تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: مشکلات فراراه صادرات کالاهای کشور

درکنار مشکلات فراراه صادرات کالاهای کشو، نبود بسته بندی معیاری وآگاهی نداشتن کشاورزان وبازرگانان ازشرایط کشورهای خارجی برای، پذیرفتن فرآورده‌های داخلی ازچالش‌های بزرگ دراین بخش اند.

شماری ازبازرگانان وصادرکننده‌گان می‌گویند که حکومت باید برای حل چالش‌های زنجیرۀ ارزش افزوده فرآورده‌های داخلی دست بکارشود ودراین بخش مشکلات فراراۀ صادرات کشوررا درداخل وخارج ازکشور حل سازد.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با سید عظیم هاشمی، رییس اداره صادرات کشمش،میوه جات وسبزیجات تازه بحث کرده است. 

دربخش دیگر از برنامه گرداننده محمدی در مورد قاچاق زعفران کشورهای دیگر به بازارهای افغانستان و صادرات دوباره آن از راه افغانستان به بازارهای جهانی با برکت رحمتی، رییس یکی ازشرکت‌های زعفران بحث کرده است. 

همچنان گرداننده محمدی در مورد شکایات باشنده گان کابل از افزایش بهای موادخوراکی در بازارها با عبدالواسع حیدری، آگاه اموراقتصادی بحث کرده است. 

بازار

بازار: مشکلات فراراه صادرات کالاهای کشور

درکنار مشکلات فراراه صادرات کالاهای کشو، نبود بسته بندی معیاری وآگاهی نداشتن کشاورزان وبازرگانان ازشرایط کشورهای خارجی برای، پذیرفتن فرآورده‌های داخلی ازچالش‌های بزرگ دراین بخش اند.

شماری ازبازرگانان وصادرکننده‌گان می‌گویند که حکومت باید برای حل چالش‌های زنجیرۀ ارزش افزوده فرآورده‌های داخلی دست بکارشود ودراین بخش مشکلات فراراۀ صادرات کشوررا درداخل وخارج ازکشور حل سازد.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با سید عظیم هاشمی، رییس اداره صادرات کشمش،میوه جات وسبزیجات تازه بحث کرده است. 

دربخش دیگر از برنامه گرداننده محمدی در مورد قاچاق زعفران کشورهای دیگر به بازارهای افغانستان و صادرات دوباره آن از راه افغانستان به بازارهای جهانی با برکت رحمتی، رییس یکی ازشرکت‌های زعفران بحث کرده است. 

همچنان گرداننده محمدی در مورد شکایات باشنده گان کابل از افزایش بهای موادخوراکی در بازارها با عبدالواسع حیدری، آگاه اموراقتصادی بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews