Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

درخواست باشنده‌های جزیره تورپی برای امکانات آموزشی

باشنده‌های جزیره تورپی در ولسوالی امام صاحب کندز خواهان فراهم ساختن زمینه‌های آموزشی برای کودکانشان هستند.

آنان می‌گویند که حدود ۱۲۰۰ خانواده در این منطقه زندگی می‌کنند، اما هیچ مکتب رسمی در اینجا وجود ندارد.

جزیره تورپی یکی از ساحات مرزی در ولسوالی امام صاحب کندز است که در امتداد مرز میان افغانستان و تاجیکستان قرار دارد.

باز محمد حنفی یکی از باشنده‌ها گفت: «در جزیره تورپی ۱۲۰۰ خانواده زندگی می‌کنند. مردم از تعلیم مکتب محروم هستند. تقاضای ما از بزرگان ریاست معارف این است که به جزیره تورپی توجه جدی کنند. نه مکتب ابتداییه است، نه مکتب متوسطه و نه هم لیسه. تنها صنف‌های محلی است که برای پنج یا شش ماه به ما می‌آیند.»

عمر سید باشنده دیگری افزود: «هیچ مکتب نیست، نه مکتب ابتداییه و نه مکتب رسمی. باید مکتب رسمی برای ما ساخته شود تا اطفال ما چیزی بیاموزند.»

ریاست معارف کندز اما از رسیدگی به خواست‌های باشنده‌های این منطقه اطمینان می‌دهد.

حزب‌الله رییس معارف کندز گفت: «ولسوالی امام صاحب یکی از ولسوالی‌های پرنفوس است. ساحه‌ای که شما یادآوری کردید یک ساحه محروم و در میان دو دریا قرار دارد. کودکان آن‌ها از تعلیم محروم مانده‌اند. ما تلاش‌های خود را آغاز کرده‌ایم که برای آن‌ها دو یا سه مکتب رسمی ابتداییه را فعال و مشکل‌شان را حل کنیم.»

پیش از این، باشنده‌های دیگر مناطق دوردست کندز نیز خواهان رسیدگی به چالش‌های بهداشتی، آموزشی و عملی‌سازی پروژه‌های انکشافی در مناطق‌شان شده بودند.

درخواست باشنده‌های جزیره تورپی برای امکانات آموزشی

جزیره تورپی یکی از ساحات مرزی در ولسوالی امام صاحب کندز است که در امتداد مرز میان افغانستان و تاجیکستان قرار دارد.

تصویر بندانگشتی

باشنده‌های جزیره تورپی در ولسوالی امام صاحب کندز خواهان فراهم ساختن زمینه‌های آموزشی برای کودکانشان هستند.

آنان می‌گویند که حدود ۱۲۰۰ خانواده در این منطقه زندگی می‌کنند، اما هیچ مکتب رسمی در اینجا وجود ندارد.

جزیره تورپی یکی از ساحات مرزی در ولسوالی امام صاحب کندز است که در امتداد مرز میان افغانستان و تاجیکستان قرار دارد.

باز محمد حنفی یکی از باشنده‌ها گفت: «در جزیره تورپی ۱۲۰۰ خانواده زندگی می‌کنند. مردم از تعلیم مکتب محروم هستند. تقاضای ما از بزرگان ریاست معارف این است که به جزیره تورپی توجه جدی کنند. نه مکتب ابتداییه است، نه مکتب متوسطه و نه هم لیسه. تنها صنف‌های محلی است که برای پنج یا شش ماه به ما می‌آیند.»

عمر سید باشنده دیگری افزود: «هیچ مکتب نیست، نه مکتب ابتداییه و نه مکتب رسمی. باید مکتب رسمی برای ما ساخته شود تا اطفال ما چیزی بیاموزند.»

ریاست معارف کندز اما از رسیدگی به خواست‌های باشنده‌های این منطقه اطمینان می‌دهد.

حزب‌الله رییس معارف کندز گفت: «ولسوالی امام صاحب یکی از ولسوالی‌های پرنفوس است. ساحه‌ای که شما یادآوری کردید یک ساحه محروم و در میان دو دریا قرار دارد. کودکان آن‌ها از تعلیم محروم مانده‌اند. ما تلاش‌های خود را آغاز کرده‌ایم که برای آن‌ها دو یا سه مکتب رسمی ابتداییه را فعال و مشکل‌شان را حل کنیم.»

پیش از این، باشنده‌های دیگر مناطق دوردست کندز نیز خواهان رسیدگی به چالش‌های بهداشتی، آموزشی و عملی‌سازی پروژه‌های انکشافی در مناطق‌شان شده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره