تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری نمایشگاه فرهنگی رسم و رواج‌های ۳۴ ولایت کشور در کابل

یک نمایشگاه فرهنگی برای بازتاب رسم و رواج های مردمان سی و چهار ولایت کشور درکابل برگزار شد.

دراین نمایشگاه گونه های متفاوتی ازلباس ها وغذا های ویژه هرولایت به نمایش گذاشته شدند.

این نمایشگاه برای دو روز در لیسه حبیبه کابل برگزار شده است وعلاقه مندان می‌توانند از آن دیدار کنند.

برگزار کننده‌گان این نمایشگاه می‌گویند که با این کار شان می‌خواهند یک افغانستان کوچک را تمثیل کنند.

در این نمایشگاه دو روزه که در مکتب حبیبه کابل برگزار شده است،سی و چهار صنف آموزشی این مکتب به فرهنگ و رسم و رواج های سی وچهار ولایت کشور ختصاص یافته اند.

اینجا نیز فرهنگ و رسم و رواج های مردمان تخار به نمایش گذاشته شده اند.

در کنار لباس های محلی، خوراکه های محلی نیز بخشی از این نمایشگاه استند.

اسدالله حنیف بلخی، سرپرست وزارت معارف و محمد سعید منصور، رییس معارف شهر کابل، این نمایشگاه را یک افغانستان کوچک می‌دانند که یکی از هدف‌های آن شناسانیدن کشور به تمامی دانش آموزان است.

این نمایشگاه برای دو روز برگزار شده است تا تمامی دانش آموزان مکتب های کابل بتوانند از آن دیدن کنند و با فرهنگ سراسر کشور آشنا شوند.

برگزاری نمایشگاه فرهنگی رسم و رواج‌های ۳۴ ولایت کشور در کابل

برگزار کننده‌گان این نمایشگاه فرهنگی می‌گویند که با این کار شان می‌خواهند یک افغانستان کوچک را تمثیل کنند.

تصویر بندانگشتی

یک نمایشگاه فرهنگی برای بازتاب رسم و رواج های مردمان سی و چهار ولایت کشور درکابل برگزار شد.

دراین نمایشگاه گونه های متفاوتی ازلباس ها وغذا های ویژه هرولایت به نمایش گذاشته شدند.

این نمایشگاه برای دو روز در لیسه حبیبه کابل برگزار شده است وعلاقه مندان می‌توانند از آن دیدار کنند.

برگزار کننده‌گان این نمایشگاه می‌گویند که با این کار شان می‌خواهند یک افغانستان کوچک را تمثیل کنند.

در این نمایشگاه دو روزه که در مکتب حبیبه کابل برگزار شده است،سی و چهار صنف آموزشی این مکتب به فرهنگ و رسم و رواج های سی وچهار ولایت کشور ختصاص یافته اند.

اینجا نیز فرهنگ و رسم و رواج های مردمان تخار به نمایش گذاشته شده اند.

در کنار لباس های محلی، خوراکه های محلی نیز بخشی از این نمایشگاه استند.

اسدالله حنیف بلخی، سرپرست وزارت معارف و محمد سعید منصور، رییس معارف شهر کابل، این نمایشگاه را یک افغانستان کوچک می‌دانند که یکی از هدف‌های آن شناسانیدن کشور به تمامی دانش آموزان است.

این نمایشگاه برای دو روز برگزار شده است تا تمامی دانش آموزان مکتب های کابل بتوانند از آن دیدن کنند و با فرهنگ سراسر کشور آشنا شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره