Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی ها از نابودی دست‌آورد های دو دهه اخیر صنعت سینما در کشور

در پنجاه و سومین  سالگرد تاسیس"افغان فلم"، مسوولان این نهاد نگرانی شانرا در باره احتمال از دست رفتن دستآورد های دو دهه گذشته با بدتر شدند اوضاع امنیتی در کشور، ابراز کردند.

دراین مراسم  کارکرد های افغان فلم در بیش از پنج دهه به ویژه در  بیست سال پسین  برجسته ساخته شدند.

رییس افغان فلم می گوید که تلاش ها برای بهبود روند فلم سازی در این ریاست جریان دارند و آنان می خواهند  با ساخت فلم های گونه‌گون، پای خانواده ها را به سینما بکشند و سینما و صنعت فلم، به بخشی از زندگی مردم مبدل گردد.

صحرا کریمی، رییس افغان فلم گفت: " بدست آوردن آگاهی آسان نبوده است. ما در حین که با امکانات کم با نبود پشتیبانی، آفرینش ها کردیم همزمان با افکار پوسیده و افکار منفی جامعه درمورد فلم سازی و سینما نیز مبارزه کردیم "

درهمین حال، رییس افغان فلم می گوید که تلاش هابرای بهبودی ساخت فلم جریان دارد و می خواهند که  تماشای فلم، بخشی  از برنامه های خانواده ها شود و مردم و به ویژه کودکان کشور تجربه رفتن به سینما را داشته باشند.

رییس افغان فلم  با ابراز نگرانی از بدتر شدن اوضاع امنیتی کشور می گوید که نمی‌خواهد گواه ازدست دادن  دستاورد های  بیست ساله در بخش سینما باشد.

صحرا کریمی اظهار داشت: "ما به عقب بر نمی گردیم و اجازه نمی‌دهم که هیچ  قدرتی توان و تلاش مار را در فلم سازی بگیرد."

شماری از سینماگران می‌گویند که هر چند کار های بنیادی از سوی حکومت برای رشد سینما نشده؛ اما دستاورد های چند سال اخیر را درافغان فلم بی پیشنه است.

بصیر مجاهد، یکی از سینماگران کشور ابراز داشت: "سینما گر های ما در سطح بلند فلم هایی تهیه کردند که حتا به جشنواره راه یافت این فلم ها، ولی پرودکشن های شخصی کار کرده اند. "

برای نخستین‌بار در تاریخ کشور در دورۀ پاد شاهی امان‌الله خان، سینما بنیان‌گذاری شد؛ اما افغان فلم در دورۀ پادشاهی محمد ظاهر خان ایجاد گردید.

نگرانی ها از نابودی دست‌آورد های دو دهه اخیر صنعت سینما در کشور

رییس افغان فلم  با ابراز نگرانی از بدتر شدن اوضاع امنیتی کشور می گوید که نمی‌خواهد گواه ازدست دادن  دستاورد های  بیست ساله در بخش سینما باشد.

تصویر بندانگشتی

در پنجاه و سومین  سالگرد تاسیس"افغان فلم"، مسوولان این نهاد نگرانی شانرا در باره احتمال از دست رفتن دستآورد های دو دهه گذشته با بدتر شدند اوضاع امنیتی در کشور، ابراز کردند.

دراین مراسم  کارکرد های افغان فلم در بیش از پنج دهه به ویژه در  بیست سال پسین  برجسته ساخته شدند.

رییس افغان فلم می گوید که تلاش ها برای بهبود روند فلم سازی در این ریاست جریان دارند و آنان می خواهند  با ساخت فلم های گونه‌گون، پای خانواده ها را به سینما بکشند و سینما و صنعت فلم، به بخشی از زندگی مردم مبدل گردد.

صحرا کریمی، رییس افغان فلم گفت: " بدست آوردن آگاهی آسان نبوده است. ما در حین که با امکانات کم با نبود پشتیبانی، آفرینش ها کردیم همزمان با افکار پوسیده و افکار منفی جامعه درمورد فلم سازی و سینما نیز مبارزه کردیم "

درهمین حال، رییس افغان فلم می گوید که تلاش هابرای بهبودی ساخت فلم جریان دارد و می خواهند که  تماشای فلم، بخشی  از برنامه های خانواده ها شود و مردم و به ویژه کودکان کشور تجربه رفتن به سینما را داشته باشند.

رییس افغان فلم  با ابراز نگرانی از بدتر شدن اوضاع امنیتی کشور می گوید که نمی‌خواهد گواه ازدست دادن  دستاورد های  بیست ساله در بخش سینما باشد.

صحرا کریمی اظهار داشت: "ما به عقب بر نمی گردیم و اجازه نمی‌دهم که هیچ  قدرتی توان و تلاش مار را در فلم سازی بگیرد."

شماری از سینماگران می‌گویند که هر چند کار های بنیادی از سوی حکومت برای رشد سینما نشده؛ اما دستاورد های چند سال اخیر را درافغان فلم بی پیشنه است.

بصیر مجاهد، یکی از سینماگران کشور ابراز داشت: "سینما گر های ما در سطح بلند فلم هایی تهیه کردند که حتا به جشنواره راه یافت این فلم ها، ولی پرودکشن های شخصی کار کرده اند. "

برای نخستین‌بار در تاریخ کشور در دورۀ پاد شاهی امان‌الله خان، سینما بنیان‌گذاری شد؛ اما افغان فلم در دورۀ پادشاهی محمد ظاهر خان ایجاد گردید.

هم‌رسانی کنید