تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فلم "کابل میلودی" از صحرا مانی در بازار جشنواره کن راه یافت

فلم کابل میلودی از ساخته‌های صحرا مانی از فلم سازان کشور در بازارجشنواره کن راه یافته است.

اکنون که یک هفته از پایان بازار کن باقی مانده است صحرا مانی می گوید که دو پرودکشن بین المللی حاضر به تکمیل پروسه پس از تولید این فلم گردیده اند.

فلم کابل میلودی درباره فعالیت و دست‌آوردهای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان با تمرکز بر زنده‌گی دختران ارکستر زهره این نهاد است. 

صحرا مانی می‌گوید که فلم کابل میلودی مستقل و با هزینه شخصی خود او تولید شده است.

امسال از سینمای حکومتی افغانستان نیز برای نخستین بار فلم کوچه پرنده‌ها به بازار جشنواره کن راه یافته است.

کابل میلودی دومین فلم مستند داستانی صحرا مانی اکنون در بازار جشنواره کن..

فلم مستقل با هزینه شخصی فلم‌ساز آن صحرا مانی تا مرحله تولید کامل شده است...

اما اکنون در بازار جشنواره کن رقابت دارد که برای مرحله پس از تولید توجه پرودکشن‌های معتبرجهانی را جلب نماید.

صحرا مانی، کارگردان فلم کابل میلودی، گفت: «امسال اولین سال است که یک فلم ساز مستقل از یک پرودکشن مستقل در افغانستان توانسته که وارد بازار کن شود.»

فلم کابل میلودی درباره فعالیت و دست‌آوردهای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان با تمرکز بر زنده‌گی دختران ارکستر زهره این نهاد است. 

این فلم نشان می‌دهد که این دختران با وجود محدودیت های اجتماعی و خانواده‌گی برای مبدل شدن به موسیقی دان‌های آینده کشور مبارزه می‌کنند.

اکنون که یک هفته از پایان بازار جشنواره کن مانده است کارگردان آن می‌گوید یک پرودکشن کانادایی و یک پرودکشن فرانسه‌یی حاضر به تکمیل پروسه پس از تولید فلم کابل میلودی گردیده اندو

صحرا مانی پیش از این پانزده فلم کوتاه و داستانی ساخته است. فلم "هزار و یک زن چون من" این فلم ساز کشور بیست و پنج جایزه معتبر از جشنواره‌های جهانی فلم دریافت کرده است.

نبی تنها، فلم ساز، گفت: «از نظر من به عنوان یک سینماگر این بسیار مهم است که در بازارهای بین المللی خصوصا جشنواره کن حضور فلم های افغانستان به معنی این است که افغانستان مطرح می‌شود، سینمای افغانستان مطرح می‌شود و جهان می‌داند که در افغانستان سینما زنده است و نفس می کشد و وجود دارد.»

در بیست سال گذشته شش فلم از فلم سازان کشور در جشنواره کن حضور داشته اند. 

اما امسال از سینمای دولتی کشور نیز فلم کوچه پرنده‌ها برای نخستین بار به بازار جشنواره کن راه یافته است.

فلم "کابل میلودی" از صحرا مانی در بازار جشنواره کن راه یافت

صحرا مانی می‌گوید که فلم کابل میلودی مستقل و با هزینه شخصی خود او تولید شده است.

تصویر بندانگشتی

فلم کابل میلودی از ساخته‌های صحرا مانی از فلم سازان کشور در بازارجشنواره کن راه یافته است.

اکنون که یک هفته از پایان بازار کن باقی مانده است صحرا مانی می گوید که دو پرودکشن بین المللی حاضر به تکمیل پروسه پس از تولید این فلم گردیده اند.

فلم کابل میلودی درباره فعالیت و دست‌آوردهای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان با تمرکز بر زنده‌گی دختران ارکستر زهره این نهاد است. 

صحرا مانی می‌گوید که فلم کابل میلودی مستقل و با هزینه شخصی خود او تولید شده است.

امسال از سینمای حکومتی افغانستان نیز برای نخستین بار فلم کوچه پرنده‌ها به بازار جشنواره کن راه یافته است.

کابل میلودی دومین فلم مستند داستانی صحرا مانی اکنون در بازار جشنواره کن..

فلم مستقل با هزینه شخصی فلم‌ساز آن صحرا مانی تا مرحله تولید کامل شده است...

اما اکنون در بازار جشنواره کن رقابت دارد که برای مرحله پس از تولید توجه پرودکشن‌های معتبرجهانی را جلب نماید.

صحرا مانی، کارگردان فلم کابل میلودی، گفت: «امسال اولین سال است که یک فلم ساز مستقل از یک پرودکشن مستقل در افغانستان توانسته که وارد بازار کن شود.»

فلم کابل میلودی درباره فعالیت و دست‌آوردهای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان با تمرکز بر زنده‌گی دختران ارکستر زهره این نهاد است. 

این فلم نشان می‌دهد که این دختران با وجود محدودیت های اجتماعی و خانواده‌گی برای مبدل شدن به موسیقی دان‌های آینده کشور مبارزه می‌کنند.

اکنون که یک هفته از پایان بازار جشنواره کن مانده است کارگردان آن می‌گوید یک پرودکشن کانادایی و یک پرودکشن فرانسه‌یی حاضر به تکمیل پروسه پس از تولید فلم کابل میلودی گردیده اندو

صحرا مانی پیش از این پانزده فلم کوتاه و داستانی ساخته است. فلم "هزار و یک زن چون من" این فلم ساز کشور بیست و پنج جایزه معتبر از جشنواره‌های جهانی فلم دریافت کرده است.

نبی تنها، فلم ساز، گفت: «از نظر من به عنوان یک سینماگر این بسیار مهم است که در بازارهای بین المللی خصوصا جشنواره کن حضور فلم های افغانستان به معنی این است که افغانستان مطرح می‌شود، سینمای افغانستان مطرح می‌شود و جهان می‌داند که در افغانستان سینما زنده است و نفس می کشد و وجود دارد.»

در بیست سال گذشته شش فلم از فلم سازان کشور در جشنواره کن حضور داشته اند. 

اما امسال از سینمای دولتی کشور نیز فلم کوچه پرنده‌ها برای نخستین بار به بازار جشنواره کن راه یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره