Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

فعالان جامعۀ مدنی بلخ حمله‌های اخیر در کشور را نکوهش کردند

شماری از عالمان دین، فعالان جامعه مدنی و دانشجویان که در یکی از مکان‌های آموزشی امروز شنبه ۲۳ دلو گردآمده بودند حملۀ انتحاری بر دادگاه عالی و نیز حمله بر کارمندان کمیتۀ جهانی صلیب‌ سرخ را نکوهش کردند و آن را یک جنایت ضد بشری خواندند.

آنان از حکومت خواستند که از حرکت‌های سازمان یافته هراس‌افگنی و افراد مسلح غیر قانونی که امنیت و ثبات شهروندان را تهدید می‌کند، جلوگیری کند.

آنان همچنان از حکومت خواستند که از بهر تامین امنیت شهروندان کشور بیشتر تلاش کند. 

صفیه سایس، فعال جامعۀ مدنی بلخ، گفت: «دولت باید از حرکت‌های سازمان یافته تروریستی و افراد مسلح غیر مسئوول که امنیت و ثبات شهروندان را تهدید می‌کند، جلوگیری کند.»

عالمان دین نیز حمله انتحاری در برابر دادگاه عالی در کابل و کشتن کارمندان صلیب‌سرخ در جوزجان را شدیدا سرزنش کرده و آنرا گناه نابخشودنی دانستند .

محمدعارف وزین، عالم دین که در این همایش شرکت کرده بود، گفت: «حادثه الم‌ناک که در ولسوالی قوش‌تپه جوزجان رخ داد، به اسلام ارتباط ندارد اما چون از نام اسلام با استفاده از ماسک اسلام این عمل شنیع صورت گرفته با شدید‌ترین الفاظ به عنوان یک عالم دین محکوم می‌کنم.»

فعالان جامعه مدنی بلخ بر این باورند که موجودیت مردان تفنگدار غیر قانونی و حکومتداری ضعیف سبب افزایش خشونت‌ها و گسترش موارد نقض حقوق بشر در شمال کشور شده است. 

عبدالحمید صفوت، رئیس اتحادیه فعالان جامعه مدنی بلخ گفت: «افراد مسلح غیر مسئوول بیشتر تحت نام داعش، طالب و دزد از مردم قربانی می‌گیرند، برداشت ما اینست که ضعف حکومتداری باعث شده است که رویدادهای این‌چنینی در شمال‌کشور بیشتر به وقوع بیپیوندد.»

نجیب پیکان، فعال جامعه مدنی بلخ می‌گوید: «خاموشی حکومت سبب جسارت خفاشان به نام داعش و طالب می‌شود بنا بر این اگر بیدار نباشند و عمل نکنند، هم عناصر داخلی که در داخل حکومت برای مخالفان میدان می‌دهند از بین نبرند وضعیت بدتر از این خواهد شد.» 

فعالان جامعه مدنی بلخ می‌گویند حکومت از بهر جلوگیری از رویدادهای هراس‌افگنی باید از مقام‌های امنیتی و ملکی که از حکومت در ولایت‌ها و ولسوالی‌ها نماینده‌گی می‌کنند، بازنگری و نظارت جدی کند.

فعالان جامعۀ مدنی بلخ حمله‌های اخیر در کشور را نکوهش کردند

فعالان جامعه مدنی بلخ بر این باورند که موجودیت مردان تفنگدار غیر قانونی و حکومتداری ضعیف سبب افزایش خشونت‌ها و گسترش موارد نقض حقوق بشر در شمال کشور شده است. 

Thumbnail

شماری از عالمان دین، فعالان جامعه مدنی و دانشجویان که در یکی از مکان‌های آموزشی امروز شنبه ۲۳ دلو گردآمده بودند حملۀ انتحاری بر دادگاه عالی و نیز حمله بر کارمندان کمیتۀ جهانی صلیب‌ سرخ را نکوهش کردند و آن را یک جنایت ضد بشری خواندند.

آنان از حکومت خواستند که از حرکت‌های سازمان یافته هراس‌افگنی و افراد مسلح غیر قانونی که امنیت و ثبات شهروندان را تهدید می‌کند، جلوگیری کند.

آنان همچنان از حکومت خواستند که از بهر تامین امنیت شهروندان کشور بیشتر تلاش کند. 

صفیه سایس، فعال جامعۀ مدنی بلخ، گفت: «دولت باید از حرکت‌های سازمان یافته تروریستی و افراد مسلح غیر مسئوول که امنیت و ثبات شهروندان را تهدید می‌کند، جلوگیری کند.»

عالمان دین نیز حمله انتحاری در برابر دادگاه عالی در کابل و کشتن کارمندان صلیب‌سرخ در جوزجان را شدیدا سرزنش کرده و آنرا گناه نابخشودنی دانستند .

محمدعارف وزین، عالم دین که در این همایش شرکت کرده بود، گفت: «حادثه الم‌ناک که در ولسوالی قوش‌تپه جوزجان رخ داد، به اسلام ارتباط ندارد اما چون از نام اسلام با استفاده از ماسک اسلام این عمل شنیع صورت گرفته با شدید‌ترین الفاظ به عنوان یک عالم دین محکوم می‌کنم.»

فعالان جامعه مدنی بلخ بر این باورند که موجودیت مردان تفنگدار غیر قانونی و حکومتداری ضعیف سبب افزایش خشونت‌ها و گسترش موارد نقض حقوق بشر در شمال کشور شده است. 

عبدالحمید صفوت، رئیس اتحادیه فعالان جامعه مدنی بلخ گفت: «افراد مسلح غیر مسئوول بیشتر تحت نام داعش، طالب و دزد از مردم قربانی می‌گیرند، برداشت ما اینست که ضعف حکومتداری باعث شده است که رویدادهای این‌چنینی در شمال‌کشور بیشتر به وقوع بیپیوندد.»

نجیب پیکان، فعال جامعه مدنی بلخ می‌گوید: «خاموشی حکومت سبب جسارت خفاشان به نام داعش و طالب می‌شود بنا بر این اگر بیدار نباشند و عمل نکنند، هم عناصر داخلی که در داخل حکومت برای مخالفان میدان می‌دهند از بین نبرند وضعیت بدتر از این خواهد شد.» 

فعالان جامعه مدنی بلخ می‌گویند حکومت از بهر جلوگیری از رویدادهای هراس‌افگنی باید از مقام‌های امنیتی و ملکی که از حکومت در ولایت‌ها و ولسوالی‌ها نماینده‌گی می‌کنند، بازنگری و نظارت جدی کند.

هم‌رسانی کنید