تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افغان فلم تمامی فلم‎های آرشیفش را دیجیتلی می‎سازد

مسؤولان افغان فلم می‎گویند که تصمیم دارند تا تمامی فلم‎هایی را که در آرشیف این نهاد دارند، دیجیتلی بسازند.

محمد ابراهیم عارفی کیهان، رییس این نهاد تأکید دارد که از نزدیک به یک سده بدینسو در حدود ۳۶هزار ساعت فیلم در این نهاد نگهداری می‎شوند.

در میان این داشته‎های سینمایی، شاید فلم ناتمامی از سینماگران افغانستان نیز باشند که به علت جنگ ها به پایان نرسیده اند، چنان‎که به تازه گی مریم غنی، دختر رییس‎جمهور کشور می‎کوشد که این فیلم های ناتمام را به پایان برساند و نیز درهمین زمینه فلم مستندی بسازد.

رییس افغان فلم در این باره می‎افزاید: «در آرشیف ما در حدود شش هزار ساعت فیلم‎های افغانی داریم و بیش از ۳۰هزار ساعت فیلم‌های مشترک و بین المللی در آرشیف ما وجود دارد.»

حبیب الله، کارمند افغان فلم نیز می‎گوید: «من تاکنون هزار فیلم را در این جا بررسی کردم و برای حفاظت و نگهداری و تشخیص نوع و متحوایی بر آنان کار کردم.»

این نهاد فلم سازی در افغانستان که نیم سده تاریخ دارد، فراز وفرودهای بسیاری را تجربه کرده است؛ از محدودیت‎ها تا تاراج داشته هایش.

در آرشیف این نهاد، هزاران ساعت فیلم نگهداری می‎شوند و این فیلم‎ها روی‎دادهایی را ضبط کرده اند که شاید بسیاری ها تا کنون از آن ها آگاه نباشند. اما بخشی از این فیلم ها نابود شده اند.

عبدالعظیم کریمی، آمر آرشیف افغان فلم تصریح می‎کند:  «وسایلی را که ما فعلا جا به‌جا می‎کینم، می‌بینیم که آنان حتا در سقف خانه این فلم‎ها را جابه‌جا کرده بودند، یعنی در هرجای ممکن، این فیلم هارا پُت کرده بودند، به لطف خداوند طالبان به آن اندازه موفق نشدند که آرشیف ماره خساره مند بسازند.»

تصویر برداری از بسیاری از بخش‎های آرشیف این نهاد، به ویژه جاهای که فلم‎ها در آن‎جاها نگهداری می‎شوند ممنوع است.

ولی تلاش، سینما گر اظهار داشت: «اگر این آرشیف ما که حیثیت یک گنجینه را دارد در اختیار دید مخاطبین قرار بگیرد، شاید مردم چیزهایی بسیار جالبی را بتوانند از این آرشیف بگیرند.»

در آرشیف افغان فیلم حتا فیلم‏های پیش از جنگ جهانی نخست هم وجود دارند؛ نخستین فلمی که باهمکاری هند ساخته شده است، عشق و دوستی نام دارد. این فلم در سال ۱۳۲۷هجری خورشیدی ساخته شده است.

افغان فلم تمامی فلم‎های آرشیفش را دیجیتلی می‎سازد

افغان فلم که تنها نهاد دولتی فلم سازی در افغانستان است، فلم‌های خبری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و داستانی افغانستان و جهان را نگهداری می‎کند.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان افغان فلم می‎گویند که تصمیم دارند تا تمامی فلم‎هایی را که در آرشیف این نهاد دارند، دیجیتلی بسازند.

محمد ابراهیم عارفی کیهان، رییس این نهاد تأکید دارد که از نزدیک به یک سده بدینسو در حدود ۳۶هزار ساعت فیلم در این نهاد نگهداری می‎شوند.

در میان این داشته‎های سینمایی، شاید فلم ناتمامی از سینماگران افغانستان نیز باشند که به علت جنگ ها به پایان نرسیده اند، چنان‎که به تازه گی مریم غنی، دختر رییس‎جمهور کشور می‎کوشد که این فیلم های ناتمام را به پایان برساند و نیز درهمین زمینه فلم مستندی بسازد.

رییس افغان فلم در این باره می‎افزاید: «در آرشیف ما در حدود شش هزار ساعت فیلم‎های افغانی داریم و بیش از ۳۰هزار ساعت فیلم‌های مشترک و بین المللی در آرشیف ما وجود دارد.»

حبیب الله، کارمند افغان فلم نیز می‎گوید: «من تاکنون هزار فیلم را در این جا بررسی کردم و برای حفاظت و نگهداری و تشخیص نوع و متحوایی بر آنان کار کردم.»

این نهاد فلم سازی در افغانستان که نیم سده تاریخ دارد، فراز وفرودهای بسیاری را تجربه کرده است؛ از محدودیت‎ها تا تاراج داشته هایش.

در آرشیف این نهاد، هزاران ساعت فیلم نگهداری می‎شوند و این فیلم‎ها روی‎دادهایی را ضبط کرده اند که شاید بسیاری ها تا کنون از آن ها آگاه نباشند. اما بخشی از این فیلم ها نابود شده اند.

عبدالعظیم کریمی، آمر آرشیف افغان فلم تصریح می‎کند:  «وسایلی را که ما فعلا جا به‌جا می‎کینم، می‌بینیم که آنان حتا در سقف خانه این فلم‎ها را جابه‌جا کرده بودند، یعنی در هرجای ممکن، این فیلم هارا پُت کرده بودند، به لطف خداوند طالبان به آن اندازه موفق نشدند که آرشیف ماره خساره مند بسازند.»

تصویر برداری از بسیاری از بخش‎های آرشیف این نهاد، به ویژه جاهای که فلم‎ها در آن‎جاها نگهداری می‎شوند ممنوع است.

ولی تلاش، سینما گر اظهار داشت: «اگر این آرشیف ما که حیثیت یک گنجینه را دارد در اختیار دید مخاطبین قرار بگیرد، شاید مردم چیزهایی بسیار جالبی را بتوانند از این آرشیف بگیرند.»

در آرشیف افغان فیلم حتا فیلم‏های پیش از جنگ جهانی نخست هم وجود دارند؛ نخستین فلمی که باهمکاری هند ساخته شده است، عشق و دوستی نام دارد. این فلم در سال ۱۳۲۷هجری خورشیدی ساخته شده است.

هم‌رسانی کنید