تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: بررسی پیشرفت‌ها در پروندۀ بازار فوریکس

پس از گذشت دو ماه از شکایت های پی هم کاربران بازار زیرنام فوریکس ، پیشرفت چشمگیری دراین پرونده به نظرنمیرسد.

لوی سارونوالی می گوید که این پرونده هنوز درمراحل نخستینش قراردارد.

سخنگوی این نهاد می گوید که پیچده بودن موارد بازارفورکس و فریب کاری ها زیرنام این بازار سبب طولانی شدن بررسی ها دراین پرونده شده اند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با شفیع صمیم، یکی از کاربران فورکس بحث کرده است.

بازار

بازار: بررسی پیشرفت‌ها در پروندۀ بازار فوریکس

پس از گذشت دو ماه از شکایت های پی هم کاربران بازار زیرنام فوریکس ، پیشرفت چشمگیری دراین پرونده به نظرنمیرسد.

لوی سارونوالی می گوید که این پرونده هنوز درمراحل نخستینش قراردارد.

سخنگوی این نهاد می گوید که پیچده بودن موارد بازارفورکس و فریب کاری ها زیرنام این بازار سبب طولانی شدن بررسی ها دراین پرونده شده اند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با شفیع صمیم، یکی از کاربران فورکس بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews