Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

از رسامی تا طراحی؛ فرنگیس چگونه لباس‎های غربی را طراحی می‎کند

فرنگیس بخشی که دانش آموز صنف هشت مکتب است، با کارگیری از هنر رسامی، لباس‎های غربی طراحی می‎کند.

وی می‎گوید که هنر رسامی را خود آموخته و پیش هیچ آموزگاری نرفته است. این نوجوان که از آغاز مکتب تا اکنون رسامی هایش را نگهداشته است، می‎گوید که از رسامی طبیعت آغاز کرده و اکنون چهره‎ها را رسامی می کند و در رسامی‎های تازه اش به نوآوری‎ها در طرح لباس‎های غربی می‎پردازد.

وی در این باره می‎گوید: «می‎خواهم در کنار این که رسامی می‎کنم، به طراحی نیز بپردازم چون این دو رشته به هم نزدیک استند. وقتی می‌توانم رسامی کنم، طراحی نیز می‎توانم، اما اجرایی شدن این طرح ها در پارچه‎ها موضوع جدایی است.»

فرنگیس، فرزند ولی تلاش، یکی از هنرپیشه های  کشوراست. آقای تلاش می‎گوید تلاش می‎کند تا فرنگیز گام‎های استوارتری را در این مسیر بردارد و مهارت های مسلکی را فرا بگیرد.

ولی تلاش افزود: «درتلاش این استم که فرنگیس آهسته آهسته برود به سوی حرفه یی شدن و تلاش و مهارت های مسلکی فراگیرد.»

فرنگیس در رسامی هایش از قلم های رنگی کار می گیرد. لباس‏های را که فرنگیز تاکنون طراحی کرده است، همه تازه استند و نوآوری‎هایی در خود دارند. همین گونه چهره های را که نقاشی و رسامی می‏کند هیچ کدام چهره های واقعی نیستند، بل چهره های استند که در ذهن فرنگیز پیدا شدند و روی کاغذ به تصویر کشیده شدند.

فرنگیس که اکنون به رسامی چهره های واقعی آغاز کرده است، می‌گوید که هیچ گاهی نتوانسته است که حیوانی را رسم کند، زیرا دل بسته گی به رسامی حیوانات ندارد.

از رسامی تا طراحی؛ فرنگیس چگونه لباس‎های غربی را طراحی می‎کند

فرنگیس چهارده ساله که پیش از رفتن به مکتب به رسامی آغاز کرده بود، می‎گوید که پس از شامل شدن در مکتب، تصویرهای کتاب‏ های درسی اش را می‎کشید. دل بست‏گی به هنر رسامی و نقاشی او را واداشته که حالا طرح های تازۀ لباس‏ های غربی را نقاشی کند.

تصویر بندانگشتی

فرنگیس بخشی که دانش آموز صنف هشت مکتب است، با کارگیری از هنر رسامی، لباس‎های غربی طراحی می‎کند.

وی می‎گوید که هنر رسامی را خود آموخته و پیش هیچ آموزگاری نرفته است. این نوجوان که از آغاز مکتب تا اکنون رسامی هایش را نگهداشته است، می‎گوید که از رسامی طبیعت آغاز کرده و اکنون چهره‎ها را رسامی می کند و در رسامی‎های تازه اش به نوآوری‎ها در طرح لباس‎های غربی می‎پردازد.

وی در این باره می‎گوید: «می‎خواهم در کنار این که رسامی می‎کنم، به طراحی نیز بپردازم چون این دو رشته به هم نزدیک استند. وقتی می‌توانم رسامی کنم، طراحی نیز می‎توانم، اما اجرایی شدن این طرح ها در پارچه‎ها موضوع جدایی است.»

فرنگیس، فرزند ولی تلاش، یکی از هنرپیشه های  کشوراست. آقای تلاش می‎گوید تلاش می‎کند تا فرنگیز گام‎های استوارتری را در این مسیر بردارد و مهارت های مسلکی را فرا بگیرد.

ولی تلاش افزود: «درتلاش این استم که فرنگیس آهسته آهسته برود به سوی حرفه یی شدن و تلاش و مهارت های مسلکی فراگیرد.»

فرنگیس در رسامی هایش از قلم های رنگی کار می گیرد. لباس‏های را که فرنگیز تاکنون طراحی کرده است، همه تازه استند و نوآوری‎هایی در خود دارند. همین گونه چهره های را که نقاشی و رسامی می‏کند هیچ کدام چهره های واقعی نیستند، بل چهره های استند که در ذهن فرنگیز پیدا شدند و روی کاغذ به تصویر کشیده شدند.

فرنگیس که اکنون به رسامی چهره های واقعی آغاز کرده است، می‌گوید که هیچ گاهی نتوانسته است که حیوانی را رسم کند، زیرا دل بسته گی به رسامی حیوانات ندارد.

هم‌رسانی کنید