Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گنجینۀ باختر پس سیزده سال نمایش در خارج به کشور برگردانیده شد

گنجینۀ باختر پس از یک سفر سیزده ساله برای نمایش در سیزده کشور با سه صدو پنجاه میلیون افغانی عواید به کشور برگردانیده شده‌است.

گنجینه باختر یکی از بزرگ ترین گنجینه‌های طلایی جهان باستان دانسته می شود که چهل و دو سال پیش در منطقه طلا تپه در شمال شبرغان کشف شد.

این گنجینه زیورات طلایی است که از یک گورستان شاهی که هفت جسد با هزاران قطعه طلا تزیین بودند به دست آمد.

این گنجینه شکوه و جلال و زنده گی مرفه و ثرومند کوشانیان را نشان می دهد که اجساد اشرف زاده‌گان شان را با هزاران قطعه نفیس طلایی دفن می کردند.

عین الدین صداقت، معاون موزیم ملی گفت:«تصمیم گرفتیم که یک بخش آن را در موزیم انتقال بدهیم و یک بخش آن را که شامل جواهرات و زیورات می شوند به ارگ ریاست جمهوری در خزانه بانک.»

 گنجینه باختر با بازمانده‌های باستانی تپه آی خانم تخار، زرگران بلخ و بگرام کابل در جریان سیزده سال در ۲۴ موزیم در ۱۳ کشور به نمایش گذاشته شدند که سه صدو پنجاه و پنج میلیون افغانی عواید به همراه آورده است.

فهیم رحیمی، رییس موزیم ملی گفت:«ما ضرورت داریم که موزیم های مختلف را در ولایت های مختلف، جاهای مختلف در بخش های مختلف با موضوع های مختلف ایجاد کنیم.»

حکومت گنجینه باختر را هشت ماه پیش به کشور برگرداند تا برای نمایشگاه مشترک راه ابریشم با کشورهای منطقه آماده‌گی بگیرد و نیز بازمانده‌های باستانی دوره‌های بودایی، اسلامی و سایر تمدن ها را برای نمایش به بیرون از افغانستان آماده و انتقال بدهد.

گنجینۀ باختر پس سیزده سال نمایش در خارج به کشور برگردانیده شد

این گنجینه شکوه و جلال و زنده گی مرفه و ثرومند کوشانیان را نشان می دهد که اجساد اشرف زاده‌گان شان را با هزاران قطعه نفیس طلایی دفن می کردند.

Thumbnail

گنجینۀ باختر پس از یک سفر سیزده ساله برای نمایش در سیزده کشور با سه صدو پنجاه میلیون افغانی عواید به کشور برگردانیده شده‌است.

گنجینه باختر یکی از بزرگ ترین گنجینه‌های طلایی جهان باستان دانسته می شود که چهل و دو سال پیش در منطقه طلا تپه در شمال شبرغان کشف شد.

این گنجینه زیورات طلایی است که از یک گورستان شاهی که هفت جسد با هزاران قطعه طلا تزیین بودند به دست آمد.

این گنجینه شکوه و جلال و زنده گی مرفه و ثرومند کوشانیان را نشان می دهد که اجساد اشرف زاده‌گان شان را با هزاران قطعه نفیس طلایی دفن می کردند.

عین الدین صداقت، معاون موزیم ملی گفت:«تصمیم گرفتیم که یک بخش آن را در موزیم انتقال بدهیم و یک بخش آن را که شامل جواهرات و زیورات می شوند به ارگ ریاست جمهوری در خزانه بانک.»

 گنجینه باختر با بازمانده‌های باستانی تپه آی خانم تخار، زرگران بلخ و بگرام کابل در جریان سیزده سال در ۲۴ موزیم در ۱۳ کشور به نمایش گذاشته شدند که سه صدو پنجاه و پنج میلیون افغانی عواید به همراه آورده است.

فهیم رحیمی، رییس موزیم ملی گفت:«ما ضرورت داریم که موزیم های مختلف را در ولایت های مختلف، جاهای مختلف در بخش های مختلف با موضوع های مختلف ایجاد کنیم.»

حکومت گنجینه باختر را هشت ماه پیش به کشور برگرداند تا برای نمایشگاه مشترک راه ابریشم با کشورهای منطقه آماده‌گی بگیرد و نیز بازمانده‌های باستانی دوره‌های بودایی، اسلامی و سایر تمدن ها را برای نمایش به بیرون از افغانستان آماده و انتقال بدهد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره