تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

یک گورستان با قدمت ۲۰۰۰ سال در مصر کشف شد

باستان شناسان در مصر، یک گورستانی را کشف کرده اند که در آن چهل تابوت سنگی، در حدود هزار مجسمۀ کوچک و گردن بندهای نفیس و نیز کتیبه یی که به روی آن «سال نو مبارگ» نوشته شده است، وجود دارند.

خالد العنانی، وزیر امور باستانی مصر، می گوید که این گورستان در منطقۀ «توناالجبل»، در جنوب قاهره کشف شده است و شماری از جسدهایی که متعلق به دوران فرمان روایی فرعون می شوند، نیز در آن وجود دارند.

به گفتۀ العنانی، این گورستان که ۲۰۰۰سال قدمت دارد، پنج سال دیگر نیاز دارد تا به گونۀ کامل، حفاری شود: «این تنها آغاز کار است، ما به زودی یک مکان پر جذبۀ دیگر را به مصر اضافه خواهیم کرد.»

بازدید کننده گان خارجی، علاقۀ زیادی به آثار باستانی مصر دارند. مقام های مصری امیدوار اند که اثرهای باستانی تازه کشف شده، صنعت گردشگری در این کشور را که پس از برکناری حسنی مبارک از قدرت، به دلیل ناامنی ها از رونق باز مانده بود، دوباره زنده کنند.

تعداد بازدید کننده گان خارجی از مصر ۵۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. پارسال، ۳.۸  میلیون تن از سیاحان خارجی از مصر بازدید کرده بودند؛ اما هنوز هم نسبت به سال ۲۰۱۰میلادی که تعداد بازدید کننده گان خارجی به ۷.۱۴ میلیون تن می رسید، کم است.

یک گورستان با قدمت ۲۰۰۰ سال در مصر کشف شد

وزیر امور باستانی مصر، می گوید که پنج سال دیگر طول خواهد کشید تا این گورستان به گونۀ کامل حفاری شود.

Thumbnail

باستان شناسان در مصر، یک گورستانی را کشف کرده اند که در آن چهل تابوت سنگی، در حدود هزار مجسمۀ کوچک و گردن بندهای نفیس و نیز کتیبه یی که به روی آن «سال نو مبارگ» نوشته شده است، وجود دارند.

خالد العنانی، وزیر امور باستانی مصر، می گوید که این گورستان در منطقۀ «توناالجبل»، در جنوب قاهره کشف شده است و شماری از جسدهایی که متعلق به دوران فرمان روایی فرعون می شوند، نیز در آن وجود دارند.

به گفتۀ العنانی، این گورستان که ۲۰۰۰سال قدمت دارد، پنج سال دیگر نیاز دارد تا به گونۀ کامل، حفاری شود: «این تنها آغاز کار است، ما به زودی یک مکان پر جذبۀ دیگر را به مصر اضافه خواهیم کرد.»

بازدید کننده گان خارجی، علاقۀ زیادی به آثار باستانی مصر دارند. مقام های مصری امیدوار اند که اثرهای باستانی تازه کشف شده، صنعت گردشگری در این کشور را که پس از برکناری حسنی مبارک از قدرت، به دلیل ناامنی ها از رونق باز مانده بود، دوباره زنده کنند.

تعداد بازدید کننده گان خارجی از مصر ۵۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. پارسال، ۳.۸  میلیون تن از سیاحان خارجی از مصر بازدید کرده بودند؛ اما هنوز هم نسبت به سال ۲۰۱۰میلادی که تعداد بازدید کننده گان خارجی به ۷.۱۴ میلیون تن می رسید، کم است.

هم‌رسانی کنید