Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش شمار بازدیدکننده‌های موزیم ملی

مسوولان موزیم ملی از افزایش شمار بازدیدکننده‌های این موزیم در روزهای پسین خبر می‌دهند.

آنان می‌افزایند که از آغاز سال جاری خورشیدی تاکنون بیش از پنج هزار نفر از موزیم ملی بازدید کرده‌اند.

به گفته مسوولان، بیش‌تر بازدیدکننده‌ها گردش‌گران خارجی، دانش‌جویان و دانش‌آموزان هستند.

محمد یحیی معاون موزیم ملی گفت: «از آغاز سال جاری تاکنون بیش از ۵ هزار بازدیدکننده داشتیم که بیشتر آن‌ها دانش‌آموزان و دانشجویان بوده‌اند، تعدادشان ۳ هزار و ۳۳۱ نفر است.»

آقای یحیی تصریح کرد که از فروش تکت به بازدیدکننده‌ها بیش از یکصد و یازده هزار افغانی درآمد داشته‌اند. او همچنین اطمینان داد که تسهیلات لازم برای بازدیدکننده‌ها فراهم خواهد شد.

او افزود: «عواید ما تنها از بازدیدهای انفرادی است که از فروش تکت به دست می‌آید و تاکنون به مبلغ یکصد و یازده هزار و ۵۳۰ افغانی رسیده است.»

شماری از باشنده‌های پایتخت با تاکید بر اهمیت موزیم‌ها به عنوان انتقال‌دهنده‌های تاریخ کشور، بر لزوم افزایش آگاهی‌دهی در خصوص اهمیت موزیم ملی تاکید می‌کنند.

سید سمیع باشنده کابل گفت: «موزیم بیانگر هویت تاریخی یک کشور است که در آن‌جا آثار باستانی نگهداری می‌شوند.»

عبیدالرحمن یکی دیگر از باشنده‌های کابل افزود: «موزیم نمایان‌گر فرهنگ، رسوم و عنعنات کشور است. وزارت اطلاعات و فرهنگ باید اهمیت موزیم را به مردم اطلاع دهد.»

پیش از این، مسوولان موزیم در روز جهانی موزیم سه نمایش‌گاه از دوره‌های برنز، آی خانم، دوره اسلامی و ترمیم‌گاه اختصاصی موزیم ملی را افتتاح کرده بودند.

افزایش شمار بازدیدکننده‌های موزیم ملی

آقای یحیی تصریح کرد که از فروش تکت به بازدیدکننده‌ها بیش از یکصد و یازده هزار افغانی درآمد داشته‌اند. او همچنین اطمینان داد که تسهیلات لازم برای بازدیدکننده‌ها فراهم خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

مسوولان موزیم ملی از افزایش شمار بازدیدکننده‌های این موزیم در روزهای پسین خبر می‌دهند.

آنان می‌افزایند که از آغاز سال جاری خورشیدی تاکنون بیش از پنج هزار نفر از موزیم ملی بازدید کرده‌اند.

به گفته مسوولان، بیش‌تر بازدیدکننده‌ها گردش‌گران خارجی، دانش‌جویان و دانش‌آموزان هستند.

محمد یحیی معاون موزیم ملی گفت: «از آغاز سال جاری تاکنون بیش از ۵ هزار بازدیدکننده داشتیم که بیشتر آن‌ها دانش‌آموزان و دانشجویان بوده‌اند، تعدادشان ۳ هزار و ۳۳۱ نفر است.»

آقای یحیی تصریح کرد که از فروش تکت به بازدیدکننده‌ها بیش از یکصد و یازده هزار افغانی درآمد داشته‌اند. او همچنین اطمینان داد که تسهیلات لازم برای بازدیدکننده‌ها فراهم خواهد شد.

او افزود: «عواید ما تنها از بازدیدهای انفرادی است که از فروش تکت به دست می‌آید و تاکنون به مبلغ یکصد و یازده هزار و ۵۳۰ افغانی رسیده است.»

شماری از باشنده‌های پایتخت با تاکید بر اهمیت موزیم‌ها به عنوان انتقال‌دهنده‌های تاریخ کشور، بر لزوم افزایش آگاهی‌دهی در خصوص اهمیت موزیم ملی تاکید می‌کنند.

سید سمیع باشنده کابل گفت: «موزیم بیانگر هویت تاریخی یک کشور است که در آن‌جا آثار باستانی نگهداری می‌شوند.»

عبیدالرحمن یکی دیگر از باشنده‌های کابل افزود: «موزیم نمایان‌گر فرهنگ، رسوم و عنعنات کشور است. وزارت اطلاعات و فرهنگ باید اهمیت موزیم را به مردم اطلاع دهد.»

پیش از این، مسوولان موزیم در روز جهانی موزیم سه نمایش‌گاه از دوره‌های برنز، آی خانم، دوره اسلامی و ترمیم‌گاه اختصاصی موزیم ملی را افتتاح کرده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره