Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلاش وزارت تحصیلات عالی برای آوردن اصلاحات در نهادهای تحصیلی

ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، از تلاش‌ها به هدف آوردن اصلاحات در نهادهای تحصیلات عالی کشور سخن زده است.

آقای ندیم که در مراسم فراغت دانشجویان یکی از دانشگاه‌های خصوصی در کندهار شرکت کرده بود، گفته است که برای جوانان در سال‌ها گذشته در بدل پول سند فراغت داده می‌شد.

او به این باور است که دانشگاه‌های که در بدل پول سند فراغت می‌دادند، از سوی زورمندان ایجاد شده است.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در این مراسم گفته است: «شاید در مورد بعضی‌ها تصمیم گرفته شود تا آنعده موسسات که بنیاد آن بر فساد باشد، اراده خدمت ندارد و جامعه را فاسد می‌سازند. کوشش خواهیم کرد تا برایش بدیل پیدا کنیم.»

این سرپرست‌وزیر حکومت سرپرست افزوده است که به یک کمیسیون وظیفه سپرده تا چالش‌های دانشگاه‌های خصوصی را از میان بردارد.

ندا محمد ندیم همچنان از اعضای کابینه امارت اسلامی خواسته است که جوانان تازه فارغ شده از دانشگاه‌ها را در اداره‌های حکومتی به کار بگمارند.

او در این باره گفت: «بر تمام وزیر صاحبان از رسانه‌ها صدا می‌کنم و در مجالس خصوصی نیز برای شان می‌گوییم که این جوانان را در خدمات با خود بیاورید. هم قوت دارند. هم استعداد دارند.»

سید فاروق نعیمی، رییس اتحادیه نهادهای تحصیلات عالی در جنوب کشور، گفت: «از رهبران امارت اسلامی خواهان این استیم که این سکتور بزرگ تحصیلی را حمایت کنید. با آنان همکاری و تشویق کنید.» 

سرپرست وزارت تحصیلات عالی از تلاش‌ها به منظور تقویت مرکزهای خصوصی تحصیلات عالی خبر می‌دهد؛ اما می‌گوید که نظام به تنهایی نمی‌تواند چالش‌های تمام مردم را برطرف کند.

تلاش وزارت تحصیلات عالی برای آوردن اصلاحات در نهادهای تحصیلی

ندا محمد ندیم همچنان از اعضای کابینه امارت اسلامی خواسته است که جوانان تازه فارغ شده از دانشگاه‌ها را در اداره‌های حکومتی به کار بگمارند.

تصویر بندانگشتی

ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، از تلاش‌ها به هدف آوردن اصلاحات در نهادهای تحصیلات عالی کشور سخن زده است.

آقای ندیم که در مراسم فراغت دانشجویان یکی از دانشگاه‌های خصوصی در کندهار شرکت کرده بود، گفته است که برای جوانان در سال‌ها گذشته در بدل پول سند فراغت داده می‌شد.

او به این باور است که دانشگاه‌های که در بدل پول سند فراغت می‌دادند، از سوی زورمندان ایجاد شده است.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در این مراسم گفته است: «شاید در مورد بعضی‌ها تصمیم گرفته شود تا آنعده موسسات که بنیاد آن بر فساد باشد، اراده خدمت ندارد و جامعه را فاسد می‌سازند. کوشش خواهیم کرد تا برایش بدیل پیدا کنیم.»

این سرپرست‌وزیر حکومت سرپرست افزوده است که به یک کمیسیون وظیفه سپرده تا چالش‌های دانشگاه‌های خصوصی را از میان بردارد.

ندا محمد ندیم همچنان از اعضای کابینه امارت اسلامی خواسته است که جوانان تازه فارغ شده از دانشگاه‌ها را در اداره‌های حکومتی به کار بگمارند.

او در این باره گفت: «بر تمام وزیر صاحبان از رسانه‌ها صدا می‌کنم و در مجالس خصوصی نیز برای شان می‌گوییم که این جوانان را در خدمات با خود بیاورید. هم قوت دارند. هم استعداد دارند.»

سید فاروق نعیمی، رییس اتحادیه نهادهای تحصیلات عالی در جنوب کشور، گفت: «از رهبران امارت اسلامی خواهان این استیم که این سکتور بزرگ تحصیلی را حمایت کنید. با آنان همکاری و تشویق کنید.» 

سرپرست وزارت تحصیلات عالی از تلاش‌ها به منظور تقویت مرکزهای خصوصی تحصیلات عالی خبر می‌دهد؛ اما می‌گوید که نظام به تنهایی نمی‌تواند چالش‌های تمام مردم را برطرف کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره