تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یک موتر قدیمی امروز به موزیم ملی سپرده شد

یک موتر قدیمی که گفته می‌شود هفتاد سال پیش به افغانستان آورده شده بود، امروز به موزیم ملی کشور سپرده شد.

در مراسم سپردن این موتر به موزیم ملی، رییس اجراییه و شماری از مقام‌های دیگر حضور داشتند.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه، گفت این موتر هفتاد سال پیش به منظور استفادۀ خانوادۀ شاهی به افغانستان آورده شده بود؛ اما هنگام جنگ‌های دهۀ نود، از قاچاق موتر به بیرون کشور جلوگیری صورت گرفت.

رییس اجراییه گفت که این موتر به هدایت احمدشاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان، در شرایط سخت توسط فرمانده محمد سعید صوفی‌زاده نگهداری شده و امروز به موزیم ملی تسلیم گردید.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه، گفت: «به یاد دارم که در آن زمان، افرادی هم به این‌ها مراجعه کرده بودند، قیمت‌های زیادی را پیشنهاد کرده بودند، در همان زمانی که هرج و مرج بود در شهر کابل. با وجودی که در همان شرایط دشوار اقتصادی هم، همه مردم به سر می‌بردند؛ اما این‌ها با همان احساس وطن دوستی‌یی که داشتند، اغوا نشدند در آن موارد.»

محمد سعید صوفی‌زاده، فرمانده جهادی پیشین، می‌گوید که وی این موتر را پس از سقوط کابل به دست طالبان، به پنجشیر برد و تا چندی پیش، در همان‌جا از آن نگهداری می‌کرد.

محمد سعید، فرمانده جهادی پیشین، گفت: «پوسته‌های ما در منطقه دسپیچری کابل بودند و یک روز این موتر پیدا شد. دیدم که این موتر نسبت به دیگر موترها، تغییرات زیادی دارد و در یگان تلویزیون‌ها هم می‌دیدم، در لندن و جاهای دیگر چهره این موتر بسیار نمایش داده می‌شد. به خاطر همین، این موتر را می‌بُردند، گفتم کجا می‌برید، اسناد بیارید، اسناد نداشتند، موتر را ندادم شان و دور دادم.»

در همین حال، رییس موزیم ملی بر آماده بودن این موزیم برای نگهداری چنین موترهای قدیمی تأکید می‌ورزد.

فهیم رحیمی، رییس موزیم ملی، گفت: «اطراف موترهای سابقه‌یی که ما در موزیم ملی حفاظت می‌کردیم، خوشبختانه امسال بسیار به شکل خوب و مسلکی، چهارطرف آن پوشش شده و آماده این است تا موترهای قدیمی‌یی که در آن‌جا وجود دارد، برای نمایش ارایه شود.»

محمد رسول باوری، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «کسانی که به وطن محبت دارند، آنان مادیات را رها می‌کنند؛ اما معنویت را ترجیح می‌دهند که نمونه خوب آن، همین قومندان سعید خان است.»   

چند دهه جنگ در افغانستان، بیشتر داشته‌های تاریخی و فرهنگی این کشور را آسیب زده است و در این میان، برخی از این داشته‌ها به بیرون از کشور، نیز انتقال داده شده‌اند.

اما کسانی هم، همانند محمد سعید، از بهر حفظ این داشته‌ها کوشیده‌اند و آهسته آهسته، چیزهایی را که نزد خود شان نگه داشته بودند، به موزیم ملی برگردانیده‌اند.

یک موتر قدیمی امروز به موزیم ملی سپرده شد

رییس اجراییه گفت این موتر هفتاد سال پیش به منظور استفادۀ خانوادۀ شاهی به افغانستان آورده شده بود؛ اما هنگام جنگ‌های دهۀ نود، از قاچاق موتر به بیرون کشور جلوگیری صورت گرفت.

تصویر بندانگشتی

یک موتر قدیمی که گفته می‌شود هفتاد سال پیش به افغانستان آورده شده بود، امروز به موزیم ملی کشور سپرده شد.

در مراسم سپردن این موتر به موزیم ملی، رییس اجراییه و شماری از مقام‌های دیگر حضور داشتند.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه، گفت این موتر هفتاد سال پیش به منظور استفادۀ خانوادۀ شاهی به افغانستان آورده شده بود؛ اما هنگام جنگ‌های دهۀ نود، از قاچاق موتر به بیرون کشور جلوگیری صورت گرفت.

رییس اجراییه گفت که این موتر به هدایت احمدشاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان، در شرایط سخت توسط فرمانده محمد سعید صوفی‌زاده نگهداری شده و امروز به موزیم ملی تسلیم گردید.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه، گفت: «به یاد دارم که در آن زمان، افرادی هم به این‌ها مراجعه کرده بودند، قیمت‌های زیادی را پیشنهاد کرده بودند، در همان زمانی که هرج و مرج بود در شهر کابل. با وجودی که در همان شرایط دشوار اقتصادی هم، همه مردم به سر می‌بردند؛ اما این‌ها با همان احساس وطن دوستی‌یی که داشتند، اغوا نشدند در آن موارد.»

محمد سعید صوفی‌زاده، فرمانده جهادی پیشین، می‌گوید که وی این موتر را پس از سقوط کابل به دست طالبان، به پنجشیر برد و تا چندی پیش، در همان‌جا از آن نگهداری می‌کرد.

محمد سعید، فرمانده جهادی پیشین، گفت: «پوسته‌های ما در منطقه دسپیچری کابل بودند و یک روز این موتر پیدا شد. دیدم که این موتر نسبت به دیگر موترها، تغییرات زیادی دارد و در یگان تلویزیون‌ها هم می‌دیدم، در لندن و جاهای دیگر چهره این موتر بسیار نمایش داده می‌شد. به خاطر همین، این موتر را می‌بُردند، گفتم کجا می‌برید، اسناد بیارید، اسناد نداشتند، موتر را ندادم شان و دور دادم.»

در همین حال، رییس موزیم ملی بر آماده بودن این موزیم برای نگهداری چنین موترهای قدیمی تأکید می‌ورزد.

فهیم رحیمی، رییس موزیم ملی، گفت: «اطراف موترهای سابقه‌یی که ما در موزیم ملی حفاظت می‌کردیم، خوشبختانه امسال بسیار به شکل خوب و مسلکی، چهارطرف آن پوشش شده و آماده این است تا موترهای قدیمی‌یی که در آن‌جا وجود دارد، برای نمایش ارایه شود.»

محمد رسول باوری، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «کسانی که به وطن محبت دارند، آنان مادیات را رها می‌کنند؛ اما معنویت را ترجیح می‌دهند که نمونه خوب آن، همین قومندان سعید خان است.»   

چند دهه جنگ در افغانستان، بیشتر داشته‌های تاریخی و فرهنگی این کشور را آسیب زده است و در این میان، برخی از این داشته‌ها به بیرون از کشور، نیز انتقال داده شده‌اند.

اما کسانی هم، همانند محمد سعید، از بهر حفظ این داشته‌ها کوشیده‌اند و آهسته آهسته، چیزهایی را که نزد خود شان نگه داشته بودند، به موزیم ملی برگردانیده‌اند.

هم‌رسانی کنید