Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برای رشد زراعت، برنامه‌های موثر اجرا می‌شود

مسوولان محلی کندز، در مراسم گرامی داشت از روزدهقان، از ساخت سردخانه‌های معیاری، ایجاد سربند‌های آب و حفرکانال‌ها در سال روان، در این ولایت خبر می‌دهند.

به گفته آنان، هدف از عملی سازی این برنامه‌ها، همکاری با کشاورزان و بر طرف ساختن چالش‌های آنان، به خاطر رشد فرآورده‌های کشاورزی در این ولایت است.

امان الله حسن، رییس زراعت آبیاری ومالداری کندز، گفت: «به سطح زون در کندز یک سردخانه ستندرد خواهیم ساخت. مسلخ خواهیم ساخت، کانال‌های که کار شان نیمه باقی مانده آن را بازسازی خواهیم کرد. چیزهایی که دهاقین به آن نیاز دارند، ان‌شاءالله در سال آینده آن را انجام خواهیم داد.»

با این حال، شماری از کشاورزان و مالداران، فرآورده‌های کشاورزی و دست آوردهای خود را در حاشیه این برنامه به نمایش گذاشته اند.

عبدالقهار، کشاورز، گفت: «باید کانال‌ها، کود کیمیاوی اصلاح شده و سردخانه باید فعال شود.»

ظفر خان، کشاورز دیگر، گفت: «از امارت اسلامی همین خواست را داریم که نخست به ما در بخش کشاورزی چالش‌های کود، تخم‌های اصلاح شده را حل کند و باید در این زمینه با ما کمک کند.»

شماری ازمالداران که در این برنامه شرکت کرده‌اند نیز خواهان فراهم آوری سهولت، از سوی حکومت سرپرست استند.

وکیل هستی خان، نماینده مالداران-کندز، گفت: «چراهگاه‌های ما تمام شان غصب شده اند، در دست زورگویان است. واکسین نداریم، آب مورد نیاز کوچی‌ها نیست.»

اصل خان، مالدار، گفت: «ماه حمل که ختم شود، برای ما یک تانکر آب را به ده هزار افغانی می‌آورند. این طرف که بیاییم باز علوفه نیست که به حیوانات ما بدهیم.»

از روزکشاورز در حالی در کندز گرامی داشت می‌شود که سال پیش، زمین‌های زیادی للمی و آبی کشاورزان در این ولایت، به علت خشک‌سالی، فرآورده‌های مناسبی نداشت و کشاورزان از این رهگذر، زیان‌های هنگفتی مالی را متقبل شدند.

برای رشد زراعت، برنامه‌های موثر اجرا می‌شود

با این حال، شماری از کشاورزان و مالداران، فرآورده‌های کشاورزی و دست آوردهای خود را در حاشیه این برنامه به نمایش گذاشته اند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان محلی کندز، در مراسم گرامی داشت از روزدهقان، از ساخت سردخانه‌های معیاری، ایجاد سربند‌های آب و حفرکانال‌ها در سال روان، در این ولایت خبر می‌دهند.

به گفته آنان، هدف از عملی سازی این برنامه‌ها، همکاری با کشاورزان و بر طرف ساختن چالش‌های آنان، به خاطر رشد فرآورده‌های کشاورزی در این ولایت است.

امان الله حسن، رییس زراعت آبیاری ومالداری کندز، گفت: «به سطح زون در کندز یک سردخانه ستندرد خواهیم ساخت. مسلخ خواهیم ساخت، کانال‌های که کار شان نیمه باقی مانده آن را بازسازی خواهیم کرد. چیزهایی که دهاقین به آن نیاز دارند، ان‌شاءالله در سال آینده آن را انجام خواهیم داد.»

با این حال، شماری از کشاورزان و مالداران، فرآورده‌های کشاورزی و دست آوردهای خود را در حاشیه این برنامه به نمایش گذاشته اند.

عبدالقهار، کشاورز، گفت: «باید کانال‌ها، کود کیمیاوی اصلاح شده و سردخانه باید فعال شود.»

ظفر خان، کشاورز دیگر، گفت: «از امارت اسلامی همین خواست را داریم که نخست به ما در بخش کشاورزی چالش‌های کود، تخم‌های اصلاح شده را حل کند و باید در این زمینه با ما کمک کند.»

شماری ازمالداران که در این برنامه شرکت کرده‌اند نیز خواهان فراهم آوری سهولت، از سوی حکومت سرپرست استند.

وکیل هستی خان، نماینده مالداران-کندز، گفت: «چراهگاه‌های ما تمام شان غصب شده اند، در دست زورگویان است. واکسین نداریم، آب مورد نیاز کوچی‌ها نیست.»

اصل خان، مالدار، گفت: «ماه حمل که ختم شود، برای ما یک تانکر آب را به ده هزار افغانی می‌آورند. این طرف که بیاییم باز علوفه نیست که به حیوانات ما بدهیم.»

از روزکشاورز در حالی در کندز گرامی داشت می‌شود که سال پیش، زمین‌های زیادی للمی و آبی کشاورزان در این ولایت، به علت خشک‌سالی، فرآورده‌های مناسبی نداشت و کشاورزان از این رهگذر، زیان‌های هنگفتی مالی را متقبل شدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره