Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هفتۀ فرهنگی افغانستان – هند؛ دهلی‎نو میزبان فرهنگیان افغان است

دومین روز هفتۀ فرهنگی افغانستان – هند، امروز با نواختن موسیقی توسط هنرمندان دو کشور و با به نمایش گذاشتن لباس های اصیل افغانی و هندی، در دهلی نو گرامی داشت شد.

مقام های افغان وهند تأکید می ورزند که از این پس، برای نزدیکی مردم دوکشور و نیز نیرومند ساختن هرچه بیشتر روابط فرهنگی میان دو کشور، نه تنها در نهادهای علمی بلکه در بیرون، در میان مردم نیز فرهنگ های افغانستان وهند را به نمایش خواهند گذاشت.

محمد رسول باوری، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در این باره می گوید: «ما می خواهیم دوستی افغانستان و هند، چنانکه هست، ادامه یابد و تمام مشترکاتی که به جهت مثبت ما را می برد، آن را حمایت می کنیم و از آن را قدر می کنیم.»

ساجده، دانشجوی افغان در هند نیز که در این برنامه شرکت کرده است، می افزاید: «امروز من به خاطری این جا آمدم که روابط افغانستان و هند را بیشتر بسازیم و هندی ها هم بفهمند که افغانستان این گونه فرهنگی دارند.»

نمایش لباس، بخش دیگری از برنامۀ امروز است؛ لباس های اصیل افغانستان و هند که معرف فرهنگ و مردم این کشور ها استند.

محمد احسان عرفان، رییس آموزش موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت: «این برنامه ها برای نزدیکی دو کشور بسیار مهم است و با راه اندازی این گونه برنامه ها می شود، فرهنگ دو کشور را به یکدیگر معرفی کرد.»

محمد موسا صابری، آوازخوان افغان نیز اظهار داشت: «هفتۀ هنر بود، یک هفتۀ هنری بود و ما همرای هنرمندان هند برنامه یی را اجرا کردیم و بسیار برنامه یی خوبی بود.»    

دومین روز از هفتۀ فرهنگی افغانستان – هند، نمایشگاه نقاشی را هم در خود دارد. نقاشان، گوشه های باستانی و شهرۀ افغانستان و هند را رنگ آمیزی کرده اند و به رخ دیگران کشیده اند.

هفتۀ فرهنگی افغانستان – هند؛ دهلی‎نو میزبان فرهنگیان افغان است

مقام های افغانستان و هند می گویند که تلاش دارند تا با راه اندازی برنامه های مشترک فرهنگی میان دو کشور، مشترکات کابل و دهلی نو را حفظ کنند.

تصویر بندانگشتی

دومین روز هفتۀ فرهنگی افغانستان – هند، امروز با نواختن موسیقی توسط هنرمندان دو کشور و با به نمایش گذاشتن لباس های اصیل افغانی و هندی، در دهلی نو گرامی داشت شد.

مقام های افغان وهند تأکید می ورزند که از این پس، برای نزدیکی مردم دوکشور و نیز نیرومند ساختن هرچه بیشتر روابط فرهنگی میان دو کشور، نه تنها در نهادهای علمی بلکه در بیرون، در میان مردم نیز فرهنگ های افغانستان وهند را به نمایش خواهند گذاشت.

محمد رسول باوری، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در این باره می گوید: «ما می خواهیم دوستی افغانستان و هند، چنانکه هست، ادامه یابد و تمام مشترکاتی که به جهت مثبت ما را می برد، آن را حمایت می کنیم و از آن را قدر می کنیم.»

ساجده، دانشجوی افغان در هند نیز که در این برنامه شرکت کرده است، می افزاید: «امروز من به خاطری این جا آمدم که روابط افغانستان و هند را بیشتر بسازیم و هندی ها هم بفهمند که افغانستان این گونه فرهنگی دارند.»

نمایش لباس، بخش دیگری از برنامۀ امروز است؛ لباس های اصیل افغانستان و هند که معرف فرهنگ و مردم این کشور ها استند.

محمد احسان عرفان، رییس آموزش موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت: «این برنامه ها برای نزدیکی دو کشور بسیار مهم است و با راه اندازی این گونه برنامه ها می شود، فرهنگ دو کشور را به یکدیگر معرفی کرد.»

محمد موسا صابری، آوازخوان افغان نیز اظهار داشت: «هفتۀ هنر بود، یک هفتۀ هنری بود و ما همرای هنرمندان هند برنامه یی را اجرا کردیم و بسیار برنامه یی خوبی بود.»    

دومین روز از هفتۀ فرهنگی افغانستان – هند، نمایشگاه نقاشی را هم در خود دارد. نقاشان، گوشه های باستانی و شهرۀ افغانستان و هند را رنگ آمیزی کرده اند و به رخ دیگران کشیده اند.

هم‌رسانی کنید