Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جشنواره سنتی شعر گُل سنجد در لوگر برگزار شد

زیر سایۀ ناامنی‌ها و خطر ویروس کرونا، شماری از فرهنگیان و باشنده‌گان ولایت لوگر جشنوارۀ سنتی شعر گُل سنجد را زیرنام «صلح و آتش‌بس» برگزار کردند.

در این جشنواره که به روز پنج‌شنبه برگزار شد، در حدود سه‌صد تن از لوگر و ولایت‌های دیگر شرکت کرده بودند.

جنگ، صلح و مسایل دیگر امروز کشور، مضمون سروده‌هایی را می‌ساختند که در این جشنواره خوانده شدند.

منصور، یکی از شرکت‌کننده‌گان این جشنواره گفت: «از صد درصد (این اثرهای ناگوار) هفتاد و پنج درصد اثر(ناگواری) که بر ادبیات برجا مانده‌است و باعث پسمانی ادبیات شده‌است، این‌ها همه برخاسته از جنگ استند.»    

محمد کاظم، آمر جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ لوگر نیز اظهار داشت: «گپی را که امروز از طریق مشاعره مردم مطرح کرد، خواست مردم از دوطرف همین بود که باید در افغانستان اوربند/آتش‌بس شود و به جنگ نقطه پایان داده شود.»

جشنوارۀ شعر گُل سنجد لوگر، چهارده‌سال پیش از سوی فرهنگیان این ولایت بنیادگذاری شد. امسال، گسترش ویروس کرونا باعث شد که این جشنواره، محدودتر برگزار شود.

جشنواره سنتی شعر گُل سنجد در لوگر برگزار شد

جشنوارۀ شعر گُل سنجد لوگر، چهارده‌سال پیش از سوی فرهنگیان این ولایت بنیادگذاری شد.

تصویر بندانگشتی

زیر سایۀ ناامنی‌ها و خطر ویروس کرونا، شماری از فرهنگیان و باشنده‌گان ولایت لوگر جشنوارۀ سنتی شعر گُل سنجد را زیرنام «صلح و آتش‌بس» برگزار کردند.

در این جشنواره که به روز پنج‌شنبه برگزار شد، در حدود سه‌صد تن از لوگر و ولایت‌های دیگر شرکت کرده بودند.

جنگ، صلح و مسایل دیگر امروز کشور، مضمون سروده‌هایی را می‌ساختند که در این جشنواره خوانده شدند.

منصور، یکی از شرکت‌کننده‌گان این جشنواره گفت: «از صد درصد (این اثرهای ناگوار) هفتاد و پنج درصد اثر(ناگواری) که بر ادبیات برجا مانده‌است و باعث پسمانی ادبیات شده‌است، این‌ها همه برخاسته از جنگ استند.»    

محمد کاظم، آمر جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ لوگر نیز اظهار داشت: «گپی را که امروز از طریق مشاعره مردم مطرح کرد، خواست مردم از دوطرف همین بود که باید در افغانستان اوربند/آتش‌بس شود و به جنگ نقطه پایان داده شود.»

جشنوارۀ شعر گُل سنجد لوگر، چهارده‌سال پیش از سوی فرهنگیان این ولایت بنیادگذاری شد. امسال، گسترش ویروس کرونا باعث شد که این جشنواره، محدودتر برگزار شود.

هم‌رسانی کنید