Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازتاب نقش رسانه‌ها در افغانستان از طریق نقاشی

گروه هنر سالار برای پشتیبانی ازآزادی مطبوعات در افغانستان، نقاشی‌یی را در یکی از دیوارهای شهر لندن کشید.

این گروه هنری می‌گوید که همزمان با برگزاری نشست جهانی مطبوعات در لندن، با حضور مقام‌ها و خبرنگاران افغان و خارجی، نقاشی‌یی را در یکی از دیوارهای نزدیک به محل برگزاری نشست کشیده است.

هنر سالار هدف از کشیدن این نقاشی را بازتاب نقش رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان می‌داند و می‌گوید که رو به رو بودن روزنامه نگاران افغان با چالش‌های امنیتی، اقتصادی و دستررسی نداشتن به اطلاعات باید به گوش جهانیان رسانیده شوند.


بازتاب نقش رسانه‌ها در افغانستان از طریق نقاشی

گروه هنر سالار ازبهر بازتاب نقش رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان، نقاشی‌یی را بر یکی از دیوارهای شهر لندن کشیده است.

تصویر بندانگشتی

گروه هنر سالار برای پشتیبانی ازآزادی مطبوعات در افغانستان، نقاشی‌یی را در یکی از دیوارهای شهر لندن کشید.

این گروه هنری می‌گوید که همزمان با برگزاری نشست جهانی مطبوعات در لندن، با حضور مقام‌ها و خبرنگاران افغان و خارجی، نقاشی‌یی را در یکی از دیوارهای نزدیک به محل برگزاری نشست کشیده است.

هنر سالار هدف از کشیدن این نقاشی را بازتاب نقش رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان می‌داند و می‌گوید که رو به رو بودن روزنامه نگاران افغان با چالش‌های امنیتی، اقتصادی و دستررسی نداشتن به اطلاعات باید به گوش جهانیان رسانیده شوند.


هم‌رسانی کنید