تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: بیش از ۷۰درصد مردم افغانستان زیرخط فقر زنده‌گی می‌کنند

سنجش‌های نخستین درباره ناداری درکشور نشان می‌دهند که بیش از۷۰درصد افغانستان زیرخط فقرزنده‌گی می‌کنند.

بربنیاد یافته‌های نخستین با درنظرداشت بیکاری وکم کاری شدید درسال‌های اخیر میزان افرادی که درافغانستان زیرخط فقر زنده‌گی می‌کنند، بیشترشده اند.

ازسویی هم شماری ازکارشناسان اقتصاد سنجش‌ها برای تعیین خط فقررا درکشور غیرواقعی می‌دانند و می‌گویند که اگر این سنجش‌ها بربنیاد معیارهای جهانی انجام شوند، درحدود نود درصد شهروندان کشور زیر خط فقر قرارخواهند گرفت.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با ایرج فقیری، آگاه امور اقتصادی بحث کرده است.

بازار

بازار: بیش از ۷۰درصد مردم افغانستان زیرخط فقر زنده‌گی می‌کنند

سنجش‌های نخستین درباره ناداری درکشور نشان می‌دهند که بیش از۷۰درصد افغانستان زیرخط فقرزنده‌گی می‌کنند.

بربنیاد یافته‌های نخستین با درنظرداشت بیکاری وکم کاری شدید درسال‌های اخیر میزان افرادی که درافغانستان زیرخط فقر زنده‌گی می‌کنند، بیشترشده اند.

ازسویی هم شماری ازکارشناسان اقتصاد سنجش‌ها برای تعیین خط فقررا درکشور غیرواقعی می‌دانند و می‌گویند که اگر این سنجش‌ها بربنیاد معیارهای جهانی انجام شوند، درحدود نود درصد شهروندان کشور زیر خط فقر قرارخواهند گرفت.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با ایرج فقیری، آگاه امور اقتصادی بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews