Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بامیان و کم‌بود کتاب و آموزگار

مسوولان ریاست معارف بامیان، از کم‌بود آموزگار، کتاب و صنف‌های درسی، در این ولایت خبر می‌دهند.

آنان می‌گویند که به هدف تکمیل کردن تشکیل این ریاست، به ۱۲۰۰ آموزگار در بخش‌های گونا‌گون آموزشی، در سال پیش‌رو نیاز دارند.

در حالی‌که تا بیش از یک ماه دیگر، سال جدید آموزشی ۱۴۰۳، آغاز می‌شود، کم‌بود آموزگار، کتاب و صنف‌های آموزشی، از چالش‌های پیش‌روی معارف بامیان، به شمار می‌رود.

رحمت‌الله قندیلی غزنوی رییس معارف بامیان گفت: «در بخش تعلیمات عمومی تقریبا ۱۲۶۰ نفر کم‌بود داریم و هم‌چنان با کم‌بود میز، چوکی و کتاب مواجه هستیم. شاگردان کتاب را کاپی می‌کنند و چندین نفر استفاده می‌نمایند هم‌زمان.» محمد جان ابراهیمی آموزگار گفت: «ما به عنوان معلم خدمتی در مکتب دشتی ساقان ایفای وظیفه می‌کنیم. ۲۲ شعبه دارند آن‌ها در ۲۲ شعبه ۱۱ معلم مسلکی دارند در تشکیل شان.»

دانش‌آموزان در بامیان می‌گویند که کم‌بود آموزگار و کتاب‌های آموزشی، بالای روند آموزشی آنان، اثرمنفی می‌گذارد.

فواد دانش‌آموز گفت: «استاد کم‌بود است هم‌چنان کتاب کمبود است. اوقدر خوب نیست مردم نمی‌تواند درس بخواند بخاطر نبود کتاب.»

نوروز داش‌آموز دیگر گفت: «کتاب کم‌بود داریم بخاطری‌که یاد نمی‌گیریم یک کتاب ۵ یا ۶ نفر می‌گیریم در یک جای.»

به گفته‌ی ریاست معارف بامیان، هم‌اکنون بیش از ۸۵ هزار پسر و بیش از ۷۳ هزار دختر در مکتب‌های مرکز و ولسوالی‌های این ولایت، سرگرم آموزش هستند که شماری زیادی آنان، در زیر خیمه‌ها و یا هم فضای باز، آموزش می‌بینند.

بامیان و کم‌بود کتاب و آموزگار

در حالی‌که تا بیش از یک ماه دیگر، سال جدید آموزشی ۱۴۰۳، آغاز می‌شود، کم‌بود آموزگار، کتاب و صنف‌های آموزشی، از چالش‌های پیش‌روی معارف بامیان، به شمار می‌رود.

تصویر بندانگشتی

مسوولان ریاست معارف بامیان، از کم‌بود آموزگار، کتاب و صنف‌های درسی، در این ولایت خبر می‌دهند.

آنان می‌گویند که به هدف تکمیل کردن تشکیل این ریاست، به ۱۲۰۰ آموزگار در بخش‌های گونا‌گون آموزشی، در سال پیش‌رو نیاز دارند.

در حالی‌که تا بیش از یک ماه دیگر، سال جدید آموزشی ۱۴۰۳، آغاز می‌شود، کم‌بود آموزگار، کتاب و صنف‌های آموزشی، از چالش‌های پیش‌روی معارف بامیان، به شمار می‌رود.

رحمت‌الله قندیلی غزنوی رییس معارف بامیان گفت: «در بخش تعلیمات عمومی تقریبا ۱۲۶۰ نفر کم‌بود داریم و هم‌چنان با کم‌بود میز، چوکی و کتاب مواجه هستیم. شاگردان کتاب را کاپی می‌کنند و چندین نفر استفاده می‌نمایند هم‌زمان.» محمد جان ابراهیمی آموزگار گفت: «ما به عنوان معلم خدمتی در مکتب دشتی ساقان ایفای وظیفه می‌کنیم. ۲۲ شعبه دارند آن‌ها در ۲۲ شعبه ۱۱ معلم مسلکی دارند در تشکیل شان.»

دانش‌آموزان در بامیان می‌گویند که کم‌بود آموزگار و کتاب‌های آموزشی، بالای روند آموزشی آنان، اثرمنفی می‌گذارد.

فواد دانش‌آموز گفت: «استاد کم‌بود است هم‌چنان کتاب کمبود است. اوقدر خوب نیست مردم نمی‌تواند درس بخواند بخاطر نبود کتاب.»

نوروز داش‌آموز دیگر گفت: «کتاب کم‌بود داریم بخاطری‌که یاد نمی‌گیریم یک کتاب ۵ یا ۶ نفر می‌گیریم در یک جای.»

به گفته‌ی ریاست معارف بامیان، هم‌اکنون بیش از ۸۵ هزار پسر و بیش از ۷۳ هزار دختر در مکتب‌های مرکز و ولسوالی‌های این ولایت، سرگرم آموزش هستند که شماری زیادی آنان، در زیر خیمه‌ها و یا هم فضای باز، آموزش می‌بینند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره