Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گسترش و توسعه باغداری در بامیان

شماری از باشندگان بامیان می‌گویند که در سال‌های پسین به توسعه‌ و گسترش باغداری رو آورده‌اند و از این رهگذر، هزینه خانواده‌های خود را تامین می‌کنند.

اسدالله باغدار می‌گوید که سالانه از گردآوری فرآورده‌های سیب و زردآلو هزینه خانواده‌اش را تامین می‌کند.

اسدالله به طلوع‌نیوز گفت: «سال ۳۰۰ سیر البته یک‌صد سیر به همان خانه و مصارف دیگر می‌شود یک ۲۰۰ سیر آن که بماند مصرف چای و تیل و نمک خانه ما می‌شود.»

محمد، باغ‌دار گفت: «در سابق‌ها مردم آن‌قدر درخت میوه نداشتند یک دانه و دودانه بردند شاندند میوه‌شان را خوردند مردم شوق پیدا کرد فعلا هرخانه در حدود ۵۰ الی ۱۰۰ دانه درخت کاشته‌اند.»

شماری دیگری از باغداران نبود سردخانه را یکی از چالش‌های اساسی خود می‌دانند و از مسوولان مربوط می‌خواهند که به این چالش، رسیدگی کنند.

سردار، باغدار، گفت: «انبارهای بسازند که جنس‌های مانند کچالو و سیب نگه‌داری شود.»

کریم، باغدار دیگر، گفت: «ریاست زراعت بامیان امکانات را قرار بدهند در اختیار شهروندان می‌توانیم ما یک میوه خوب داشته باشیم.»

در همین حال، رییس زراعت آبیاری و مالداری بامیان می‌گوید که به هدف توسعه بیش‌تر باغداری و کنترول امراض نباتی، از پنجاه هزار باغدار در این ولایت پشتیبانی می‌کند.

گلاب الدین، رییس زراعت آبیاری و مالداری بامیان، گفت: «پنجاه هزاردهقان تحت پوشش است که ان‌شاء‌الله بخاطر اصلاح باغ‌ها و هم بخاطر کنترول آفات امراض در کل بلند بردن محصولات زراعتی ان‌شاء‌الله تحت پلان داریم.»

سیب، زردآلو، انگور و ناک از میوه‌های استند که در سال‌های پسین در بامیان، بیش‌تر گسترش یافته است. باغداران از مسوولان حکومت سرپرست می‌خواهند که برای بازاریابی این فرآورده‌ها، با آنان همکاری کنند.

گسترش و توسعه باغداری در بامیان

در همین حال، رییس زراعت آبیاری و مالداری بامیان می‌گوید که به هدف توسعه بیش‌تر باغداری و کنترول امراض نباتی، از پنجاه هزار باغدار در این ولایت پشتیبانی می‌کند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندگان بامیان می‌گویند که در سال‌های پسین به توسعه‌ و گسترش باغداری رو آورده‌اند و از این رهگذر، هزینه خانواده‌های خود را تامین می‌کنند.

اسدالله باغدار می‌گوید که سالانه از گردآوری فرآورده‌های سیب و زردآلو هزینه خانواده‌اش را تامین می‌کند.

اسدالله به طلوع‌نیوز گفت: «سال ۳۰۰ سیر البته یک‌صد سیر به همان خانه و مصارف دیگر می‌شود یک ۲۰۰ سیر آن که بماند مصرف چای و تیل و نمک خانه ما می‌شود.»

محمد، باغ‌دار گفت: «در سابق‌ها مردم آن‌قدر درخت میوه نداشتند یک دانه و دودانه بردند شاندند میوه‌شان را خوردند مردم شوق پیدا کرد فعلا هرخانه در حدود ۵۰ الی ۱۰۰ دانه درخت کاشته‌اند.»

شماری دیگری از باغداران نبود سردخانه را یکی از چالش‌های اساسی خود می‌دانند و از مسوولان مربوط می‌خواهند که به این چالش، رسیدگی کنند.

سردار، باغدار، گفت: «انبارهای بسازند که جنس‌های مانند کچالو و سیب نگه‌داری شود.»

کریم، باغدار دیگر، گفت: «ریاست زراعت بامیان امکانات را قرار بدهند در اختیار شهروندان می‌توانیم ما یک میوه خوب داشته باشیم.»

در همین حال، رییس زراعت آبیاری و مالداری بامیان می‌گوید که به هدف توسعه بیش‌تر باغداری و کنترول امراض نباتی، از پنجاه هزار باغدار در این ولایت پشتیبانی می‌کند.

گلاب الدین، رییس زراعت آبیاری و مالداری بامیان، گفت: «پنجاه هزاردهقان تحت پوشش است که ان‌شاء‌الله بخاطر اصلاح باغ‌ها و هم بخاطر کنترول آفات امراض در کل بلند بردن محصولات زراعتی ان‌شاء‌الله تحت پلان داریم.»

سیب، زردآلو، انگور و ناک از میوه‌های استند که در سال‌های پسین در بامیان، بیش‌تر گسترش یافته است. باغداران از مسوولان حکومت سرپرست می‌خواهند که برای بازاریابی این فرآورده‌ها، با آنان همکاری کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره