Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

از روز ملی زبان ازبیکی در کابل بزرگداشت شد

نهاد مدنی و اجتماعی "اوزگریش" در روز ملی زبان ازبیکی از امارت اسلامی می‌خواهد که در رشد زبان ازبیکی توجه کند.

محمد‌ امین ابریز، رییس این نهاد، گفت: «تعداد از جوانان به شمول اعضای نهاد مدنی اوزگریش از این روز تجلیل به عمل آوردند تا مطالبات خواسته‌های شان را در قسمت رشد زبان اوزبیکی و نگرانی‌های این را و خواسته‌های خود را از حکومت فعلی داشته باشند.»

همزمان با این، شماری از فعالان جامعه مدنی و جوانان ازبیک از امارت اسلامی می‌خواهند که در راستا فرهنگ و ترویج زبان ازبیکی توجه کنند.

محبوب الله توران، ترجمان، گفت: «زمینه را فراهم بکند به مکاتب استادان را جذب بکند فرهنگ را گسترش بدهد جوانان را تشویق بکند و امکانات را برای شان فراهم بکند.»

فرهاد بیک، فعال جامعه مدنی، گفت: «خواهش من منحیث یک جوان ازبیک این است که به ادبیات زبان ازبیکی توجه جدی کند.»

از سویی هم، یکی از مسوولان وزارت دفاع می‌گوید که جوانان کشور باید به تمامی زبان‌ها تسلط داشته باشند و از قوم پرستی و زبان پرستی جلوگیری کنند.

سید عبدالبصیر صابری، رییس لوژیستیک وزارت دفاع، گفت: «ما نباید خدای ناخواسته قوم پرستی و زبان پرستی را مطرح بکنیم ما باید هر لسان را یاد داشته باشیم ما جوان‌های ما باید پشتو را یاد داشته باشند فارسی را یاد داشته باشند و هر لسان که توانایی آن را دارند.»

شماری از ازبیک‌‌ها از امارت اسلامی می‌خواهند تا فرصت‌های شغلی را به کدرهای علمی فراهم  کنند.

از روز ملی زبان ازبیکی در کابل بزرگداشت شد

همزمان با این، شماری از فعالان جامعه مدنی و جوانان ازبیک از امارت اسلامی می‌خواهند که در راستا فرهنگ و ترویج زبان ازبیکی توجه کنند.

تصویر بندانگشتی

نهاد مدنی و اجتماعی "اوزگریش" در روز ملی زبان ازبیکی از امارت اسلامی می‌خواهد که در رشد زبان ازبیکی توجه کند.

محمد‌ امین ابریز، رییس این نهاد، گفت: «تعداد از جوانان به شمول اعضای نهاد مدنی اوزگریش از این روز تجلیل به عمل آوردند تا مطالبات خواسته‌های شان را در قسمت رشد زبان اوزبیکی و نگرانی‌های این را و خواسته‌های خود را از حکومت فعلی داشته باشند.»

همزمان با این، شماری از فعالان جامعه مدنی و جوانان ازبیک از امارت اسلامی می‌خواهند که در راستا فرهنگ و ترویج زبان ازبیکی توجه کنند.

محبوب الله توران، ترجمان، گفت: «زمینه را فراهم بکند به مکاتب استادان را جذب بکند فرهنگ را گسترش بدهد جوانان را تشویق بکند و امکانات را برای شان فراهم بکند.»

فرهاد بیک، فعال جامعه مدنی، گفت: «خواهش من منحیث یک جوان ازبیک این است که به ادبیات زبان ازبیکی توجه جدی کند.»

از سویی هم، یکی از مسوولان وزارت دفاع می‌گوید که جوانان کشور باید به تمامی زبان‌ها تسلط داشته باشند و از قوم پرستی و زبان پرستی جلوگیری کنند.

سید عبدالبصیر صابری، رییس لوژیستیک وزارت دفاع، گفت: «ما نباید خدای ناخواسته قوم پرستی و زبان پرستی را مطرح بکنیم ما باید هر لسان را یاد داشته باشیم ما جوان‌های ما باید پشتو را یاد داشته باشند فارسی را یاد داشته باشند و هر لسان که توانایی آن را دارند.»

شماری از ازبیک‌‌ها از امارت اسلامی می‌خواهند تا فرصت‌های شغلی را به کدرهای علمی فراهم  کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره