تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ستایش از فعالیت‌های فرهنگی رهنورد زریاب

از نیم قرن فعالیت فرهنگی و اثرهای رهنورد زریاب، نویسنده شناخته ی شده‌ی کشور امروز دوشنبه (۲۴سنبله) در مراسمی ستایش شد.

روزنامه راه مدنیت با آغاز یک برنامه تازه فرهنگی از بهر ارج گذاری به کارکردهای چهره‌های فرهنگی، در نخستین برنامه از کارکردهای رهنورد زریاب نویسنده شناخته شده ی کشور ستایش کرد.

شرکت کننده‌گان این برنامه فرهنگی آثارهای آقای زریاب را بی‌نظیر می‌دانند و می‌گویند که، مسایل فرهنگی در کشور به دست فراموشی سپرده شده‌است و اما کسانی مانند استاد زریاب توانسته ‌است با تلاش و پشتِ کار فراوان، هویت فرهنگی کشور را نگه‌دارند.

در این برنامه شماری از شاعران و نویسنده‌گان نیز حضور داشته اند.

فرشته حسینی، سردبیر روزنامه راه مدنیت گفت:" خوش تر زمانی است که بتوانیم آثار، نوشته‌ها و داستان های استاد زریاب را خانه به خانه، نسل به نسل بخوانیم، فرابگیریم، با آنها رویا ببنیم، زنده‌گی کنیم و پنجره‌های فردا را به روی آینده‎گان بگشایم."

در همین حال، شماری از شاعران و نویسنده‌گان در این برنامه کارکردهای در حدود پنجاه ساله رهنورد زریاب را بی‌نظیر می‌دانند.

رضا محمدی، شاعر و نویسنده گفت:" نوشته های استاد زریاب گنجینۀ بزرگی روزگار ما است که ما با آن می توانیم در کنار هر ملتی دیگری، در برابر هر ملتی دیگر بیستیم و بدرخشیم."

در همین حال، رهنورد زریاب می‌گوید که، در چندین دهه پسین توجه بنیادی بر رشد فرهنگ در کشور نشده است.

رهنورد زریاب، نویسنده گفت:" هنرها فضیلت هستند. چون فضایل به فراموشی سپرده شده اند؛ هنرها و ادبیات هنر هم دراین کشور به فراموشی سپرده شدند."

استاد رهنورد زریاب از نویسنده‌گان و رمان‌نویسان پرآوازۀ زبان پارسی‌است که در افغانستان، ایران، تاجیکستان، هند و دیگر کشورهایی که پارسی‌زبانان زنده‌گی می‌کنند با آثار استاد زریاب آشنایی دارند.

ستایش از فعالیت‌های فرهنگی رهنورد زریاب

استاد رهنورد زریاب از نویسنده‌گان و رمان‌نویسان پرآوازۀ زبان پارسی‌است که در افغانستان، ایران، تاجیکستان، هند و دیگر کشورهایی که پارسی‌زبانان زنده‌گی می‌کنند با آثار استاد زریاب آشنایی دارند.

Thumbnail

از نیم قرن فعالیت فرهنگی و اثرهای رهنورد زریاب، نویسنده شناخته ی شده‌ی کشور امروز دوشنبه (۲۴سنبله) در مراسمی ستایش شد.

روزنامه راه مدنیت با آغاز یک برنامه تازه فرهنگی از بهر ارج گذاری به کارکردهای چهره‌های فرهنگی، در نخستین برنامه از کارکردهای رهنورد زریاب نویسنده شناخته شده ی کشور ستایش کرد.

شرکت کننده‌گان این برنامه فرهنگی آثارهای آقای زریاب را بی‌نظیر می‌دانند و می‌گویند که، مسایل فرهنگی در کشور به دست فراموشی سپرده شده‌است و اما کسانی مانند استاد زریاب توانسته ‌است با تلاش و پشتِ کار فراوان، هویت فرهنگی کشور را نگه‌دارند.

در این برنامه شماری از شاعران و نویسنده‌گان نیز حضور داشته اند.

فرشته حسینی، سردبیر روزنامه راه مدنیت گفت:" خوش تر زمانی است که بتوانیم آثار، نوشته‌ها و داستان های استاد زریاب را خانه به خانه، نسل به نسل بخوانیم، فرابگیریم، با آنها رویا ببنیم، زنده‌گی کنیم و پنجره‌های فردا را به روی آینده‎گان بگشایم."

در همین حال، شماری از شاعران و نویسنده‌گان در این برنامه کارکردهای در حدود پنجاه ساله رهنورد زریاب را بی‌نظیر می‌دانند.

رضا محمدی، شاعر و نویسنده گفت:" نوشته های استاد زریاب گنجینۀ بزرگی روزگار ما است که ما با آن می توانیم در کنار هر ملتی دیگری، در برابر هر ملتی دیگر بیستیم و بدرخشیم."

در همین حال، رهنورد زریاب می‌گوید که، در چندین دهه پسین توجه بنیادی بر رشد فرهنگ در کشور نشده است.

رهنورد زریاب، نویسنده گفت:" هنرها فضیلت هستند. چون فضایل به فراموشی سپرده شده اند؛ هنرها و ادبیات هنر هم دراین کشور به فراموشی سپرده شدند."

استاد رهنورد زریاب از نویسنده‌گان و رمان‌نویسان پرآوازۀ زبان پارسی‌است که در افغانستان، ایران، تاجیکستان، هند و دیگر کشورهایی که پارسی‌زبانان زنده‌گی می‌کنند با آثار استاد زریاب آشنایی دارند.

هم‌رسانی کنید