Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تخریب سینما پارک از سوی حکومت با وجود مخالفت‌ها

سینما پارک با هفتاد سال حافظه تاریخی از مدنیت، فرهنگ، "سینما و هنر" و خاطره های کابلیان، شب گذشته ویران شد. فرهنگیان کشور تخریب سینما پارک را یک اشتباه بزرگ و تخریب بخشی از حافظه تاریخِی؛ و هنر و سینمای کشور می دانند.

کار تخریب سینما پارک از سوی شهرداری کابل به دستور امرالله صالح، معاون نخست رییس جمهور انجام شد.این ساختمان ویژه برای سینما در دوره حکومت محمد ظاهرشاه ساخته شده بود.

این هشت کارمند سینما پارک با حسرت به مخروبه یی می ببنند که دهه ها در این ساختمان برای باشنده گان کابل فلم به نمایش گذاشته بودند.

سینما پارک نماد هفتاد ساله از مدنیت و هنر و فرهنگ در شهرنو کابل؛ پایتخت کشور بود.

وحید قاسمی، آوازخوان، گفت:‌«سینمای که تخریب شد و ویران شد نمی دانم جوابگوی آن کی باید باشد. اگر این تصمیم انفرادی بوده است، سلیقه یی بوده است، چرا این چنین کاری صورت گرفته است. اگر کسانی مشترک این تصمیم را گرفته اند که باید این سینما ویران شود، چرا این کار را کردند؟ باید دلیل آن را بگویند.»

اما این نماد با هفتاد سال حافظه تاریخی از فرهنگ و مدنیت و هنر و سینما به دستور امرالله صالح معاون نخست رییس جمهور دو شنبه شب تخریب شد. آقای صالح پنجاه سال عمر دارد و تا پیش از معاونیت نخست رییس جمهور در پست های کلیدی در امور امنیتی کار می کرد و هیچ تجربه کار فرهنگی ندارد.

محمد کریم حلیم، کارمند بازنشسته حکومت، گفت:‌ «واقعا ما متاثر شدیم. یک خاطره بود. در این سینما خانواده های بسیار معزز سابق حتا از خانواده های شاهی می آمدند و در این سینما فلم می دیدند. حتا یازده بجه شب می آمدیم و در سینما پارک فلم می دیدیم.»

جمعه گل همت، ‌فرمانده پولیس کابل، گفت:‌ «ما می خواهیم که چهره شهر را بنا به هدایت معاون نخست رییس جمهور در جلسه های ساعت شش و نیم صبح، در قصرسلام خانه در دفتر کار معاون اول می گیریم که در آن شهردار و تیم امنیتی سهیم استند، در تنظیم نظم شهری، در پاک کاری شهر، از پوسته های غیر ضروی که قیافه شهر را تغیر داده است و شهر را به یک شهر نظامی تغییر داده است و در پهلوی آن خدمات را به مردم عرضه بکنیم که در نظم و پاک کاری شهر و در تنظم شهر اقدام های خوبی داشته باشیم.»

رییس افغان فلم برای مانع شدن از تخریب سینما پارک دوشنبه شب در داخل تالار سینما پارک تحصن کرد اما وی از تالار این سینما بیرون ساخته شد.

صحرا کریمی، رییس افغان فلم، گفت:‌ «برای شان طرح خود را دادم و برای شان گفتم که مدیریت سینماها را به افغان فلم بدهید. ما خود ما در این سینماها فلم پخش و نشر می کنیم، ما باید فرهنگ سینما رفتن را دوباره احیا کنیم اما بر ما خندیدند و گفتند که بی بی جان ما در اینجا پلان های کلان تر داریم.»

صابر مومند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «روز گذشته وزارت اطلاعات وفرهنگ اعلامیه اعتراضی خود را همگانی کرد اما با وجود آن نیز این ساختمان تخریب شد.

مسوولیت مدیریت تالارهای سینمایی را در کابل شهرداری دارد. شهرداری ادعا می کند که برای بدیل سینما پارک یک طرحی ابتدایی دارد؛ اما به درخواست طلوع نیوز برای شریک سازی این طرح پاسخ منفی می دهد.

تخریب سینما پارک از سوی حکومت با وجود مخالفت‌ها

کابلیان این کار معاون نخست رییس جمهور را "اشتباه نابخشودنی" به فرهنگ و هنر وسینمای کشور می گویند.

Thumbnail

سینما پارک با هفتاد سال حافظه تاریخی از مدنیت، فرهنگ، "سینما و هنر" و خاطره های کابلیان، شب گذشته ویران شد. فرهنگیان کشور تخریب سینما پارک را یک اشتباه بزرگ و تخریب بخشی از حافظه تاریخِی؛ و هنر و سینمای کشور می دانند.

کار تخریب سینما پارک از سوی شهرداری کابل به دستور امرالله صالح، معاون نخست رییس جمهور انجام شد.این ساختمان ویژه برای سینما در دوره حکومت محمد ظاهرشاه ساخته شده بود.

این هشت کارمند سینما پارک با حسرت به مخروبه یی می ببنند که دهه ها در این ساختمان برای باشنده گان کابل فلم به نمایش گذاشته بودند.

سینما پارک نماد هفتاد ساله از مدنیت و هنر و فرهنگ در شهرنو کابل؛ پایتخت کشور بود.

وحید قاسمی، آوازخوان، گفت:‌«سینمای که تخریب شد و ویران شد نمی دانم جوابگوی آن کی باید باشد. اگر این تصمیم انفرادی بوده است، سلیقه یی بوده است، چرا این چنین کاری صورت گرفته است. اگر کسانی مشترک این تصمیم را گرفته اند که باید این سینما ویران شود، چرا این کار را کردند؟ باید دلیل آن را بگویند.»

اما این نماد با هفتاد سال حافظه تاریخی از فرهنگ و مدنیت و هنر و سینما به دستور امرالله صالح معاون نخست رییس جمهور دو شنبه شب تخریب شد. آقای صالح پنجاه سال عمر دارد و تا پیش از معاونیت نخست رییس جمهور در پست های کلیدی در امور امنیتی کار می کرد و هیچ تجربه کار فرهنگی ندارد.

محمد کریم حلیم، کارمند بازنشسته حکومت، گفت:‌ «واقعا ما متاثر شدیم. یک خاطره بود. در این سینما خانواده های بسیار معزز سابق حتا از خانواده های شاهی می آمدند و در این سینما فلم می دیدند. حتا یازده بجه شب می آمدیم و در سینما پارک فلم می دیدیم.»

جمعه گل همت، ‌فرمانده پولیس کابل، گفت:‌ «ما می خواهیم که چهره شهر را بنا به هدایت معاون نخست رییس جمهور در جلسه های ساعت شش و نیم صبح، در قصرسلام خانه در دفتر کار معاون اول می گیریم که در آن شهردار و تیم امنیتی سهیم استند، در تنظیم نظم شهری، در پاک کاری شهر، از پوسته های غیر ضروی که قیافه شهر را تغیر داده است و شهر را به یک شهر نظامی تغییر داده است و در پهلوی آن خدمات را به مردم عرضه بکنیم که در نظم و پاک کاری شهر و در تنظم شهر اقدام های خوبی داشته باشیم.»

رییس افغان فلم برای مانع شدن از تخریب سینما پارک دوشنبه شب در داخل تالار سینما پارک تحصن کرد اما وی از تالار این سینما بیرون ساخته شد.

صحرا کریمی، رییس افغان فلم، گفت:‌ «برای شان طرح خود را دادم و برای شان گفتم که مدیریت سینماها را به افغان فلم بدهید. ما خود ما در این سینماها فلم پخش و نشر می کنیم، ما باید فرهنگ سینما رفتن را دوباره احیا کنیم اما بر ما خندیدند و گفتند که بی بی جان ما در اینجا پلان های کلان تر داریم.»

صابر مومند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «روز گذشته وزارت اطلاعات وفرهنگ اعلامیه اعتراضی خود را همگانی کرد اما با وجود آن نیز این ساختمان تخریب شد.

مسوولیت مدیریت تالارهای سینمایی را در کابل شهرداری دارد. شهرداری ادعا می کند که برای بدیل سینما پارک یک طرحی ابتدایی دارد؛ اما به درخواست طلوع نیوز برای شریک سازی این طرح پاسخ منفی می دهد.

هم‌رسانی کنید