تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

۲۰۰ اثر هنری نگارستان ملی تخریب شده در زمان طالبان ترمیم شدند

برخی از بیش از دوصد اثر هنری نگارستان ملی که در دوره طالبان پاره و تخریب شده بودند پس از نزده سال، ترمیم شده اند.

آمر نگارستان ملی می‌گوید که طالبان پس از منفجر ساختن تندیس‌های بودای بامیان، در موزیم ملی و نگارستان ملی بیش از دوصد اثر را پاره کردند و شکستند.

بربنیاد گفته‌های آمر نگارستان ملی، اکنون ۲۹ اثر ترمیم شده اند و بخشی از آنها در این نگارستان به نمایش گذاشته شده اند.

این آثار از سوی هنرمندان خارجی به کمک شورای فرهنگی بریتانیا ترمیم شده اند و یک صدو پنجاه اثر دیگر برای ترمیم آماده شده اند.

در همه این اثرهای ترمیم شده نگارستان ملی چهره انسان دیده می‌شود.

به گفته مسوولان نگارستان ملی این اثرها شامل دوصد اثر هنری نگارستان ملی می شوند که در دوره طالبان به علت داشتن چهره انسان پاره و تخریب شده بودند.

صابره رحمانی، آمر نگارستان ملی گفت:"بعد از آن که تندیس‌های بودای بامیان تخریب شدند، سر موزیم و نگارستان ملی می‌آیند و یک تعداد آثار را اینجا را که این هم شامل دوصد یا دوصد و ده اثر تخریب می‌شوند و آثار پاره می‌شوند."

ظاهراً در دوره طالبان نقاش‌های حاضر در نگارستان ملی تلاش کرده اند که با پوشانیدن برخی از نقاشی‌های چهره‌های انسان با رنگ‌هایی که دوباره از روی تابلو پاک شوند، آنها را حفظ کنند؛ کاری که بر این تابلوی عبدالغفور برشنا صورت گرفته است و ظاهراً این رنگ به گونه کامل از روی تابلو پاک نشده است و اثر قسماً آسیب دیده است.

صبغت الله رحیمی، رهنمای خارجی نگارستان ملی می گوید که:" یک خانمی است که در حالت نشسته است که از زینه چوبی به بام بالا شده است و کدام کار را انجام می دهد. این خانم را با رنگ پوشش کرده بودند. از آن جمله آثار یکی همین است. پس دوباره رنگ را برداشتیم به شکلی فیگور خودش را نشان می‌دهد که است."

شورای فرهنگی بریتانیا همزمان با ترمیم بیست و نه اثر نگارستان ملی یک شمار از کارمندان این نگارستان را در بخش ترمیم اثرهای هنری آموزش داده است.

خیرالدین ابراهیم خیل، مدیر مخزن آثار نگارستان ملی گفت:" خوش بختانه آن پروژه توانست که در سه مرحله بیست و نه اثر ما را ترمیم بکند که این آثار به دو گونه استند آثار روغنی و آثار آبرنگ."

به گفته مسوولان نگارستان ملی، این نهاد اکنون بیش از هفت صد اثر نقاشی رنگی و روغنی، میناتوری، شبکه و معرق کاری و دست دوزی دارد؛ اما بیش از دوصد اثر نگارستان ملی در جریان جنگ های داخلی تخریب و ناپدید شده اند.

۲۰۰ اثر هنری نگارستان ملی تخریب شده در زمان طالبان ترمیم شدند

بخشی از آثار تخریب شده در دوره طالبان در این اتاق نگارستان ملی به نمایش گذاشته شده اند.

Thumbnail

برخی از بیش از دوصد اثر هنری نگارستان ملی که در دوره طالبان پاره و تخریب شده بودند پس از نزده سال، ترمیم شده اند.

آمر نگارستان ملی می‌گوید که طالبان پس از منفجر ساختن تندیس‌های بودای بامیان، در موزیم ملی و نگارستان ملی بیش از دوصد اثر را پاره کردند و شکستند.

بربنیاد گفته‌های آمر نگارستان ملی، اکنون ۲۹ اثر ترمیم شده اند و بخشی از آنها در این نگارستان به نمایش گذاشته شده اند.

این آثار از سوی هنرمندان خارجی به کمک شورای فرهنگی بریتانیا ترمیم شده اند و یک صدو پنجاه اثر دیگر برای ترمیم آماده شده اند.

در همه این اثرهای ترمیم شده نگارستان ملی چهره انسان دیده می‌شود.

به گفته مسوولان نگارستان ملی این اثرها شامل دوصد اثر هنری نگارستان ملی می شوند که در دوره طالبان به علت داشتن چهره انسان پاره و تخریب شده بودند.

صابره رحمانی، آمر نگارستان ملی گفت:"بعد از آن که تندیس‌های بودای بامیان تخریب شدند، سر موزیم و نگارستان ملی می‌آیند و یک تعداد آثار را اینجا را که این هم شامل دوصد یا دوصد و ده اثر تخریب می‌شوند و آثار پاره می‌شوند."

ظاهراً در دوره طالبان نقاش‌های حاضر در نگارستان ملی تلاش کرده اند که با پوشانیدن برخی از نقاشی‌های چهره‌های انسان با رنگ‌هایی که دوباره از روی تابلو پاک شوند، آنها را حفظ کنند؛ کاری که بر این تابلوی عبدالغفور برشنا صورت گرفته است و ظاهراً این رنگ به گونه کامل از روی تابلو پاک نشده است و اثر قسماً آسیب دیده است.

صبغت الله رحیمی، رهنمای خارجی نگارستان ملی می گوید که:" یک خانمی است که در حالت نشسته است که از زینه چوبی به بام بالا شده است و کدام کار را انجام می دهد. این خانم را با رنگ پوشش کرده بودند. از آن جمله آثار یکی همین است. پس دوباره رنگ را برداشتیم به شکلی فیگور خودش را نشان می‌دهد که است."

شورای فرهنگی بریتانیا همزمان با ترمیم بیست و نه اثر نگارستان ملی یک شمار از کارمندان این نگارستان را در بخش ترمیم اثرهای هنری آموزش داده است.

خیرالدین ابراهیم خیل، مدیر مخزن آثار نگارستان ملی گفت:" خوش بختانه آن پروژه توانست که در سه مرحله بیست و نه اثر ما را ترمیم بکند که این آثار به دو گونه استند آثار روغنی و آثار آبرنگ."

به گفته مسوولان نگارستان ملی، این نهاد اکنون بیش از هفت صد اثر نقاشی رنگی و روغنی، میناتوری، شبکه و معرق کاری و دست دوزی دارد؛ اما بیش از دوصد اثر نگارستان ملی در جریان جنگ های داخلی تخریب و ناپدید شده اند.

هم‌رسانی کنید