تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تلاش یک طراح لباس برای معرفی فرهنگ افغانی در کشورهای غربی

یک شهروند جوان افغانستان که در هالند به سرمی برد، می‌گوید که پنج سال می شود با طراحی لباس، می کوشد تا گوشه‌یی از فرهنگ کشورش را به جهانیان بشناساند.

نوید زازی که به گفته خودش، همواره از اوضاع افغانستان ، آگاهی داشته است، بدین باور است که با جلب توجه شهروندان خارجی به فرهنگ کشورش، جهانیان را به ادامه کمک به افغانستان ترغیب خواهد کرد.   

این نمایش در روزهای پیش راه اندازی شد و زازی هدف از راه اندازی آن را، تلاشی از بهر به نمایش گذاشتن خشونت‌ها در برابر زنان افغانستان گفته است. 

همانند برنامه‌های دیگر زازی، در این نمایش هم مُدل‌های خارجی او، لباس هایی را به نمایش گذاشتند که در آن ها، پارچه ها و طرح‌های لباس‌های باشنده‌گان بخش های گونه‌گون افغانستان را می توان یافت.

نوید زازی - طراح لباس گفت:«پنج سال میشود که در من عرصه فیشن کار میکنم، در این مدت توانسته ام چندین نماش بزرگ را برگزار نمایم در شهرهای آمستردام، لندن و اخیر در شهر پاریس. هدف از برگزاری این نمایش‌ها معرفی فرهنگ و عنعنات افغانستان به جهان است و چیزهای که دنیا تاهنوز آن را ندیده است به جز از جنگ. هدف دیگر این است که من میخوام در طرز فکر جوانان در جامعه تغییر بیارم.»

نوید زازی، از سال ها بدین سو، در هالند بود و باش دارد.

سوند بایت جفری - همکار نوید زازی  گفت:«فکر می کنم واقعاً مهم است که طراحی های شما، داستانی را بازگو کنند. اما این روزها این کار آنقدرها انجام نمی شود؛ زیرا بسیاری از طراحان تنها برای پول کار می کنند. اما می توانم صادقانه بگویم که کار نوید برای پول نیست؛ بل او می خواهد که با طراحی هایش، در جهان تغییراتی بیاورد. او می خواهد داستانی را بازگو کند.»

شاید هنوز زود است که طرح های لباس زازی، در داخل افغانستان، خریدار داشته باشد.

خودش می‌گوید که در بیرون از کشور هم، کم تر به فکر پول پیدا کردن از این راه بوده است و اگر گاهی چنین هم بشود، می خواهد پول به دست آمده از فروش این لباس ها را، به خانواده های نادار در افغانستان بفرستد.

تلاش یک طراح لباس برای معرفی فرهنگ افغانی در کشورهای غربی

همانند برنامه‌های دیگر زازی، در این نمایش هم مُدل‌های خارجی او، لباس هایی را به نمایش گذاشتند که در آن ها، پارچه ها و طرح‌های لباس‌های باشنده‌گان بخش های گونه‌گون افغانستان را می توان یافت.

Thumbnail

یک شهروند جوان افغانستان که در هالند به سرمی برد، می‌گوید که پنج سال می شود با طراحی لباس، می کوشد تا گوشه‌یی از فرهنگ کشورش را به جهانیان بشناساند.

نوید زازی که به گفته خودش، همواره از اوضاع افغانستان ، آگاهی داشته است، بدین باور است که با جلب توجه شهروندان خارجی به فرهنگ کشورش، جهانیان را به ادامه کمک به افغانستان ترغیب خواهد کرد.   

این نمایش در روزهای پیش راه اندازی شد و زازی هدف از راه اندازی آن را، تلاشی از بهر به نمایش گذاشتن خشونت‌ها در برابر زنان افغانستان گفته است. 

همانند برنامه‌های دیگر زازی، در این نمایش هم مُدل‌های خارجی او، لباس هایی را به نمایش گذاشتند که در آن ها، پارچه ها و طرح‌های لباس‌های باشنده‌گان بخش های گونه‌گون افغانستان را می توان یافت.

نوید زازی - طراح لباس گفت:«پنج سال میشود که در من عرصه فیشن کار میکنم، در این مدت توانسته ام چندین نماش بزرگ را برگزار نمایم در شهرهای آمستردام، لندن و اخیر در شهر پاریس. هدف از برگزاری این نمایش‌ها معرفی فرهنگ و عنعنات افغانستان به جهان است و چیزهای که دنیا تاهنوز آن را ندیده است به جز از جنگ. هدف دیگر این است که من میخوام در طرز فکر جوانان در جامعه تغییر بیارم.»

نوید زازی، از سال ها بدین سو، در هالند بود و باش دارد.

سوند بایت جفری - همکار نوید زازی  گفت:«فکر می کنم واقعاً مهم است که طراحی های شما، داستانی را بازگو کنند. اما این روزها این کار آنقدرها انجام نمی شود؛ زیرا بسیاری از طراحان تنها برای پول کار می کنند. اما می توانم صادقانه بگویم که کار نوید برای پول نیست؛ بل او می خواهد که با طراحی هایش، در جهان تغییراتی بیاورد. او می خواهد داستانی را بازگو کند.»

شاید هنوز زود است که طرح های لباس زازی، در داخل افغانستان، خریدار داشته باشد.

خودش می‌گوید که در بیرون از کشور هم، کم تر به فکر پول پیدا کردن از این راه بوده است و اگر گاهی چنین هم بشود، می خواهد پول به دست آمده از فروش این لباس ها را، به خانواده های نادار در افغانستان بفرستد.

هم‌رسانی کنید