Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کاخ تاج بیگ؛ روایتی از زندگی یک ملکه در مسیر تاریخ

کاخ ملکه یا «کاخ تاج بیگ» که ملکه ثریا، همسر شاه امان الله خان سال‌ها در آن زنده‌گی کرده بود، اکنون از سوی حکومت افغانستان دوباره بازسازی شده است. این کاخ با بیش از دو قرن قدمت تاریخی در نخست در دورۀ شاه زمان ساخته شده بود و سپس شاه امان الله آن را بازسازی کرد و همسرش ملکه ثریا در آن زنده‌گی می‌کرد. 
 

این کاخ با بیش از دو قرن قدمت تاریخی در دورۀ شاه زمان ساخته شده بود و سپس شاه امان الله آن را بازسازی کرد و همسرش ملکه ثریا در آن زنده‌گی می‌کرد. 

این کاخ ابتدا در روزهای پایانی حاکمیت حفیظ الله امین و سپس در جریان جنگ‌های داخلی سخت آسیب دید و تا پیش از بازسازی آن، همچون یک نماد جنگ شناخته می‌شد.

برای بازسازی این کاخ ۲۸۶ اعشاریه ۳ میلیون افغانی هزینه شده است. اما سه سال پیش دوصدو هشتاد و شش اعشاریه سه میلیون افغانی هزینه شد تا این نماد جنگ بازساز شود. 

کاخ ملکه یا تاج بیگ با منظره وسیعی از کابل بر تپه یی در جنوب غرب این شهر در عقب کاخ دارالامان ساخته شده است.
 

کاخ ملکه یا تاج بیگ با منظره وسیعی از کابل بر تپه یی در جنوب غرب این شهر در عقب کاخ دارالامان ساخته شده است.

مهندس کاخ می‌گوید که کار بازسازی این کاخ تکمیل است و باید رنگ آمیزی شود و برای آن چراغ نصب شود.

این کاخ دارای سیستم مرکز گرمی، لفت و اطفائیه است.

محب الله خلیل، مهندس کاخ ملکه/ تاج بیگ گفت:«بیش از دو قرن ای تعمیر اعمار شده، از نگاه انجنیری، یعنی افغانستان، دو قرن پیش به ای اندازه پیشرفت کده بوده و پیشرفت داشته.»

این کاخ شصت و هفت اتاق دارد که در سه طبقه اعمار شده است.

کار بازسازی آن نیز بربنیاد سندها و بازمانده‌های این کاخ صورت می گیرد تا ارزش تاریخی آن نگهداشته شود.
 

کار بازسازی آن نیز بربنیاد سندها و بازمانده‌های این کاخ صورت می گیرد تا ارزش تاریخی آن نگهداشته شود.

مصطفی نوید، سخن‌گوی شرکت توسعه ملی گفت:«ای قصر مکانی بسیار خوبی بری یک برنامه فرهنگی میتانه باشه، یک مهمان خانه ملی ما میتانه باشه.»

حفیظ الله امین رییس‌جمهور پیشین در داخل همین کاخ چهل سال پیش با دو فرزندش کشته شد.

احمد ضیاه رحیم زی،  روزنامه نگار گفت:«ای قصر یک بار د همو وقتی که حفیظ الله امین د اینجه کشته شد تا حدی تخریب شده توسط روس ها –بعد ازو ای همو طور ماند و به مروز زمان بعد از سقوط حکومت کمونستی وقت –سقوط نظام داکتر نجیب الله یه حیث اخرین زمامدار حکومتی کمونستی ای محل جنگ های داخلی بین تنظیم های جهادی شد.»
 

کاخ ملکه به گستره دوهزار و پنج صد متر مربع و محوطه آن هفتاد جریب زمین است که قرار است سرسبز ساخته شود. 

کاخ ملکه به گستره دوهزار و پنج صد متر مربع و محوطه آن هفتاد جریب زمین است که قرار است سرسبز ساخته شود. 

کاخ تاج بیگ؛ روایتی از زندگی یک ملکه در مسیر تاریخ

برای بازسازی این کاخ ۲۸۶ اعشاریه ۳ میلیون افغانی هزینه شده است. اما سه سال پیش دوصدو هشتاد و شش اعشاریه سه میلیون افغانی هزینه شد تا این نماد جنگ بازساز شود. 

Thumbnail

کاخ ملکه یا «کاخ تاج بیگ» که ملکه ثریا، همسر شاه امان الله خان سال‌ها در آن زنده‌گی کرده بود، اکنون از سوی حکومت افغانستان دوباره بازسازی شده است. این کاخ با بیش از دو قرن قدمت تاریخی در نخست در دورۀ شاه زمان ساخته شده بود و سپس شاه امان الله آن را بازسازی کرد و همسرش ملکه ثریا در آن زنده‌گی می‌کرد. 
 

این کاخ با بیش از دو قرن قدمت تاریخی در دورۀ شاه زمان ساخته شده بود و سپس شاه امان الله آن را بازسازی کرد و همسرش ملکه ثریا در آن زنده‌گی می‌کرد. 

این کاخ ابتدا در روزهای پایانی حاکمیت حفیظ الله امین و سپس در جریان جنگ‌های داخلی سخت آسیب دید و تا پیش از بازسازی آن، همچون یک نماد جنگ شناخته می‌شد.

برای بازسازی این کاخ ۲۸۶ اعشاریه ۳ میلیون افغانی هزینه شده است. اما سه سال پیش دوصدو هشتاد و شش اعشاریه سه میلیون افغانی هزینه شد تا این نماد جنگ بازساز شود. 

کاخ ملکه یا تاج بیگ با منظره وسیعی از کابل بر تپه یی در جنوب غرب این شهر در عقب کاخ دارالامان ساخته شده است.
 

کاخ ملکه یا تاج بیگ با منظره وسیعی از کابل بر تپه یی در جنوب غرب این شهر در عقب کاخ دارالامان ساخته شده است.

مهندس کاخ می‌گوید که کار بازسازی این کاخ تکمیل است و باید رنگ آمیزی شود و برای آن چراغ نصب شود.

این کاخ دارای سیستم مرکز گرمی، لفت و اطفائیه است.

محب الله خلیل، مهندس کاخ ملکه/ تاج بیگ گفت:«بیش از دو قرن ای تعمیر اعمار شده، از نگاه انجنیری، یعنی افغانستان، دو قرن پیش به ای اندازه پیشرفت کده بوده و پیشرفت داشته.»

این کاخ شصت و هفت اتاق دارد که در سه طبقه اعمار شده است.

کار بازسازی آن نیز بربنیاد سندها و بازمانده‌های این کاخ صورت می گیرد تا ارزش تاریخی آن نگهداشته شود.
 

کار بازسازی آن نیز بربنیاد سندها و بازمانده‌های این کاخ صورت می گیرد تا ارزش تاریخی آن نگهداشته شود.

مصطفی نوید، سخن‌گوی شرکت توسعه ملی گفت:«ای قصر مکانی بسیار خوبی بری یک برنامه فرهنگی میتانه باشه، یک مهمان خانه ملی ما میتانه باشه.»

حفیظ الله امین رییس‌جمهور پیشین در داخل همین کاخ چهل سال پیش با دو فرزندش کشته شد.

احمد ضیاه رحیم زی،  روزنامه نگار گفت:«ای قصر یک بار د همو وقتی که حفیظ الله امین د اینجه کشته شد تا حدی تخریب شده توسط روس ها –بعد ازو ای همو طور ماند و به مروز زمان بعد از سقوط حکومت کمونستی وقت –سقوط نظام داکتر نجیب الله یه حیث اخرین زمامدار حکومتی کمونستی ای محل جنگ های داخلی بین تنظیم های جهادی شد.»
 

کاخ ملکه به گستره دوهزار و پنج صد متر مربع و محوطه آن هفتاد جریب زمین است که قرار است سرسبز ساخته شود. 

کاخ ملکه به گستره دوهزار و پنج صد متر مربع و محوطه آن هفتاد جریب زمین است که قرار است سرسبز ساخته شود. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره