Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

برگزاری نمایشگاه نقاشی در آسترالیا از سوی یک جوان افغان

یک جوان افغان در استرالیا نمایشگاه نقاشی از چهره‌ ده پناه‌جوی کشورهای گونه گون در استرلیا، برگزار کرده است. 

این نمایشگاه به مناسبت هفته پناه‌جو زیرنام چهر‌ه‌های امید برای یک هفته در چندین محل برگزار خواهد شد. 

چهره‌های نقاشی شده در این تابلوها ده پناه‌جویی استند که نزدیک به یک دهه می‌شود در استرالیا زنده‌گی می کنند اما قانون‌های سخت‌گیرانه این کشور سبب شده اند که آنان نتوانند شهروند این کشور گردند. 

قصه‌های زنده‌گی این پناه‌جویان نمونه از صدها هزار جوان دختر و پسریست که دست‌کم در دو دهه گذشته از کشورهای شان به علت جنگ و بی‌کاری درکشورهای دیگر پناهنده شده اند. 

چهره‌های که به اندازه یک زنده‌گی قصه برای شنیدن دارند. 

قصه‌های که بخشی از آن‌ها به جنگ و تنگ دستی بر می گردند اما حالا هرکدام به یک امید مبدل شده اند. 

این ده پناه‌جو که چهره های شان از سوی این جوان افغان با پنسل نقاشی شده، از ده بخش جهان در ده سال گذشته در استرالیا پناه‌گزیده اند اما تاکنون موفق به دریافت سند زنده‌گی دایم در این کشور نشده اند. 

انتونی و روز، زن و شوهر پناه‌جو در استرالیا، گفت: «تشکر جاوید. انتظار کار را که انجام داده‌یی نداشتیم. فوق العاده است. من از این کار خوشم آمد و همسرم نیز کارت را بسیار پسندیده است. شبیه عکس است.» 

نادیه انور، بازدید کننده از نمایشگاه، گفت: «تصویرها کاملا زیبا و فوق العاده بودند و پیام‌های که پشت این تصویرها استند واقعا بیدار کننده اند و سبب شدند که درک بکنم که این پناه‌جویان از چه وضعیتی گذشته اند.»  

این نمایشگاه زیرنام چهره‌های امید در هفته پناه‌جویان در استرالیا راه اندازی شده است. 

کسی که این چهره ها را نقاشی کرده است جوان افغان است که در استرالیا زنده‌گی می کند. 

آقای مصور گفت: «این نمایشگاه در جاهای مختلف به خاطر آگاهی از عامه به نمایش گذاشته خواهد شد. این نمایشگاه به کمک مالی سازمان Mercy Care که به حمایت از پناه‌جویان کار می‌کند در این ایالت راه اندازی شده است.» 

این ده چهره‌ اکنون با سندهای موقت در استرالیا زنده گی می کنند و با آن که در استرالیا برای خودشان از نو زنده‌گی ساخته اند اما قوانین سختگیرانه مهاجرت استرالیا سبب شده اند که این پناه‌جویان موفق به دریافت سند شهروندی نگردند. 

فواد خسرو، بازدید کننده نمایشگاه، گفت: «هرکدام تصویرهای این اشخاص داستان های پرمشقتی داشتند که اینجا در استرالیا چگونه آمدند و چگونه در استرالیا جاگزین شدند و اکثریت شان به چه موفقیت‌های رسیدند.» 

جنگ و ناامنی و تنگ دستی در دو دهه گذشته در بخش بخشی از جهان جوانان و خانواده‌های زیادی را به کشورهای ثروت‌مند جهان پناهنده ساخته است. 

برگزاری نمایشگاه نقاشی در آسترالیا از سوی یک جوان افغان

این نمایشگاه به مناسبت هفته پناه‌جو زیرنام چهر‌ه‌های امید برای یک هفته در چندین محل برگزار خواهد شد. 

Thumbnail

یک جوان افغان در استرالیا نمایشگاه نقاشی از چهره‌ ده پناه‌جوی کشورهای گونه گون در استرلیا، برگزار کرده است. 

این نمایشگاه به مناسبت هفته پناه‌جو زیرنام چهر‌ه‌های امید برای یک هفته در چندین محل برگزار خواهد شد. 

چهره‌های نقاشی شده در این تابلوها ده پناه‌جویی استند که نزدیک به یک دهه می‌شود در استرالیا زنده‌گی می کنند اما قانون‌های سخت‌گیرانه این کشور سبب شده اند که آنان نتوانند شهروند این کشور گردند. 

قصه‌های زنده‌گی این پناه‌جویان نمونه از صدها هزار جوان دختر و پسریست که دست‌کم در دو دهه گذشته از کشورهای شان به علت جنگ و بی‌کاری درکشورهای دیگر پناهنده شده اند. 

چهره‌های که به اندازه یک زنده‌گی قصه برای شنیدن دارند. 

قصه‌های که بخشی از آن‌ها به جنگ و تنگ دستی بر می گردند اما حالا هرکدام به یک امید مبدل شده اند. 

این ده پناه‌جو که چهره های شان از سوی این جوان افغان با پنسل نقاشی شده، از ده بخش جهان در ده سال گذشته در استرالیا پناه‌گزیده اند اما تاکنون موفق به دریافت سند زنده‌گی دایم در این کشور نشده اند. 

انتونی و روز، زن و شوهر پناه‌جو در استرالیا، گفت: «تشکر جاوید. انتظار کار را که انجام داده‌یی نداشتیم. فوق العاده است. من از این کار خوشم آمد و همسرم نیز کارت را بسیار پسندیده است. شبیه عکس است.» 

نادیه انور، بازدید کننده از نمایشگاه، گفت: «تصویرها کاملا زیبا و فوق العاده بودند و پیام‌های که پشت این تصویرها استند واقعا بیدار کننده اند و سبب شدند که درک بکنم که این پناه‌جویان از چه وضعیتی گذشته اند.»  

این نمایشگاه زیرنام چهره‌های امید در هفته پناه‌جویان در استرالیا راه اندازی شده است. 

کسی که این چهره ها را نقاشی کرده است جوان افغان است که در استرالیا زنده‌گی می کند. 

آقای مصور گفت: «این نمایشگاه در جاهای مختلف به خاطر آگاهی از عامه به نمایش گذاشته خواهد شد. این نمایشگاه به کمک مالی سازمان Mercy Care که به حمایت از پناه‌جویان کار می‌کند در این ایالت راه اندازی شده است.» 

این ده چهره‌ اکنون با سندهای موقت در استرالیا زنده گی می کنند و با آن که در استرالیا برای خودشان از نو زنده‌گی ساخته اند اما قوانین سختگیرانه مهاجرت استرالیا سبب شده اند که این پناه‌جویان موفق به دریافت سند شهروندی نگردند. 

فواد خسرو، بازدید کننده نمایشگاه، گفت: «هرکدام تصویرهای این اشخاص داستان های پرمشقتی داشتند که اینجا در استرالیا چگونه آمدند و چگونه در استرالیا جاگزین شدند و اکثریت شان به چه موفقیت‌های رسیدند.» 

جنگ و ناامنی و تنگ دستی در دو دهه گذشته در بخش بخشی از جهان جوانان و خانواده‌های زیادی را به کشورهای ثروت‌مند جهان پناهنده ساخته است. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره