Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گشایش یک شفاخانه ۵۰ بستر بیماری‌های ساری در ولایت پکتیا

یک شفاخانه ۵۰ بستر بیماری‌های ساری، با کمک مالی سازمان جهانی بهداشت در ولایت پکتیا گشایش یافت که هزینه آن نزدیک به ۶۰۰ هزار دالر امریکایی است.

مسوولان سازمان جهانی بهداشت می‌گویند که به کمک‌های خود برای مردم افغانستان به ویژه باشندگان پکتیا ادامه خواهند داد.

ولایت خان حمدزی، مسوول نهاد کمک کننده در پکتیا، گفت: «در این شفاخانه بیماران که دچار به بیماری ساری استند درمان خواهند شد و در حال حاضر قرارداد برای درمان تا شش ماه و کوتاه مدت است و این قرارداد تمدید خواهد شد.»

با این حال، باشندگان پکتیا از گشایش این شفاخانه ابراز خرسندی می‌کنند و از مسوولان می‌خواهند که ارایه خدمات صحی را در این ولایت گسترش دهند.

جاوید پتان، باشنده پکتیا، گفت: «به ایجاد این شفاخانه بسیار خوشحال استیم بخاطریکه بیماری‌ها ساری در اینجا به دلیل سیلاب‌ها زیاد شده است.»

بختوال، باشنده دیگر پکتیا، گفت: «به ولایت پکتیا و ولایت‌های دیگر امکانات زیاد را فراهم بسازند.»

احسان الله، باشنده در این باره، گفت: «تنها به یک شفاخانه‌ای حوزه‌ای نیم‌شود ما بسیاری وقت‌ها برای تداوی به کشورهای بیرونی می‌رویم باید زمینه درمان در داخل کشور فراهم شود.»

مسوولان محلی این ولایت، فعال شدن این شفاخانه را برای جلوگیری از انتقال بیماری‌های عفونی و کنترل بیماری‌های ساری مهم می‌دانند.

صدرالدین عزام، رییس صحت عامه پکتیا، گفت: «برای بیماری‌های انتانی ما یک شفاخانه‌ای مشخص نداریم به همین دلیل ایجاد این شفاخانه برای ولایت‌ پکتیا و لایت‌های همجوار آن یک شانس خوب است.»

پیش از این تنها بیماران کرونایی در این شفاخانه مراقبت و درمان می‌شدند، اما به گفته مسوولان، پس از این، تمامی بیماری‌های ساری و عفونی در این شفاخانه قابل درمان استند.

گشایش یک شفاخانه ۵۰ بستر بیماری‌های ساری در ولایت پکتیا

مسوولان محلی این ولایت، فعال شدن این شفاخانه را برای جلوگیری از انتقال بیماری‌های عفونی و کنترل بیماری‌های ساری مهم می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

یک شفاخانه ۵۰ بستر بیماری‌های ساری، با کمک مالی سازمان جهانی بهداشت در ولایت پکتیا گشایش یافت که هزینه آن نزدیک به ۶۰۰ هزار دالر امریکایی است.

مسوولان سازمان جهانی بهداشت می‌گویند که به کمک‌های خود برای مردم افغانستان به ویژه باشندگان پکتیا ادامه خواهند داد.

ولایت خان حمدزی، مسوول نهاد کمک کننده در پکتیا، گفت: «در این شفاخانه بیماران که دچار به بیماری ساری استند درمان خواهند شد و در حال حاضر قرارداد برای درمان تا شش ماه و کوتاه مدت است و این قرارداد تمدید خواهد شد.»

با این حال، باشندگان پکتیا از گشایش این شفاخانه ابراز خرسندی می‌کنند و از مسوولان می‌خواهند که ارایه خدمات صحی را در این ولایت گسترش دهند.

جاوید پتان، باشنده پکتیا، گفت: «به ایجاد این شفاخانه بسیار خوشحال استیم بخاطریکه بیماری‌ها ساری در اینجا به دلیل سیلاب‌ها زیاد شده است.»

بختوال، باشنده دیگر پکتیا، گفت: «به ولایت پکتیا و ولایت‌های دیگر امکانات زیاد را فراهم بسازند.»

احسان الله، باشنده در این باره، گفت: «تنها به یک شفاخانه‌ای حوزه‌ای نیم‌شود ما بسیاری وقت‌ها برای تداوی به کشورهای بیرونی می‌رویم باید زمینه درمان در داخل کشور فراهم شود.»

مسوولان محلی این ولایت، فعال شدن این شفاخانه را برای جلوگیری از انتقال بیماری‌های عفونی و کنترل بیماری‌های ساری مهم می‌دانند.

صدرالدین عزام، رییس صحت عامه پکتیا، گفت: «برای بیماری‌های انتانی ما یک شفاخانه‌ای مشخص نداریم به همین دلیل ایجاد این شفاخانه برای ولایت‌ پکتیا و لایت‌های همجوار آن یک شانس خوب است.»

پیش از این تنها بیماران کرونایی در این شفاخانه مراقبت و درمان می‌شدند، اما به گفته مسوولان، پس از این، تمامی بیماری‌های ساری و عفونی در این شفاخانه قابل درمان استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره