Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

زیان‌های هنگفت از هجوم ملخ و سیلاب به بخش کشاورزی در کشور

اتاق زراعت و مالداری می‌گوید که هجوم ملخ‌ها و سرازیر شدن سیلاب‌ها، بخش کشاورزی کشور را به گونه جدی زیان رسانده است.

میرویس حاجی‌زاده، سرپرست اتاق زراعت و مالداری، گفت: «ما شاهد یک آفت دیگر هم هستیم بنام ملخ در شمال کشور دهاقین ما را زمین‌های‌شان را که بیش‌تر از هزار جریب زمین را از بین برده است اگر جلو این گرفته نشود با دهاقین ما کمک صورت نگیرد دهقانان ما پس‌مان می‌شود و ضعف دهقان ما ضعف ملت ما است.»

در همین حال، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث آمار می‌دهد که تنها در یک ماه پسین، نزدیک به بیست هزار جریب زمین کشاورزی تخریب شده و در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها ۴۲ تن جان باخته و ۴۵ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

شفیع‌الله رحیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، گفت: «در یک ماه گذشته در بخش‌های مختلف کشور از اثر سیلاب‌ها و باران‌ها برای مردم خسارات جانی و مالی وارد کرده است که ۴۲ کشته و ۴۵ زخمی به جا گذاشته است ۳۴۱ خانه تخریب ۱۹۵۷۳ جریب زمین زراعتی از بین رفته است.»

به گفته این وزارت، سرازیرشدن سیلاب‌های پسین، در ولایت‌های کاپیسا، میدان وردک، تخار، بدخشان، غور، قندهار، کنر، نورستان، خوست، دایکندی و ننگرهار افزون بر تلفات جانی، خسارات مالی نیز در قبال داشته است.

عبدالظهور مدبر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «زمین و نیروی کار فکتور‌های عمده و اساسی اقتصاد یک کشور می‌باشد که سیلاب‌ها منحیث عوامل ناگوار طبیعی می‌تواند در مقیاس خود اثرات منفی و نامطلوب را بالای اقتصاد کشور دارد.»

آمار‌های وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث نشان می‌دهد که در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها، در یک ماه پسین ۳۴۱ خانه ویران، نزدیک به ۲۰ هزار جریب زمین تخریب و بیش از ۱۳ هزار مواشی از بین رفته‌اند.

زیان‌های هنگفت از هجوم ملخ و سیلاب به بخش کشاورزی در کشور

در همین حال، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث آمار می‌دهد که تنها در یک ماه پسین، نزدیک به بیست هزار جریب زمین کشاورزی تخریب شده.

تصویر بندانگشتی

اتاق زراعت و مالداری می‌گوید که هجوم ملخ‌ها و سرازیر شدن سیلاب‌ها، بخش کشاورزی کشور را به گونه جدی زیان رسانده است.

میرویس حاجی‌زاده، سرپرست اتاق زراعت و مالداری، گفت: «ما شاهد یک آفت دیگر هم هستیم بنام ملخ در شمال کشور دهاقین ما را زمین‌های‌شان را که بیش‌تر از هزار جریب زمین را از بین برده است اگر جلو این گرفته نشود با دهاقین ما کمک صورت نگیرد دهقانان ما پس‌مان می‌شود و ضعف دهقان ما ضعف ملت ما است.»

در همین حال، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث آمار می‌دهد که تنها در یک ماه پسین، نزدیک به بیست هزار جریب زمین کشاورزی تخریب شده و در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها ۴۲ تن جان باخته و ۴۵ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

شفیع‌الله رحیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، گفت: «در یک ماه گذشته در بخش‌های مختلف کشور از اثر سیلاب‌ها و باران‌ها برای مردم خسارات جانی و مالی وارد کرده است که ۴۲ کشته و ۴۵ زخمی به جا گذاشته است ۳۴۱ خانه تخریب ۱۹۵۷۳ جریب زمین زراعتی از بین رفته است.»

به گفته این وزارت، سرازیرشدن سیلاب‌های پسین، در ولایت‌های کاپیسا، میدان وردک، تخار، بدخشان، غور، قندهار، کنر، نورستان، خوست، دایکندی و ننگرهار افزون بر تلفات جانی، خسارات مالی نیز در قبال داشته است.

عبدالظهور مدبر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «زمین و نیروی کار فکتور‌های عمده و اساسی اقتصاد یک کشور می‌باشد که سیلاب‌ها منحیث عوامل ناگوار طبیعی می‌تواند در مقیاس خود اثرات منفی و نامطلوب را بالای اقتصاد کشور دارد.»

آمار‌های وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث نشان می‌دهد که در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها، در یک ماه پسین ۳۴۱ خانه ویران، نزدیک به ۲۰ هزار جریب زمین تخریب و بیش از ۱۳ هزار مواشی از بین رفته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره