Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اخذ آزمون شمولیت در مکتب‌ از نیروهای ا‌مارت اسلامی

مسوولان ریاست معارف خوست می ‌گویند که از ۵۰۰ تن از نیروهای امارت اسلامی، آزمون شمولیت در مکتب‌ها را اخذ کرده‌اند.

مسوولان می‌افزایند، که این آزمون هر شش ماه یکبار اخذ می‌شود و تنها اعضای امارت اسلامی می‌توانند در آن شرکت کنند.

خیرگل خیرخواه، معاون ریاست معارف خوست، گفت: «هدف این است که کدام صنفی را که این‌ها امتحان می‌دهند خودشان انتخاب کرده‌اند و امتحان از آن‌ها گرفته می‌شود و کامیاب می‌شوند.»

عبدالمنان حقانی، عضو کمیته اخذ آزمون، گفت: «به صورت شفاف به ترتیب دانش‌آموزان نشسته اند  پروسه امتحان به صورت خوب روان است.»

شماری از اشتراک کنند‌گان این آزمون، از فراهم شدن زمینه‌ی آموزش‌های عصری خرسند استند.

الف خان، شرکت کننده، گفت: «صنف نهم، دهم و یازدهم را کم کم خوانده‌آم و حالا به صنف دوازدهم امتحان می‌دهم.»

عصمت، شرکت کننده دیگر، گفت: «از رهبران سپاس‌گزار استیم که این سیستم را برای ما آماده کرده اند.»

این در حالی است که پیش از این در شماری دیگر از ولایت‌های کشور نیز از افرادی که در گذشته به علت نبردها از آموزش محروم مانده‌اند، آزمون شمولیت در مکتب‌ها اخذ شده است.

اخذ آزمون شمولیت در مکتب‌ از نیروهای ا‌مارت اسلامی

شماری از اشتراک کنند‌گان این آزمون، از فراهم شدن زمینه‌ی آموزش‌های عصری خرسند استند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان ریاست معارف خوست می ‌گویند که از ۵۰۰ تن از نیروهای امارت اسلامی، آزمون شمولیت در مکتب‌ها را اخذ کرده‌اند.

مسوولان می‌افزایند، که این آزمون هر شش ماه یکبار اخذ می‌شود و تنها اعضای امارت اسلامی می‌توانند در آن شرکت کنند.

خیرگل خیرخواه، معاون ریاست معارف خوست، گفت: «هدف این است که کدام صنفی را که این‌ها امتحان می‌دهند خودشان انتخاب کرده‌اند و امتحان از آن‌ها گرفته می‌شود و کامیاب می‌شوند.»

عبدالمنان حقانی، عضو کمیته اخذ آزمون، گفت: «به صورت شفاف به ترتیب دانش‌آموزان نشسته اند  پروسه امتحان به صورت خوب روان است.»

شماری از اشتراک کنند‌گان این آزمون، از فراهم شدن زمینه‌ی آموزش‌های عصری خرسند استند.

الف خان، شرکت کننده، گفت: «صنف نهم، دهم و یازدهم را کم کم خوانده‌آم و حالا به صنف دوازدهم امتحان می‌دهم.»

عصمت، شرکت کننده دیگر، گفت: «از رهبران سپاس‌گزار استیم که این سیستم را برای ما آماده کرده اند.»

این در حالی است که پیش از این در شماری دیگر از ولایت‌های کشور نیز از افرادی که در گذشته به علت نبردها از آموزش محروم مانده‌اند، آزمون شمولیت در مکتب‌ها اخذ شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره