تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

متهم شدن وزارت اطلاعات و فرهنگ به سانسور پس از چاپ کتاب

اتحادیه ناشران کشور کمیسیون نشرات خارجی وزارت اطلاعات و فرهنگ را به سانسور پس از چاپ کتاب متهم می سازد.

شماری از ناشران می گویند که این کمیسیون مانع فرستادن شماری از کتاب ها به بیرون از کشور شده است.

خواب خرد و خرد آواره از اثرهایی استند که کمیسیون ارزیابی نشرات خارجی مانع بیرون شدن این کتاب ها از کشور شده است.

ناشر این کتاب می گوید که این کار کمیسیون کتاب مانع به نمایش گذاشتن این دو اثر در نمایشگاه کتاب تهران شد.

وسیم امیری، مسوول انتشارات امیری، گفت: «اگر کتاب ما ممنوعه است باید سانسور شود. دولت بیاید جمع بکند. اگر دولت استبدادی به میان آمده کتاب های ما را بگیرد. در غیر آن آزادی بیان است و هیچ کسی نمی تواند جلو این آزادی را بگیرد.»

نویسنده این دو اثر می گوید که در حدود هفت سال پیش وی در باره اثرهایش به وزارت اطلاعات وفرهنگ نیز احضار شده بود.

علی امیری، نویسنده خواب خرد و خرد آواره، گفت: «موضوع اصلی کتاب عقل در فرهنگ اسلامی است. نشان می دهد که جهان اسلام عقل چی جایگاهی داشته است و چرا دچار زوال عقل شده است. مساله اصلی کتاب همین است. کتاب بسیار مفصل است. بیش از شش صد صفحه دارد. اما به من کسی چیزی نگفته است که کجای این کتاب مشکل دارد.»

اتحادیه ناشران این کار کمیسیون کتاب را سانسور پس از چاپ می‌داند.

سید احمد سعید، مسوول انتشارات سعید، گفت: «یکی از کتاب های که به گونه ویژه اجازه برامدن آن را از افغانستان ندادند، کتابی است با نام "ما افغان نیستیم" این کتاب را که بیرون می رفت در میدان هوایی کسی دیده بود وبعد آن را مسترد ساختند و وزارت اطلاعات و فرهنگ من را خواست که چرا این کتاب نشر و پخش شده است. من گفتم اول این که شابک آن را وزارت اطلاعات وفرهنگ داده است. دوم این که قانون سانسور در افغانستان نیست.»

وزارت اطلاعات و فرهنگ که ریاست این کمیسیون را معرفی کرده است، می گوید که کار این کمیسیون هیچ پیوندی به سانسور و آزادی بیان ندارد.

سید جعفر راستین، رییس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «هم برای اصول اطمنان از این که در تفرقه مذهبی در افغانستان دامن زده نشود و هم چنان آثار بها دار از افغانستان قاچاق نشود، متمر با همین دو رویکرد این کمیسیون کارش را دوام می دهد.»

وزارت اطلاعات وفرهنگ می گوید که کمیسیون کتاب پانزده عضو دارد و کسانی از شورای علما، اکادمی علوم، جامعه مدنی و چند نهاد دیگر اعضای این کمیسیون استند.

متهم شدن وزارت اطلاعات و فرهنگ به سانسور پس از چاپ کتاب

وزرات اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که این کمیسیون برای جلوگیری از قاچاق اثرهای خطی کشور به بیرون این کار را می‌کند.

Thumbnail

اتحادیه ناشران کشور کمیسیون نشرات خارجی وزارت اطلاعات و فرهنگ را به سانسور پس از چاپ کتاب متهم می سازد.

شماری از ناشران می گویند که این کمیسیون مانع فرستادن شماری از کتاب ها به بیرون از کشور شده است.

خواب خرد و خرد آواره از اثرهایی استند که کمیسیون ارزیابی نشرات خارجی مانع بیرون شدن این کتاب ها از کشور شده است.

ناشر این کتاب می گوید که این کار کمیسیون کتاب مانع به نمایش گذاشتن این دو اثر در نمایشگاه کتاب تهران شد.

وسیم امیری، مسوول انتشارات امیری، گفت: «اگر کتاب ما ممنوعه است باید سانسور شود. دولت بیاید جمع بکند. اگر دولت استبدادی به میان آمده کتاب های ما را بگیرد. در غیر آن آزادی بیان است و هیچ کسی نمی تواند جلو این آزادی را بگیرد.»

نویسنده این دو اثر می گوید که در حدود هفت سال پیش وی در باره اثرهایش به وزارت اطلاعات وفرهنگ نیز احضار شده بود.

علی امیری، نویسنده خواب خرد و خرد آواره، گفت: «موضوع اصلی کتاب عقل در فرهنگ اسلامی است. نشان می دهد که جهان اسلام عقل چی جایگاهی داشته است و چرا دچار زوال عقل شده است. مساله اصلی کتاب همین است. کتاب بسیار مفصل است. بیش از شش صد صفحه دارد. اما به من کسی چیزی نگفته است که کجای این کتاب مشکل دارد.»

اتحادیه ناشران این کار کمیسیون کتاب را سانسور پس از چاپ می‌داند.

سید احمد سعید، مسوول انتشارات سعید، گفت: «یکی از کتاب های که به گونه ویژه اجازه برامدن آن را از افغانستان ندادند، کتابی است با نام "ما افغان نیستیم" این کتاب را که بیرون می رفت در میدان هوایی کسی دیده بود وبعد آن را مسترد ساختند و وزارت اطلاعات و فرهنگ من را خواست که چرا این کتاب نشر و پخش شده است. من گفتم اول این که شابک آن را وزارت اطلاعات وفرهنگ داده است. دوم این که قانون سانسور در افغانستان نیست.»

وزارت اطلاعات و فرهنگ که ریاست این کمیسیون را معرفی کرده است، می گوید که کار این کمیسیون هیچ پیوندی به سانسور و آزادی بیان ندارد.

سید جعفر راستین، رییس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «هم برای اصول اطمنان از این که در تفرقه مذهبی در افغانستان دامن زده نشود و هم چنان آثار بها دار از افغانستان قاچاق نشود، متمر با همین دو رویکرد این کمیسیون کارش را دوام می دهد.»

وزارت اطلاعات وفرهنگ می گوید که کمیسیون کتاب پانزده عضو دارد و کسانی از شورای علما، اکادمی علوم، جامعه مدنی و چند نهاد دیگر اعضای این کمیسیون استند.

هم‌رسانی کنید