تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری جشنوارۀ فلم به مناسبت ۵۰ سالگی روابط افغانستان و استرالیا

پنجاه سالگی روابط افغانستان و استرالیا، با برگزاری یک جشنوارۀ فلم در شهر کانبیرا، پایتخت استرالیا، گرامی‌داشت شد.

این جشنواره که از سوی سفارت افغانستان در استرالیا برگزار شده بود، در آن ده فلم سینمایی و مستند از افغانستان برای شش روز به نمایش گذاشته شدند.

شماری از شرکت کننده‌گان این جشنواره، می‌گویند که نقش چنین جشنواره‌ها در بازتاب بهتر فرهنگ، تمدن و اوضاع افغانستان بسیار مهم است.

سلام سنگی، هنرپیشه در این باره گفت: «فلم هرچه باشد – اگر کوتاه و دراز – می‌شود با آن، به‌گونۀ بهتر جامعۀ خودرا به دیگر کشورها معرفی کنیم.»

مریم، رییس جنبش زنان افغان در استرالیا نیز بیان داشت: «این جشنواره بسیار مهم است که ما بتوانیم توسط آن جنبه‌های مثبت فرهنگ افغانستان را به جهان معرفی کنیم.»

در این جشنواره، شماری از دیپلومات‌های کشورهای خارجی و افغانستان نیز حضور داشتند.

وحید ویسی، سفیر افغانستان در استرالیا که در این جشنواره شرکت کرده بود، اظهار داشت: «این جشنواره، یکی از متعارف‌ترین شکل ابراز فرهنگ افغانستان به مردم استرالیا است.»

کریم میدریک، سفیر مراکش در استرالیا نیز بیان کرد:« نمایش این فلم‌ها کمک می‌کنند تا مسایل زیاد را دربارۀ جوامع ما که در این روزها با آن گرفتار استند بازتاب دهند. فرهنگ، تاریخ و تمدن افغانستان توسعه و گسترش یابد.»

شماری دیگر از شرکت کننده‌گان این جشنواره، می‌گویند که برگزاری چنین برنامه‌ها، می‌تواند برداشت‌ها را دربارۀ افغانستان تغییر دهد.
 

برگزاری جشنوارۀ فلم به مناسبت ۵۰ سالگی روابط افغانستان و استرالیا

در این جشنواره، ده فلم سینمایی و مستند از افغانستان برای شش روز به نمایش گذاشته شدند.

تصویر بندانگشتی

پنجاه سالگی روابط افغانستان و استرالیا، با برگزاری یک جشنوارۀ فلم در شهر کانبیرا، پایتخت استرالیا، گرامی‌داشت شد.

این جشنواره که از سوی سفارت افغانستان در استرالیا برگزار شده بود، در آن ده فلم سینمایی و مستند از افغانستان برای شش روز به نمایش گذاشته شدند.

شماری از شرکت کننده‌گان این جشنواره، می‌گویند که نقش چنین جشنواره‌ها در بازتاب بهتر فرهنگ، تمدن و اوضاع افغانستان بسیار مهم است.

سلام سنگی، هنرپیشه در این باره گفت: «فلم هرچه باشد – اگر کوتاه و دراز – می‌شود با آن، به‌گونۀ بهتر جامعۀ خودرا به دیگر کشورها معرفی کنیم.»

مریم، رییس جنبش زنان افغان در استرالیا نیز بیان داشت: «این جشنواره بسیار مهم است که ما بتوانیم توسط آن جنبه‌های مثبت فرهنگ افغانستان را به جهان معرفی کنیم.»

در این جشنواره، شماری از دیپلومات‌های کشورهای خارجی و افغانستان نیز حضور داشتند.

وحید ویسی، سفیر افغانستان در استرالیا که در این جشنواره شرکت کرده بود، اظهار داشت: «این جشنواره، یکی از متعارف‌ترین شکل ابراز فرهنگ افغانستان به مردم استرالیا است.»

کریم میدریک، سفیر مراکش در استرالیا نیز بیان کرد:« نمایش این فلم‌ها کمک می‌کنند تا مسایل زیاد را دربارۀ جوامع ما که در این روزها با آن گرفتار استند بازتاب دهند. فرهنگ، تاریخ و تمدن افغانستان توسعه و گسترش یابد.»

شماری دیگر از شرکت کننده‌گان این جشنواره، می‌گویند که برگزاری چنین برنامه‌ها، می‌تواند برداشت‌ها را دربارۀ افغانستان تغییر دهد.
 

هم‌رسانی کنید