Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید وزارت اطلاعات و فرهنگ بر بازگرداندن آثار تاریخی قاچاق شده

خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ در روز جهانی موزیم بر برگرداندن آثار قاچاق شده به کشور تاکید کرده است.

آقای خیرخواه می‌گوید افرادی که دست به قاچاق آثار تاریخی می‌زنند باید به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شوند.

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «اگر فردی یک شی تاریخی را قاچاق می‌کند باید به آن به دید ملامتی دیده شود و اگر در قاچاق دست ندارند باید آن جنس را دوباره بازگرداند.»

به گفته‌ی او، حکومت سرپرست از قاچاق یک‌هزار وپنج‌صد آثار تاریخی و باستانی به بیرون از کشور در سه سال پسین جلوگیری کرده است.

هم‌زمان با این، مسوولان موزیم ملی سه نمایش‌گاه دوره‌های برنز، آی خانم، دوره اسلامی و ترمیم‌گاه اختصاصی موزیم ملی را افتتاح کرده‌اند.

ولی گل جواد رییس فرهنگی شهرداری کابل گفت: «در قسمت رشد سطح آگاهی عامه و آموزش مردم از طریق برگزاری نمایش‌گاه‌ها و سایر برنامه‌های آموزشی در تلاش‌اند که موزیم افغانستان را به یک موزیم بی بدیل در منطقه تبدیل کنند.»

صبغت‌الله عابد رییس موزیم ملی گفت: «تمام مردم افغانستان در این سهم دارند و از تمام شهروندان این توقع را داریم که در این بخش با ما هم‌کاری کنند.»

معین مالی، اداری و گردش‌گری وزارت اطلاعات و فرهنگ از ایجاد موزیم جهادی در آینده نزدیک در کشور خبر می‌دهد.

سعدالدین سعید معین مالی، اداری و گردش‌گری وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «در کنار این زمین ما یک زمین بزرگ داریم و حرف خوشی این است که امارت اسلامی تصمیم ایجاد یک موزیم جهادی را نیز در کشور دارد.»

روز جهانی موزیم  مناسبتی بین‌المللی است که همه ساله به هدف حفاظت از آثارباستانی وتاریخی به روز ۱۸ ماه می توسط شورای بین‌المللی موزیم  برگزار می‌شود.

تاکید وزارت اطلاعات و فرهنگ بر بازگرداندن آثار تاریخی قاچاق شده

معین مالی، اداری و گردش‌گری وزارت اطلاعات و فرهنگ از ایجاد موزیم جهادی در آینده نزدیک در کشور خبر می‌دهد.

تصویر بندانگشتی

خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ در روز جهانی موزیم بر برگرداندن آثار قاچاق شده به کشور تاکید کرده است.

آقای خیرخواه می‌گوید افرادی که دست به قاچاق آثار تاریخی می‌زنند باید به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شوند.

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «اگر فردی یک شی تاریخی را قاچاق می‌کند باید به آن به دید ملامتی دیده شود و اگر در قاچاق دست ندارند باید آن جنس را دوباره بازگرداند.»

به گفته‌ی او، حکومت سرپرست از قاچاق یک‌هزار وپنج‌صد آثار تاریخی و باستانی به بیرون از کشور در سه سال پسین جلوگیری کرده است.

هم‌زمان با این، مسوولان موزیم ملی سه نمایش‌گاه دوره‌های برنز، آی خانم، دوره اسلامی و ترمیم‌گاه اختصاصی موزیم ملی را افتتاح کرده‌اند.

ولی گل جواد رییس فرهنگی شهرداری کابل گفت: «در قسمت رشد سطح آگاهی عامه و آموزش مردم از طریق برگزاری نمایش‌گاه‌ها و سایر برنامه‌های آموزشی در تلاش‌اند که موزیم افغانستان را به یک موزیم بی بدیل در منطقه تبدیل کنند.»

صبغت‌الله عابد رییس موزیم ملی گفت: «تمام مردم افغانستان در این سهم دارند و از تمام شهروندان این توقع را داریم که در این بخش با ما هم‌کاری کنند.»

معین مالی، اداری و گردش‌گری وزارت اطلاعات و فرهنگ از ایجاد موزیم جهادی در آینده نزدیک در کشور خبر می‌دهد.

سعدالدین سعید معین مالی، اداری و گردش‌گری وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «در کنار این زمین ما یک زمین بزرگ داریم و حرف خوشی این است که امارت اسلامی تصمیم ایجاد یک موزیم جهادی را نیز در کشور دارد.»

روز جهانی موزیم  مناسبتی بین‌المللی است که همه ساله به هدف حفاظت از آثارباستانی وتاریخی به روز ۱۸ ماه می توسط شورای بین‌المللی موزیم  برگزار می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره