Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ساخت نخستین گروه مُدل پناه‎جویان در اروپا

پناهجویان افغان در اروپا برای نخستین بار یک گروه مُدل را ساخته اند. این مُدل ها، در سال های پسین از افغانستان به کشورهای اروپایی رفته اند.

این مُدل ها، در سویدن در یک نمایشگاه داشته های فرهنگی و سنتی افغانستان را به نمایش گذاشتند.

 لاله سعید، یکی از این مُدل های در این باره گفت: «افغانستان، فرهنگ و سنت های خوبی دارد؛ ما می خواهیم که فرهنگ خوب مان را که مربوط به تمام افغانستان می شود، در سویدن به نمایش بگذاریم.»

این مُدل ها، برای یک شرکت در یک نمایشگاۀ دیگر، این نمایشگاه را راه اندازی کرده اند. رقص های اتن و قرصک هم، بخشی  از این نمایشگاه است.

الهام کندهاری، یکی دیگر از این مُدل ها نیز اظهار داشت: «این گروه را برای این ایجاد کرده ایم که بتوانیم فرهنگ زیبا و اصیل افغانستان را، این جا به نمایش بگذاریم؛ تا مردم اینجا هم، بدانند که کشور زیبای ما بدور از جنگ، کشور زیبایی ها و رنگ ها است.»

شازیه، از دیگر مُدل های افغان در سویدن نیز تصریح کرد: «امروز که ما اتن کردیم، هدف ما بود که فرهنگ و رسم و رواج افغان ها را، به مردم سویدن، نمایش بدهیم.»

در کنار این همه، این مُدل ها چالش های پناه جویی و دشواری های این مسیر را نیز به نمایش گذاشتند.

بسیاری از این مُدل ها، با مشکلات زیادی – حتا به گونۀ غیرقانونی- خود شان را به اروپا رسانده اند.

لیون خراسانی، مسؤول گروه مُدل های افغان در سویدن می گوید: «هدف ما، این بود که یگ گروه مُدلینگ را بسازیم تا بتوانیم یک گوشۀ از فرهنگ و سنت های مردم افغانستان را، به خارجیان نشان بدهیم.»

این مُدل ها، مددگاران مهاجران تازه وارد به اروپا، نیزاستند. اینان، جوانانی هستند که در سال های پسین، از افغانستان به سویدن آمده اند. در این میان، کسانی هم استند که تاهنوز، سرنوشت شان در این کشور، معلوم نیست.

مُدلی را هیچ کدام این پناهجویان به گونۀ حرفه یی نیاموخته اند؛ اما، این می تواند آغازی برای آیندۀ بهترشان، باشد.

ساخت نخستین گروه مُدل پناه‎جویان در اروپا

آنان می گویند که هدف از ایجاد این گروه، نشان دادن تصویر اصلی افغانستانِ به دور از جنگ و خشونت، برای اروپاییان است.

تصویر بندانگشتی

پناهجویان افغان در اروپا برای نخستین بار یک گروه مُدل را ساخته اند. این مُدل ها، در سال های پسین از افغانستان به کشورهای اروپایی رفته اند.

این مُدل ها، در سویدن در یک نمایشگاه داشته های فرهنگی و سنتی افغانستان را به نمایش گذاشتند.

 لاله سعید، یکی از این مُدل های در این باره گفت: «افغانستان، فرهنگ و سنت های خوبی دارد؛ ما می خواهیم که فرهنگ خوب مان را که مربوط به تمام افغانستان می شود، در سویدن به نمایش بگذاریم.»

این مُدل ها، برای یک شرکت در یک نمایشگاۀ دیگر، این نمایشگاه را راه اندازی کرده اند. رقص های اتن و قرصک هم، بخشی  از این نمایشگاه است.

الهام کندهاری، یکی دیگر از این مُدل ها نیز اظهار داشت: «این گروه را برای این ایجاد کرده ایم که بتوانیم فرهنگ زیبا و اصیل افغانستان را، این جا به نمایش بگذاریم؛ تا مردم اینجا هم، بدانند که کشور زیبای ما بدور از جنگ، کشور زیبایی ها و رنگ ها است.»

شازیه، از دیگر مُدل های افغان در سویدن نیز تصریح کرد: «امروز که ما اتن کردیم، هدف ما بود که فرهنگ و رسم و رواج افغان ها را، به مردم سویدن، نمایش بدهیم.»

در کنار این همه، این مُدل ها چالش های پناه جویی و دشواری های این مسیر را نیز به نمایش گذاشتند.

بسیاری از این مُدل ها، با مشکلات زیادی – حتا به گونۀ غیرقانونی- خود شان را به اروپا رسانده اند.

لیون خراسانی، مسؤول گروه مُدل های افغان در سویدن می گوید: «هدف ما، این بود که یگ گروه مُدلینگ را بسازیم تا بتوانیم یک گوشۀ از فرهنگ و سنت های مردم افغانستان را، به خارجیان نشان بدهیم.»

این مُدل ها، مددگاران مهاجران تازه وارد به اروپا، نیزاستند. اینان، جوانانی هستند که در سال های پسین، از افغانستان به سویدن آمده اند. در این میان، کسانی هم استند که تاهنوز، سرنوشت شان در این کشور، معلوم نیست.

مُدلی را هیچ کدام این پناهجویان به گونۀ حرفه یی نیاموخته اند؛ اما، این می تواند آغازی برای آیندۀ بهترشان، باشد.

هم‌رسانی کنید