Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هفت افسر پولیس به اتهام فروش سلاح به طالبان بازداشت شدند

 ریاست امنیت ملی ولایت بادغیس امروز دوشنبه (۲ حوت) اعلام کرد که این ریاست دست کم هفت تن از افسران پولیس ملی را به اتهام فروش گلوله های نیروهای امنیتی به طالبان دستگیر کرده است.
 
از سوی هم مقام های محلی بادغیس میگویند این گروه که ازسوی آمربخش تخنیک فرماندهی پولیس بادغیس رهبری میشد، ازدوسال به این سوده ها هزارگلوله وجنگ افزار پولیس را به طالبان فروخته اند.
 
والی بادغیس می گوید که این مردان هنگام فروش هفت هزارگلوله به هراس افگنان ازسوی ریاست امنیت ملی این ولایت بازداشت شده اند
 
گفته مشیود که رهبری این گروه جنگ افزارفروش را درفرماندهی پولیس بادغیس آمرتخنیک این فرماندهی بدوش داشته است وشش همکاردیگرش ازهمین بخش گلوله ها را ازذخیره گان فرماندهی پولیس بیرون می کشیدند ودرهماهنگی به مردی که رابطه میان آنان وطالبان را فراهم می کرد دراختیارهراس افگنان می گذاشتند وپول شان را بدست می آوردند.
 
نوراحمد متهم به فروش گلوله های پولیس گفته است:" در اول که ما به تخنیک آمدیم هیچ چیز را نمیفهمیدیم آنجا امی نفرا، سلاح می بردند مهمات می بردند، بم افگن امی گپا ره میبردند. تا مدت شش ماه که ما چیزی را نمی فهمیدیم. وقتی که ازی قضیه خبر شدیم، فهمیدیم گپای ازینا، بعد از شش ما باز مره گفتند که میدیدم که سلاح میبردند، بم افگن میبردند، ماشین دار میبردند دگه میلادی ماشین دار میبردند."
 
بخشی هم ازگلوله های که دراختیارطالبان قرارداده مشید گلوله های بودند که پس ازیک درگیری خود ساخته درشماری ازپاسگاه های امنیتی این ولایت ازسوی سربازان پولیس گرد اوردی می شدند وسپس گزارش میدادند که دراین درگیری ها هزارها گلوله مصرف شده اند ، اما این گلوله ها را دراختیارطالبان قرارمیدادند وپول   بدست می آوردند.
 
مجرم دیگر گفته است:"پنج برد موشک تقریبا انها به ما تماس گرفتند که امیتو مالا به سودا کنید ، تقریبا گفتند یک تعداد مرمی کلاشنکوف گفتند سودا کو، ما گفتیم ما نمیتوانیم این کار چون ای کار را نکده ایم. حتی وقت سربازی نکدیم حال خو هیچ نمیکنیم ای کاره."
 
گفته میشود که این مردان از دوسال به این سو ده ها هزارگلوله های پولیس را به طالبان فروخته اند ، تنها نزدیک به هشتاد هزارگلوله پولیس اززخیره گاه فرماندهی پولیس بادغیس ازسوی این مردان به طالبان فروخته شده اند.
 
والی بادغیس می گوید که این مردان با ساختن یک شبکه ، بگونه برنامه ریزی شده این گلوله ها را دراخیتارطالبان قرارمیدادند تا این گروه ازین گلوله ها برای کشتن نیروهای امنیتی وغیرنظامیان کارگیرند.
 
محمد انوراسحاق زی والی بادغیس گفته است:" کسانی که دستگیر شده اند همه شان بریدمن و صاحب منصب استند. کسانی که در فروش مرمی دست دارند، این جرمی است که قابل بخشش نیست."
 
این مقام ها می گویند که این گروه بازداشت شده پولیس بادغیس با شبکه های دیگری که دردیگرولایت های کشورجنگ افزارها وگلوله های نیروهای امنیتی را به طالبان به فروش می رسانند رابطه دارند واحتمال می رود که این برنامه دردیگرولایت کشورنیزازسوی برخی حلقه ها درنهاد های امنیتی ادامه دارد .
 
پیش ازاین برخی ازمقام های ارتش ایالات متحده امریکا ازحضور نزدیک به سی هزارسرباز خیالی درارتش افغانستان خبر داده اند وهشدارداده اند که حقوق وامتیازات این نیروهای خیالی قطع خواهند شد.

هفت افسر پولیس به اتهام فروش سلاح به طالبان بازداشت شدند

از سوی هم مقام های محلی بادغیس میگویند این گروه که ازسوی آمربخش تخنیک فرماندهی پولیس بادغیس رهبری میشد، ازدوسال به این سوده ها هزارگلوله وجنگ افزار پولیس را به طالبان فروخته اند

Thumbnail

 ریاست امنیت ملی ولایت بادغیس امروز دوشنبه (۲ حوت) اعلام کرد که این ریاست دست کم هفت تن از افسران پولیس ملی را به اتهام فروش گلوله های نیروهای امنیتی به طالبان دستگیر کرده است.
 
از سوی هم مقام های محلی بادغیس میگویند این گروه که ازسوی آمربخش تخنیک فرماندهی پولیس بادغیس رهبری میشد، ازدوسال به این سوده ها هزارگلوله وجنگ افزار پولیس را به طالبان فروخته اند.
 
والی بادغیس می گوید که این مردان هنگام فروش هفت هزارگلوله به هراس افگنان ازسوی ریاست امنیت ملی این ولایت بازداشت شده اند
 
گفته مشیود که رهبری این گروه جنگ افزارفروش را درفرماندهی پولیس بادغیس آمرتخنیک این فرماندهی بدوش داشته است وشش همکاردیگرش ازهمین بخش گلوله ها را ازذخیره گان فرماندهی پولیس بیرون می کشیدند ودرهماهنگی به مردی که رابطه میان آنان وطالبان را فراهم می کرد دراختیارهراس افگنان می گذاشتند وپول شان را بدست می آوردند.
 
نوراحمد متهم به فروش گلوله های پولیس گفته است:" در اول که ما به تخنیک آمدیم هیچ چیز را نمیفهمیدیم آنجا امی نفرا، سلاح می بردند مهمات می بردند، بم افگن امی گپا ره میبردند. تا مدت شش ماه که ما چیزی را نمی فهمیدیم. وقتی که ازی قضیه خبر شدیم، فهمیدیم گپای ازینا، بعد از شش ما باز مره گفتند که میدیدم که سلاح میبردند، بم افگن میبردند، ماشین دار میبردند دگه میلادی ماشین دار میبردند."
 
بخشی هم ازگلوله های که دراختیارطالبان قرارداده مشید گلوله های بودند که پس ازیک درگیری خود ساخته درشماری ازپاسگاه های امنیتی این ولایت ازسوی سربازان پولیس گرد اوردی می شدند وسپس گزارش میدادند که دراین درگیری ها هزارها گلوله مصرف شده اند ، اما این گلوله ها را دراختیارطالبان قرارمیدادند وپول   بدست می آوردند.
 
مجرم دیگر گفته است:"پنج برد موشک تقریبا انها به ما تماس گرفتند که امیتو مالا به سودا کنید ، تقریبا گفتند یک تعداد مرمی کلاشنکوف گفتند سودا کو، ما گفتیم ما نمیتوانیم این کار چون ای کار را نکده ایم. حتی وقت سربازی نکدیم حال خو هیچ نمیکنیم ای کاره."
 
گفته میشود که این مردان از دوسال به این سو ده ها هزارگلوله های پولیس را به طالبان فروخته اند ، تنها نزدیک به هشتاد هزارگلوله پولیس اززخیره گاه فرماندهی پولیس بادغیس ازسوی این مردان به طالبان فروخته شده اند.
 
والی بادغیس می گوید که این مردان با ساختن یک شبکه ، بگونه برنامه ریزی شده این گلوله ها را دراخیتارطالبان قرارمیدادند تا این گروه ازین گلوله ها برای کشتن نیروهای امنیتی وغیرنظامیان کارگیرند.
 
محمد انوراسحاق زی والی بادغیس گفته است:" کسانی که دستگیر شده اند همه شان بریدمن و صاحب منصب استند. کسانی که در فروش مرمی دست دارند، این جرمی است که قابل بخشش نیست."
 
این مقام ها می گویند که این گروه بازداشت شده پولیس بادغیس با شبکه های دیگری که دردیگرولایت های کشورجنگ افزارها وگلوله های نیروهای امنیتی را به طالبان به فروش می رسانند رابطه دارند واحتمال می رود که این برنامه دردیگرولایت کشورنیزازسوی برخی حلقه ها درنهاد های امنیتی ادامه دارد .
 
پیش ازاین برخی ازمقام های ارتش ایالات متحده امریکا ازحضور نزدیک به سی هزارسرباز خیالی درارتش افغانستان خبر داده اند وهشدارداده اند که حقوق وامتیازات این نیروهای خیالی قطع خواهند شد.

هم‌رسانی کنید