Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفارت ازبیکستان در کابل از امیران تاریخی یادبود کرد

سفارت ازبیکستان در کابل برنامه‌ی فرهنگی را به مناسبت یاد بود از امیر تیمور کورگانی، امیرعلی شیر نوایی و ظهیرالدین محمد بابر در پایتخت برگزار کرده است.

یادگار خواجه شادمانوف سفیر این کشور می‌گوید که این شخصیت‌های تاریخی میراث‌های زیادی را در بخش‌های گوناگون برای نسل‌های امروزی و آینده به جاگذاشته‌اند.

سفیر ازبیکستان در کابل گفت: «این سه شخصیت یعنی امیر تیمور، علی‌ شیر نوایی و ظهیرالدین محمد بابر را اهل علم و فرهنگ در جهان کسی نیست که نشناسد. چونکه این‌ها با قلم و ایجادیات خود و همچنان در بخش دولت‌داری میراث‌های ماندگاری را بجا گذاشته‌اند.»

شماری از فرهنگیان برگزاری چنین برنامه‌ها را در راستای شناخت بیش‌تر کارکردهایی شخصیت‌های تاریخی اثرگذار می‌دانند.

محبوب‌الله توران فعال فرهنگی گفت: «برگزاری این گونه محفل‌ها سبب می‌شود که جوانان به خصوص ازبیک‌های که در داخل افغانستان زندگی می‌کنند از هویت و فرهنگ خود با خبر شوند و خیلی تاثیر گذار است.»

انعام‌الله فروتن فعال فرهنگی دیگر گفت: «از کارکردهای اجدادهای خود که همچو امیرعلی شیر نوایی و امیر صاحب قران است که هر کدامش در عصرهای شان کارنامه‌های درخشانی داشته‌اند.»

در این برنامه شماری از جوانانی که در فعالیت‌های فرهنگی نقش داشتند و اثرهای ادبی را نیز خلق کرده‌اند از سوی سفارت ازبیکستان تقدیر شدند.

سفارت ازبیکستان در کابل از امیران تاریخی یادبود کرد

شماری از فرهنگیان برگزاری چنین برنامه‌ها را در راستای شناخت بیش‌تر کارکردهایی شخصیت‌های تاریخی اثرگذار می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

سفارت ازبیکستان در کابل برنامه‌ی فرهنگی را به مناسبت یاد بود از امیر تیمور کورگانی، امیرعلی شیر نوایی و ظهیرالدین محمد بابر در پایتخت برگزار کرده است.

یادگار خواجه شادمانوف سفیر این کشور می‌گوید که این شخصیت‌های تاریخی میراث‌های زیادی را در بخش‌های گوناگون برای نسل‌های امروزی و آینده به جاگذاشته‌اند.

سفیر ازبیکستان در کابل گفت: «این سه شخصیت یعنی امیر تیمور، علی‌ شیر نوایی و ظهیرالدین محمد بابر را اهل علم و فرهنگ در جهان کسی نیست که نشناسد. چونکه این‌ها با قلم و ایجادیات خود و همچنان در بخش دولت‌داری میراث‌های ماندگاری را بجا گذاشته‌اند.»

شماری از فرهنگیان برگزاری چنین برنامه‌ها را در راستای شناخت بیش‌تر کارکردهایی شخصیت‌های تاریخی اثرگذار می‌دانند.

محبوب‌الله توران فعال فرهنگی گفت: «برگزاری این گونه محفل‌ها سبب می‌شود که جوانان به خصوص ازبیک‌های که در داخل افغانستان زندگی می‌کنند از هویت و فرهنگ خود با خبر شوند و خیلی تاثیر گذار است.»

انعام‌الله فروتن فعال فرهنگی دیگر گفت: «از کارکردهای اجدادهای خود که همچو امیرعلی شیر نوایی و امیر صاحب قران است که هر کدامش در عصرهای شان کارنامه‌های درخشانی داشته‌اند.»

در این برنامه شماری از جوانانی که در فعالیت‌های فرهنگی نقش داشتند و اثرهای ادبی را نیز خلق کرده‌اند از سوی سفارت ازبیکستان تقدیر شدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره