Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایجاد یک کمیته نظارت بر فعالیت‌های رسانه‌ها در پکتیا

به هدف رسیدگی به چالش‌های رسانه‌ها و نظارت بر فعالیت‌های رسانه‌یی در پکتیا، یک کمیته تشکیل شده است.

ثواب جان اسلامیار، رییس اطلاعات و فرهنگ پکتیا می‌گوید که در این کمیته، نمایندگان ریاست اطلاعات و فرهنگ، استخبارات، فرماندهی امنیه و ریاست امر به معروف و نهی از منکر، شامل استند.

رییس اطلاعات و فرهنگ پکتیا، افزود: «ایجاد این کمیته کارهای رسانه‌ها و کارکنان رسانه‌ای را دیگر هم تقویت می‌کند زیرا خدماتی که آن‌ها انجام می‌دهند برای آن‌ها ضرورت پیش می‌شود که بربنیاد پالیسی پیش بروند و درباره پالیسی بدانند.»

خبرنگاران در این ولایت می‌گویند که از هر تلاش، به هدف برطرف کردن چالش‌های پیش روی خود، پشتیبانی می‌کنند، اما می‌افزایند که این کمیته نباید فعالیت آن‌ها را محدود کند.

عبدالجلیل احساس، خبرنگار، گفت: «خواست ما این است که در این کمیته به یک فعال رسانه‌های آزاد نیز اجازه اشتراک دهند و در موضوعاتی که رسانه‌های داخلی نشر می‌کنند مداخله نکنند.»

خالد ذهین، خبرنگاری دیگر، گفت: «در مقابل خبرنگاران مشکلاتی که به وجود می‌آید به وقت‌اش رسیدگی کنند.»

شفیق الله مشال، خبرنگار، می‌گوید: «با ایجاد این کمیته باید مشکلات خبرنگاران حل شود.»

این در حالی است که بر اساس آمار‌های رسمی، پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی، سه رادیو و سه رسانه چاپی در پکتیا، فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.

ایجاد یک کمیته نظارت بر فعالیت‌های رسانه‌ها در پکتیا

خبرنگاران در این ولایت می‌گویند که از هر تلاش، به هدف برطرف کردن چالش‌های پیش روی خود، پشتیبانی می‌کنند، اما می‌افزایند که این کمیته نباید فعالیت آن‌ها را محدود کند.

تصویر بندانگشتی

به هدف رسیدگی به چالش‌های رسانه‌ها و نظارت بر فعالیت‌های رسانه‌یی در پکتیا، یک کمیته تشکیل شده است.

ثواب جان اسلامیار، رییس اطلاعات و فرهنگ پکتیا می‌گوید که در این کمیته، نمایندگان ریاست اطلاعات و فرهنگ، استخبارات، فرماندهی امنیه و ریاست امر به معروف و نهی از منکر، شامل استند.

رییس اطلاعات و فرهنگ پکتیا، افزود: «ایجاد این کمیته کارهای رسانه‌ها و کارکنان رسانه‌ای را دیگر هم تقویت می‌کند زیرا خدماتی که آن‌ها انجام می‌دهند برای آن‌ها ضرورت پیش می‌شود که بربنیاد پالیسی پیش بروند و درباره پالیسی بدانند.»

خبرنگاران در این ولایت می‌گویند که از هر تلاش، به هدف برطرف کردن چالش‌های پیش روی خود، پشتیبانی می‌کنند، اما می‌افزایند که این کمیته نباید فعالیت آن‌ها را محدود کند.

عبدالجلیل احساس، خبرنگار، گفت: «خواست ما این است که در این کمیته به یک فعال رسانه‌های آزاد نیز اجازه اشتراک دهند و در موضوعاتی که رسانه‌های داخلی نشر می‌کنند مداخله نکنند.»

خالد ذهین، خبرنگاری دیگر، گفت: «در مقابل خبرنگاران مشکلاتی که به وجود می‌آید به وقت‌اش رسیدگی کنند.»

شفیق الله مشال، خبرنگار، می‌گوید: «با ایجاد این کمیته باید مشکلات خبرنگاران حل شود.»

این در حالی است که بر اساس آمار‌های رسمی، پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی، سه رادیو و سه رسانه چاپی در پکتیا، فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره