Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دختران مُدِل در کابل به‌دنبال گسترش فرهنگ سنتی افغانستان

شماری از دخترانی که عضو یک گروه مدل‌های فرهنگی در کابل استند، می‎کوشند تا با تهیه و نمایش لباس‎های سنتی، در گسترش فرهنگ کشور سهم بگیرند.

اعضای این گروه می‎گویند که به کارگیری از این لباس‎ها، در عروسی ها رو به افزایش است.

مهال واک که هفده سال دارد و دانش آموز صنف دهم است از ولایت لغمان به کابل آمده و می کوشد برای دست یافتن به تصویری که از آینده خودش در ذهن داشته است، در مسیری به دور از جنگ های زادگاهش گام بردارد.

وی که کوچکترین عضو یک خانواده شش نفری است، پنج ماه پیش، به یک گروه سی و چهار نفری مُدِل‎های فرهنگی پیوست و نیز به کارهای سینمایی می‌پردازد.

مهال واک می‎افزاید: «در افغانستان به نام مُدل کسی را نمی شناختند، به همین گونه مدل‌های فرهنگی! خودم هم فکر نمی کردم، وقتی که آمدم این جا و این ها را از نزدیک دیدم، خیلی برایم خوشایند بود.»

دختران این گروه مدل های فرهنگی، همچون دیگر هم نسلان شان، روزهای پُر از اشک و لبخندی را پشت سر گذاشته اند و تا این جا رسیده اند.

شماری کارکشته و نیز آب دیده از دشواری ها و شماری هم تازه کار و آماده برای رویارویی با چالش هایی که در کشوری چون افغانستان، فراراه مدل ها قرار دارند.

عاطفه فصیحی، عضو این گروه می‎گوید: «این فرهنگ، از شخص خودم و تیم ما نیست، مربوط به یک افغانستان واحد است!»

فاطمه سعیدی نیز که مدل است در بارۀ کارش می‎گوید: «بسیار یک حس خوب دارم که یک مُدل هستم و لباس افغانی خود را به نمایش می‌گذارم.»

model

اما، شمار دخترانی که عضو این گروه استند، تنها به پنج می رسد، عددی که به گفته مسؤول این گروه، با مشکلات بسیاری، به آن دست یافته است.

اجمل حقیقی، مسؤول گروه مدل های فرهنگی افغانستان تصریح می‏کند: «ما یک مدت آزمایشی داریم، مدت سه و نیم ماه. این ها کار می کنند برای سه و نیم ماه، بعد وارد صحنه می شوند. بعد از این مدت هم، ما یک بخش دیگر داریم که در نخست، دخترها در آن بخش های مورد نظر، ظاهر می شوند.»

در اوج این تلاش‎ها، برای گسترش پدیده هایی چون مُدلِنگ در افغانستان، باورهایی وجود دارند که از این راه، می شود در گسترش فرهنگ کشور کوشید.

تهیه لباس های سنتی که پیشینه زنده گی ها را در بخش‌های گونه گون کشور زنده می سازد، یکی از این گزینه هاست.

دختران مُدِل در کابل به‌دنبال گسترش فرهنگ سنتی افغانستان

اعضای گروه مدل‎های فرهنگی که شماری شان دختران اند، می‌گویند تلاش دارند تا با استفاده از پوشش‎های سنتی افغانستان، فرهنگ این کشور را گسترش دهند.

تصویر بندانگشتی

شماری از دخترانی که عضو یک گروه مدل‌های فرهنگی در کابل استند، می‎کوشند تا با تهیه و نمایش لباس‎های سنتی، در گسترش فرهنگ کشور سهم بگیرند.

اعضای این گروه می‎گویند که به کارگیری از این لباس‎ها، در عروسی ها رو به افزایش است.

مهال واک که هفده سال دارد و دانش آموز صنف دهم است از ولایت لغمان به کابل آمده و می کوشد برای دست یافتن به تصویری که از آینده خودش در ذهن داشته است، در مسیری به دور از جنگ های زادگاهش گام بردارد.

وی که کوچکترین عضو یک خانواده شش نفری است، پنج ماه پیش، به یک گروه سی و چهار نفری مُدِل‎های فرهنگی پیوست و نیز به کارهای سینمایی می‌پردازد.

مهال واک می‎افزاید: «در افغانستان به نام مُدل کسی را نمی شناختند، به همین گونه مدل‌های فرهنگی! خودم هم فکر نمی کردم، وقتی که آمدم این جا و این ها را از نزدیک دیدم، خیلی برایم خوشایند بود.»

دختران این گروه مدل های فرهنگی، همچون دیگر هم نسلان شان، روزهای پُر از اشک و لبخندی را پشت سر گذاشته اند و تا این جا رسیده اند.

شماری کارکشته و نیز آب دیده از دشواری ها و شماری هم تازه کار و آماده برای رویارویی با چالش هایی که در کشوری چون افغانستان، فراراه مدل ها قرار دارند.

عاطفه فصیحی، عضو این گروه می‎گوید: «این فرهنگ، از شخص خودم و تیم ما نیست، مربوط به یک افغانستان واحد است!»

فاطمه سعیدی نیز که مدل است در بارۀ کارش می‎گوید: «بسیار یک حس خوب دارم که یک مُدل هستم و لباس افغانی خود را به نمایش می‌گذارم.»

model

اما، شمار دخترانی که عضو این گروه استند، تنها به پنج می رسد، عددی که به گفته مسؤول این گروه، با مشکلات بسیاری، به آن دست یافته است.

اجمل حقیقی، مسؤول گروه مدل های فرهنگی افغانستان تصریح می‏کند: «ما یک مدت آزمایشی داریم، مدت سه و نیم ماه. این ها کار می کنند برای سه و نیم ماه، بعد وارد صحنه می شوند. بعد از این مدت هم، ما یک بخش دیگر داریم که در نخست، دخترها در آن بخش های مورد نظر، ظاهر می شوند.»

در اوج این تلاش‎ها، برای گسترش پدیده هایی چون مُدلِنگ در افغانستان، باورهایی وجود دارند که از این راه، می شود در گسترش فرهنگ کشور کوشید.

تهیه لباس های سنتی که پیشینه زنده گی ها را در بخش‌های گونه گون کشور زنده می سازد، یکی از این گزینه هاست.

هم‌رسانی کنید