تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اصلاحات اداری، عملی‌شدن برنامۀ ظرفیت‌سازی بحث‌های مهم نشست بروکسل‌اند

مقام‌ها می‌گویند که اصلاحات اداری وعملی‌شدن برنامۀ «سی بی آر» یا برنامۀ ظرفیت‌سازی نتیجه‌بخش، از بحث‌های مهم در نشست بروکسل خواهد بود.

بیش از چهارسال از آغاز برنامۀ ظرفیت‌سازی نتیجه‌بخش یا «سی بی آر» می‌گذرد و رییس این برنامه می‌پذیرد که هدف تعیین‌شده تا پایان سال ۲۰۱۷ به دست نخواهد آمد.

ادعاهایی وجود دارند که بیشتر نزدیکان و طرفداران مقام‌های حکومت وحدت ملی در این برنامه راه میابند.

مسؤولان اتحادیۀ کارکنان می‌گویند که به همین علت در برخی موارد شماری از افراد غیر فنی جاگزین افراد فنی در نهادهای دولتی می‌شوند.

معروف قادری، رییس اتحادیۀ کارکنان افغانستان، گفت: «در بسیاری موارد دیده شده‌است که شماری از افراد پس از آن که در پست‌های دولتی گماشته شده‌اند باز در چارچوب برنامۀ سی بی آر تیظیم شده‌اند و این کار نشان می‌دهد که نگرانی جدی از نبود شفافیت در این روند وجود دارد.»

از سویی هم شماری از کارمندان برکنارشدۀ نهادهای دولتی عملی‌شدن غیرمعیاری برنامۀ ظرفیت‌سازی را در کشور منشأ فساد اداری و دست‌رسی مافیای اداری به امتیازات بهتر در نهادهای دولتی می‌دانند.

حسام الدین تالقانی، رئیس پیشین تقنین وزارت کار و امور اجتماعی، در این باره گفت: «برنامۀ سی بی آر هیچ گونه جایگاه حقوقی ندارد و این برنامه درحال حاضر ابزاری برای رساندن نزدیکان مقام‌ها به بلند ترین پست‌ها و حقوق گذاف در چارچوب نهادهای دولتی است.»

هدف کمک کننده گان برای عملی ساختن برنامه ظرفیت سازی نتیجه بخش یا «سی بی آر» در افغانستان، بربنیاد پیشنهاد حکومت افغانستان درنشست کابل صورت گرفت تا از این راه زمینۀ مصرف کمک‌های بیشترجامعۀ جهانی از بودجۀ دولت صورت گیرد.

نسرین اوریاخیل، وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، گفت: « هرکسی که در رهبری قرارداشته باشد باید گزینش افراد را تنها بر بنیاد ظرفیت کاری آن بگمارند که این کار زمینه را برای بهبود سیستم فراهم می‌سازد.»

اما مسؤولان برنامۀ «سی بی آر» هرچند کُندی کار درعملی شدن این برنامه را به انتخابات ریاست جمهوری و وضعیت سیاسی کشور پیوند می‌دهند، اما می‌گویند که از آغاز این برنامه دست‌آوردهای بزرگی داشته اند.

آنان وجود جانب داری‌ها را درگزینش افراد در چارچوب این برنامه رد نمی‌کنند.

نجیب الله وردک، رئیس برنامۀ ظرفیت سازی گفت: «جانب داری‌ها در این روند وجود داشته اند، اما تعهد جدید سیاسی رئیس جمهور برای ما امید می‌دهد که به‌ زودی این مشکل حل خواهد شد.»

برای تماشای کامل گزارش این‌جا سر بزنید.

اصلاحات اداری، عملی‌شدن برنامۀ ظرفیت‌سازی بحث‌های مهم نشست بروکسل‌اند

مقام‌ها می‌گویند که اصلاحات اداری وعملی‌شدن برنامۀ «سی بی آر» یا برنامۀ ظرفیت‌سازی نتیجه‌بخش، از ب

Thumbnail

مقام‌ها می‌گویند که اصلاحات اداری وعملی‌شدن برنامۀ «سی بی آر» یا برنامۀ ظرفیت‌سازی نتیجه‌بخش، از بحث‌های مهم در نشست بروکسل خواهد بود.

بیش از چهارسال از آغاز برنامۀ ظرفیت‌سازی نتیجه‌بخش یا «سی بی آر» می‌گذرد و رییس این برنامه می‌پذیرد که هدف تعیین‌شده تا پایان سال ۲۰۱۷ به دست نخواهد آمد.

ادعاهایی وجود دارند که بیشتر نزدیکان و طرفداران مقام‌های حکومت وحدت ملی در این برنامه راه میابند.

مسؤولان اتحادیۀ کارکنان می‌گویند که به همین علت در برخی موارد شماری از افراد غیر فنی جاگزین افراد فنی در نهادهای دولتی می‌شوند.

معروف قادری، رییس اتحادیۀ کارکنان افغانستان، گفت: «در بسیاری موارد دیده شده‌است که شماری از افراد پس از آن که در پست‌های دولتی گماشته شده‌اند باز در چارچوب برنامۀ سی بی آر تیظیم شده‌اند و این کار نشان می‌دهد که نگرانی جدی از نبود شفافیت در این روند وجود دارد.»

از سویی هم شماری از کارمندان برکنارشدۀ نهادهای دولتی عملی‌شدن غیرمعیاری برنامۀ ظرفیت‌سازی را در کشور منشأ فساد اداری و دست‌رسی مافیای اداری به امتیازات بهتر در نهادهای دولتی می‌دانند.

حسام الدین تالقانی، رئیس پیشین تقنین وزارت کار و امور اجتماعی، در این باره گفت: «برنامۀ سی بی آر هیچ گونه جایگاه حقوقی ندارد و این برنامه درحال حاضر ابزاری برای رساندن نزدیکان مقام‌ها به بلند ترین پست‌ها و حقوق گذاف در چارچوب نهادهای دولتی است.»

هدف کمک کننده گان برای عملی ساختن برنامه ظرفیت سازی نتیجه بخش یا «سی بی آر» در افغانستان، بربنیاد پیشنهاد حکومت افغانستان درنشست کابل صورت گرفت تا از این راه زمینۀ مصرف کمک‌های بیشترجامعۀ جهانی از بودجۀ دولت صورت گیرد.

نسرین اوریاخیل، وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، گفت: « هرکسی که در رهبری قرارداشته باشد باید گزینش افراد را تنها بر بنیاد ظرفیت کاری آن بگمارند که این کار زمینه را برای بهبود سیستم فراهم می‌سازد.»

اما مسؤولان برنامۀ «سی بی آر» هرچند کُندی کار درعملی شدن این برنامه را به انتخابات ریاست جمهوری و وضعیت سیاسی کشور پیوند می‌دهند، اما می‌گویند که از آغاز این برنامه دست‌آوردهای بزرگی داشته اند.

آنان وجود جانب داری‌ها را درگزینش افراد در چارچوب این برنامه رد نمی‌کنند.

نجیب الله وردک، رئیس برنامۀ ظرفیت سازی گفت: «جانب داری‌ها در این روند وجود داشته اند، اما تعهد جدید سیاسی رئیس جمهور برای ما امید می‌دهد که به‌ زودی این مشکل حل خواهد شد.»

برای تماشای کامل گزارش این‌جا سر بزنید.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره