف آموزش استند و ما تلاش می‌کنیم که در سال پیشرو برنامه‌های زیادی را افزون بکنیم.»

به گفته مسوولان، دانش‌آموزان در این مرکز در بخش‌های کمپیوتر، زبان انگلیسی، خطاطی و خوش نویسی و موضوعات دینی آموزش داده می‌شوند.

آنان از فراهم شدن زمینه آموزش رایگان، استقبال می‌کنند.

عین الدین فرخ، دانش‌آموز، گفت: «جوانانی استند که توانایی این را ندارند تا بروند در کورس‌های که یک برنامه کمپیوتر را اگر بخوانند هفت صد الی هشت صد روپه را توان پرداخت اش را ندارند.»

مقصود الله صالحی، دانش‌آموز دیگر، گفت: «این فرصت برای جوانان فراهم شده تا آنان بتوانند از فعالیت‌های تکنالوژی در بخش‌های مختلف آموزش ببینند.»

این در حالی است که در بیش‌تر از یک‌سال پسین، بیش‌تر کودکان به علت فقر و بی‌کاری، به جای رفتن به مکتب و آموزش، به هدف پیدا کردن لقمه نانی، به کارهای شاق روی آورده‌اند.

فراهم شدن زمینه آموزش رایگان برای نزدیک به ۵۰۰ دانش‌آموز پسر در بدخشان

به گفته مسوولان، دانش‌آموزان در این مرکز در بخش‌های کمپیوتر، زبان انگلیسی، خطاطی و خوش نویسی و موضوعات دینی آموزش داده می‌شوند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان اطلاعات و فرهنگ در بدخشان، از فراهم‌آوری زمینه آموزش رایگان، برای نزدیک به ۵۰۰ دانش‌آموز، در این ولایت خبر می‌دهند.

آنان می‌افزایند که دانش‌آموزان پسر که توان پرداخت هزینه آموزش در مرکزهای آموزشی خصوصی را نداشتند از شش ماه بدینسو، زمینه آموزش رایگان برای شان، فراهم شده است.

معزالدین احمدی، رییس اطلاعات و فرهنگ بدخشان، گفت: «آن برادران که فقیر و غریب استند توانایی پرداخت مصارف کورس‌ها را ندارند به این خاطر امید است که در اینجا درس بیاموزند و به صورت رایگان آموزگارانی خوبی را ما داریم.»

عطا الله ادیب، آموزگار، گفت: «ما سیستم انگلیسی داریم که سیستم دوازده ماهه و شش ماهه داریم که به تعداد ۳۶۰ تن از جوانان مصروف آموزش استند و ما تلاش می‌کنیم که در سال پیشرو برنامه‌های زیادی را افزون بکنیم.»

به گفته مسوولان، دانش‌آموزان در این مرکز در بخش‌های کمپیوتر، زبان انگلیسی، خطاطی و خوش نویسی و موضوعات دینی آموزش داده می‌شوند.

آنان از فراهم شدن زمینه آموزش رایگان، استقبال می‌کنند.

عین الدین فرخ، دانش‌آموز، گفت: «جوانانی استند که توانایی این را ندارند تا بروند در کورس‌های که یک برنامه کمپیوتر را اگر بخوانند هفت صد الی هشت صد روپه را توان پرداخت اش را ندارند.»

مقصود الله صالحی، دانش‌آموز دیگر، گفت: «این فرصت برای جوانان فراهم شده تا آنان بتوانند از فعالیت‌های تکنالوژی در بخش‌های مختلف آموزش ببینند.»

این در حالی است که در بیش‌تر از یک‌سال پسین، بیش‌تر کودکان به علت فقر و بی‌کاری، به جای رفتن به مکتب و آموزش، به هدف پیدا کردن لقمه نانی، به کارهای شاق روی آورده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره