Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آگاهان اقتصادی: موفقیت مذاکرات صلح می‌تواند اقتصاد را متحول سازد

هم‎زمان با آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان در قطر، آگاهان اقتصادی و نماینده‌گان بخش خصوصی با استقبال از این روند، می‌گویند که موفقیت این گفت‌وگوها برای گُسترش فعالیت‌‌های بخش خصوصی در کشور، از اهمیت خاصی برخوردار است و می‌‌تواند اقتصاد افغانستان را، متحول سازد.

معاون فدراسیون اتاق‌‌های افغانستان می‌‌گوید که حکومت وطالبان باید نقش بخش خصوصی را درگفت‌وگوهای صلح، نادیده نگیرند.

ازسویی هم، شماری از آگاهان اقتصاد با درنظرداشت ناامنی‌‌های موجود در کشور می‌‌گویند که اگر صلح در کشور تأمین شود، این رویداد افغانستان را به خودبسنده‌‌گی دربخش نیازهای مالی‌اش نزدیک خواهند ساخت.

آگاهان اقتصادی می‌‌گویند که پیشرفت موفقانه مذاکرات میان افغانان، زمینه‌ها را برای سرمایه گذاری‌های بیشتر داخلی وخارجی درکشور فراهم خواهند ساخت.

آنان می‌‌گویند که یکی ازعلت‌‌های بزرگ فرار سرمایه‌‌ها ازکشور و کند شدن فعالیت‌‌های بخش بازرگانی و تولیدی درکشور نبود امنیت است و با حل این مشکل، روند سرمایه‌‌گذاری‌‌ها، از سرگرفته خواهند شد.

سخی احمد پیمان، معاون فدراسیون اتاق‌‌های افغانستان در این باره گفت: "مشکلات ما امنیت است و اگر صلح شود، ما حاضر هسیتم که سرمایه‌‌گذاری‌‌های مان را افزایش دهیم."

از سویی دیگر، مسؤولان شماری از نهادهای پژوهشی می‌‌گویند که نقش بخش خصوصی افغانستان در تأمین ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور بسیار مهم است و با حل مشکلات کنونی فراراه کاربخش خصوصی درکشور، بی‌‌کاری و ناداری درکشور کاهش خواهند یافت.

نزیر کبیری، رییس اجرائیه‌‌یی نهاد پژوهشی البیرونی گفت: "بخش خصوصی می‌تواند با ایجاد جای کار برای مردم معضل بزرگ بی‌کاری را مهار کند و مشکلات را در این بخش، حل سازد."

خانجان الکوزی، معاون فدراسیون اتاق‌‎های افغانستان نیز در این باره گفت که نقش سکتور خصوصی در گفتگوهای صلح مهم است و "باید برای حل مشکلات ما کار شود."

بربنیاد اقتصاد بازار، نقش بخش خصوصی در ثبات اقتصادی کشور بسیار مهم است.

شماری از آگاهان بخش اقتصاد می‌گویند که حکومت باید نقش نماینده‌گان بخش خصوصی را در گفت‌وگوهای صلح نادیده نگیرد تا اینکار زمینه را برای تشویق سرمایه‌‌گذاری‌‌های بیشتر در کشور، فراهم سازد.

آگاهان اقتصادی: موفقیت مذاکرات صلح می‌تواند اقتصاد را متحول سازد

فدراسیون اتاق‌‌های افغانستان می‌‌گوید که حکومت وطالبان باید نقش بخش خصوصی را درگفت‌وگوهای صلح، نادیده نگیرند.

Thumbnail

هم‎زمان با آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان در قطر، آگاهان اقتصادی و نماینده‌گان بخش خصوصی با استقبال از این روند، می‌گویند که موفقیت این گفت‌وگوها برای گُسترش فعالیت‌‌های بخش خصوصی در کشور، از اهمیت خاصی برخوردار است و می‌‌تواند اقتصاد افغانستان را، متحول سازد.

معاون فدراسیون اتاق‌‌های افغانستان می‌‌گوید که حکومت وطالبان باید نقش بخش خصوصی را درگفت‌وگوهای صلح، نادیده نگیرند.

ازسویی هم، شماری از آگاهان اقتصاد با درنظرداشت ناامنی‌‌های موجود در کشور می‌‌گویند که اگر صلح در کشور تأمین شود، این رویداد افغانستان را به خودبسنده‌‌گی دربخش نیازهای مالی‌اش نزدیک خواهند ساخت.

آگاهان اقتصادی می‌‌گویند که پیشرفت موفقانه مذاکرات میان افغانان، زمینه‌ها را برای سرمایه گذاری‌های بیشتر داخلی وخارجی درکشور فراهم خواهند ساخت.

آنان می‌‌گویند که یکی ازعلت‌‌های بزرگ فرار سرمایه‌‌ها ازکشور و کند شدن فعالیت‌‌های بخش بازرگانی و تولیدی درکشور نبود امنیت است و با حل این مشکل، روند سرمایه‌‌گذاری‌‌ها، از سرگرفته خواهند شد.

سخی احمد پیمان، معاون فدراسیون اتاق‌‌های افغانستان در این باره گفت: "مشکلات ما امنیت است و اگر صلح شود، ما حاضر هسیتم که سرمایه‌‌گذاری‌‌های مان را افزایش دهیم."

از سویی دیگر، مسؤولان شماری از نهادهای پژوهشی می‌‌گویند که نقش بخش خصوصی افغانستان در تأمین ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور بسیار مهم است و با حل مشکلات کنونی فراراه کاربخش خصوصی درکشور، بی‌‌کاری و ناداری درکشور کاهش خواهند یافت.

نزیر کبیری، رییس اجرائیه‌‌یی نهاد پژوهشی البیرونی گفت: "بخش خصوصی می‌تواند با ایجاد جای کار برای مردم معضل بزرگ بی‌کاری را مهار کند و مشکلات را در این بخش، حل سازد."

خانجان الکوزی، معاون فدراسیون اتاق‌‎های افغانستان نیز در این باره گفت که نقش سکتور خصوصی در گفتگوهای صلح مهم است و "باید برای حل مشکلات ما کار شود."

بربنیاد اقتصاد بازار، نقش بخش خصوصی در ثبات اقتصادی کشور بسیار مهم است.

شماری از آگاهان بخش اقتصاد می‌گویند که حکومت باید نقش نماینده‌گان بخش خصوصی را در گفت‌وگوهای صلح نادیده نگیرد تا اینکار زمینه را برای تشویق سرمایه‌‌گذاری‌‌های بیشتر در کشور، فراهم سازد.

هم‌رسانی کنید