تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: واکنش‌ها به تعلیق در آوردن بودجۀ وزارت صنعت و تجارت

برخی از نماینده‌گان بخش خصوصی در واکنش بر به تعلیق در آوردن بودجه وزارت صنعت و تجارت و نامعتبر خوانده شدن امضاء سرپرست این وزارت از سوی مجلس نماینده‌گان، اعضای مجلس نماینده‌گان را به برخوردهای سلیقه یی متهم می‌سازند.

آنان می‌گویند که این تصمیم مجلس نماینده‌گان اثرهای منفی بر فعالیت‌های بخش خصوصی برجا خواهد گذاشت.

با این همه وزارت صنعت و تجارت که تصمیم مجلس نماینده‌گان را غیرقانونی می‌خواند می‌گوید که کارهای این وزارت به گونه عادی به پیش می‌روند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با مهمانان این موضوع را بحث کرده است.

مهمان برنامه:

بکتاش ایشچی، معاون کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده گان

شیرباز کمین زاده، رییس هیات مدیره اتاق صنایع و معادن

بازار

بازار: واکنش‌ها به تعلیق در آوردن بودجۀ وزارت صنعت و تجارت

برخی از نماینده‌گان بخش خصوصی در واکنش بر به تعلیق در آوردن بودجه وزارت صنعت و تجارت و نامعتبر خوانده شدن امضاء سرپرست این وزارت از سوی مجلس نماینده‌گان، اعضای مجلس نماینده‌گان را به برخوردهای سلیقه یی متهم می‌سازند.

آنان می‌گویند که این تصمیم مجلس نماینده‌گان اثرهای منفی بر فعالیت‌های بخش خصوصی برجا خواهد گذاشت.

با این همه وزارت صنعت و تجارت که تصمیم مجلس نماینده‌گان را غیرقانونی می‌خواند می‌گوید که کارهای این وزارت به گونه عادی به پیش می‌روند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با مهمانان این موضوع را بحث کرده است.

مهمان برنامه:

بکتاش ایشچی، معاون کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده گان

شیرباز کمین زاده، رییس هیات مدیره اتاق صنایع و معادن

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews