Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آغاز برنامه جایزه جهانی محیط زیست از سوی شبکه توسعه‌یی آقاخان

شبکه توسعه یی آقاخان، در همکاری با شاهزاه ویلیام بریتانیا، به کسان یا نهادهایی که برای بحران های محیط زیستی و بهبود معیارهای زنده گی مردمان جهان راه کارهای بیایند جایزه می دهد. 

قرار است که در ده سال آینده، هر سال پنج جایزه یک میلیون پوندی به اشخاص، دانشمندان، اقتصاد دادن، فعالان محیط زیست، رهبران حکومت ها، بانک ها و هر شخص یا نهاد دیگری که کارهای در زمینه حفاظت از محیط زیست، پاک سازی هوا و اقیانوس ها، از میان بردن زباله ها و بهبود اقلیم به ویژه در کشورهایی که از تغییرات اقلیم زیان های بیشتری دیده اندکمک کند، اعطا شود. 

انتظار می رود که نخستین مراسم این برنامه در خزان سال ۲۰۲۱ میلادی در لندن آغاز شود. 

روند نامزدی اشخاص و نهادها در این برنامه به روز اول ماه نوامبر آغاز خواهد شد و آنان باید از پنج مرحله بگذرند. 

سرانجام از میان پانزده تن، پنج تن یا نهاد همچون برنده برگزیده خواهند شد و هر کدام از آنها برای پیشبرد برنامه های محیط زیستی، یک میلیون پوند دریافت خواهند کرد.

آغاز برنامه جایزه جهانی محیط زیست از سوی شبکه توسعه‌یی آقاخان

انتظار می رود که نخستین مراسم این برنامه در خزان سال ۲۰۲۱ میلادی در لندن آغاز شود.

Thumbnail

شبکه توسعه یی آقاخان، در همکاری با شاهزاه ویلیام بریتانیا، به کسان یا نهادهایی که برای بحران های محیط زیستی و بهبود معیارهای زنده گی مردمان جهان راه کارهای بیایند جایزه می دهد. 

قرار است که در ده سال آینده، هر سال پنج جایزه یک میلیون پوندی به اشخاص، دانشمندان، اقتصاد دادن، فعالان محیط زیست، رهبران حکومت ها، بانک ها و هر شخص یا نهاد دیگری که کارهای در زمینه حفاظت از محیط زیست، پاک سازی هوا و اقیانوس ها، از میان بردن زباله ها و بهبود اقلیم به ویژه در کشورهایی که از تغییرات اقلیم زیان های بیشتری دیده اندکمک کند، اعطا شود. 

انتظار می رود که نخستین مراسم این برنامه در خزان سال ۲۰۲۱ میلادی در لندن آغاز شود. 

روند نامزدی اشخاص و نهادها در این برنامه به روز اول ماه نوامبر آغاز خواهد شد و آنان باید از پنج مرحله بگذرند. 

سرانجام از میان پانزده تن، پنج تن یا نهاد همچون برنده برگزیده خواهند شد و هر کدام از آنها برای پیشبرد برنامه های محیط زیستی، یک میلیون پوند دریافت خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید