تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ساخت یک گالری نقاشی در کابل

یک نقاشی با نزدیک به چهل سال تجربه نقاشی در دو طبقه گالریی از نقاشی هایش ساخته است. این گالری چیده شده از تابلوهای محمد یوسف آصفی با روش معماری چوبی کلاسیک نورستانی، هراتی و کابلی کندن کاری شده است.

یوسف آصفی مالک این گالری  پزشکی خوانده است اما نزدیک به چهل سال می شود آماتور نقاشی می کند.

آفریده های هنری وی در بیرون از کشور نیز بارها نمایش گذاشته شده اند و جایزه های نیز دریافت کرده اند.

تابلوهای نقاشی یوسف آٌصفی بیشتر به یک مجموعه از تصویرهای فولکلور از شهرها و مردمان کشور می ماند.

این تابلوها به روش های  ریالیزم، آبستره و اکسپرسیونیسم که در آن احساس و هیجان برجسته اند نقاشی شده اند.

محمد یوسف آصفی، نقاش، گفت: «درست است که از روش ریالیزم شروع کردم قبول می کنم اما بعد تلاش کردم که در کارهایم ابتکاراتی داشته باشیم. ابتدا با بورس کار را شروع کردم بعد با کارت و کارت را به روش های گونه گون به کار بردم.»

یوسف آصفی در جریان هفده سال گذشته تلاش کرده است  این نگارستان را در دوطبقه برای یک صدو پنجاه تابلوی نقاشی اش دربخشی ازپایتخت آماده سازد.

تاکنون به گونه کامل همه تابلوها بر دیوارهای این نگارستان نصب نشده اند و این نگارستان از درون با روش معماری کندن کاری در چوب به شیوه نورستانی، هراتی و کابلی ساخته شده است.

محمد حکیم، نجار، گفت: «تابلوها به اندازه های صد و پنجاه در صد، دوصد درصد و همین اندازه ها استند. این تابلوها را وقتی کامل می سازیم، روی دیوار نصب می کنیم. یا این که کسی برای منزل یا خانه اش از این تابلوها خریداری کند می رویم در خانه و دفتر مشتری نیز نصب می کنیم.»

یوسف آصفی با نزدیک به چهل سال تجربه نقاشی یک نقاش آماتور است. در واقع این نقاش درس پزشکی خوانده است.

بازمحمد ولی، مدیر اداری نگارستان یوسف آصفی، گفت: «دوستانی که اینجا مراجعه می کنند و اثرهای از دکتر یوسف آصفی را وقتی خوش می کنند اگر امکان آن باشد همان لحظه آن اثر را در اختیارش قرار می دهیم.»

آقای آصفی خودش را یکی از هنرمندانی می داند که شماری از نقاشی های نگارستان ملی را از نابود شدن ازسوی طالبان دردوره حاکمیت این گروه درکابل  نجات داد.

آقای آصفی گفت: «توانستم هشتاد تابلوی نقاشی را توسط رنگ های آبی روی مسایل که در یک تابلو فیگور و زیر(چهره) است سر همه شان طبیعت مجاور اش را تکمیل کردم که فهمیده نشود.»

این نگارستان به نام خود نقاش یوسف آصفی است. برای ماندگاری آن درکار ساخت آن هیچ عجله یی نکرده است تا این آفریده های هنری در یک مکان ویژه برای سالیان زیاد ماندگار بمانند.

ساخت یک گالری نقاشی در کابل

یوسف آصفی مالک این گالری پزشکی خوانده است اما نزدیک به چهل سال می شود آماتور نقاشی می کند.

تصویر بندانگشتی

یک نقاشی با نزدیک به چهل سال تجربه نقاشی در دو طبقه گالریی از نقاشی هایش ساخته است. این گالری چیده شده از تابلوهای محمد یوسف آصفی با روش معماری چوبی کلاسیک نورستانی، هراتی و کابلی کندن کاری شده است.

یوسف آصفی مالک این گالری  پزشکی خوانده است اما نزدیک به چهل سال می شود آماتور نقاشی می کند.

آفریده های هنری وی در بیرون از کشور نیز بارها نمایش گذاشته شده اند و جایزه های نیز دریافت کرده اند.

تابلوهای نقاشی یوسف آٌصفی بیشتر به یک مجموعه از تصویرهای فولکلور از شهرها و مردمان کشور می ماند.

این تابلوها به روش های  ریالیزم، آبستره و اکسپرسیونیسم که در آن احساس و هیجان برجسته اند نقاشی شده اند.

محمد یوسف آصفی، نقاش، گفت: «درست است که از روش ریالیزم شروع کردم قبول می کنم اما بعد تلاش کردم که در کارهایم ابتکاراتی داشته باشیم. ابتدا با بورس کار را شروع کردم بعد با کارت و کارت را به روش های گونه گون به کار بردم.»

یوسف آصفی در جریان هفده سال گذشته تلاش کرده است  این نگارستان را در دوطبقه برای یک صدو پنجاه تابلوی نقاشی اش دربخشی ازپایتخت آماده سازد.

تاکنون به گونه کامل همه تابلوها بر دیوارهای این نگارستان نصب نشده اند و این نگارستان از درون با روش معماری کندن کاری در چوب به شیوه نورستانی، هراتی و کابلی ساخته شده است.

محمد حکیم، نجار، گفت: «تابلوها به اندازه های صد و پنجاه در صد، دوصد درصد و همین اندازه ها استند. این تابلوها را وقتی کامل می سازیم، روی دیوار نصب می کنیم. یا این که کسی برای منزل یا خانه اش از این تابلوها خریداری کند می رویم در خانه و دفتر مشتری نیز نصب می کنیم.»

یوسف آصفی با نزدیک به چهل سال تجربه نقاشی یک نقاش آماتور است. در واقع این نقاش درس پزشکی خوانده است.

بازمحمد ولی، مدیر اداری نگارستان یوسف آصفی، گفت: «دوستانی که اینجا مراجعه می کنند و اثرهای از دکتر یوسف آصفی را وقتی خوش می کنند اگر امکان آن باشد همان لحظه آن اثر را در اختیارش قرار می دهیم.»

آقای آصفی خودش را یکی از هنرمندانی می داند که شماری از نقاشی های نگارستان ملی را از نابود شدن ازسوی طالبان دردوره حاکمیت این گروه درکابل  نجات داد.

آقای آصفی گفت: «توانستم هشتاد تابلوی نقاشی را توسط رنگ های آبی روی مسایل که در یک تابلو فیگور و زیر(چهره) است سر همه شان طبیعت مجاور اش را تکمیل کردم که فهمیده نشود.»

این نگارستان به نام خود نقاش یوسف آصفی است. برای ماندگاری آن درکار ساخت آن هیچ عجله یی نکرده است تا این آفریده های هنری در یک مکان ویژه برای سالیان زیاد ماندگار بمانند.

هم‌رسانی کنید