Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تجهیز شورشیان با چرخبال‌های نظامی در ولایت سرپل

مقام‌ها در ولایت سرپل می‌گویند که دو چرخبال نظامی هفتۀ پیش در ولسوالی سیاد این ولایت از بهر تجهیز هراس‌افگنان نشست کرده‌اند.

محمد ظاهر وحدت، والی ولایت سرپل، نشست دو چرخبال نظامی را در یک پناه‌گاه هراس‌افگنان در منطقۀ پشت باغ ولسوالی صیاد تأیید کرد و گفت: «بنابر گزارش‌های که فرماندۀ کندک سوم اردوی ملی در این ولایت که در حال حاضر در خط نخست جنگ قرار دارد دوبال چرخبال نظامی ساعت هشت پنجشنبه شب هفتۀ گذشته در یک بیز دشمن نشست کرده است.»

او افزود: «این چرخبال‌ها پس از ده دقیقه توقف دوباره پرواز کردند به سمت شاهراه سرپل- شبرغان حرکت کردند، اما از نشست و برخاست این چرخبال‌ها بنابر تاریکی شب تصویر گرفته نشده است.»

در این باره جزییات بیشتر در دست نیست و مقام‌ها نیز در بارۀ نوعیت این چرخبال‌ها چیزی نمی‌گویند. 

تجهیز شورشیان با چرخبال‌های نظامی در ولایت سرپل

والی سرپل می‌گوید که این چرخبال‌ها پنجشنبه شب گذشته در یکی از بخش های ولسوالی صیاد که در ادارۀ شورشیان است نشست کردند.

Thumbnail

مقام‌ها در ولایت سرپل می‌گویند که دو چرخبال نظامی هفتۀ پیش در ولسوالی سیاد این ولایت از بهر تجهیز هراس‌افگنان نشست کرده‌اند.

محمد ظاهر وحدت، والی ولایت سرپل، نشست دو چرخبال نظامی را در یک پناه‌گاه هراس‌افگنان در منطقۀ پشت باغ ولسوالی صیاد تأیید کرد و گفت: «بنابر گزارش‌های که فرماندۀ کندک سوم اردوی ملی در این ولایت که در حال حاضر در خط نخست جنگ قرار دارد دوبال چرخبال نظامی ساعت هشت پنجشنبه شب هفتۀ گذشته در یک بیز دشمن نشست کرده است.»

او افزود: «این چرخبال‌ها پس از ده دقیقه توقف دوباره پرواز کردند به سمت شاهراه سرپل- شبرغان حرکت کردند، اما از نشست و برخاست این چرخبال‌ها بنابر تاریکی شب تصویر گرفته نشده است.»

در این باره جزییات بیشتر در دست نیست و مقام‌ها نیز در بارۀ نوعیت این چرخبال‌ها چیزی نمی‌گویند. 

هم‌رسانی کنید