Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بانک توسعۀ آسیایی صدمیلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند

بانک توسعۀ آسیایی، از آماده سازی یک بستۀ صد میلیون دالری برای کمک به افغانستان خبر می‌‎دهد.

نریندرا سنگرو، رییس این بانک در افغانستان می‌گوید که این بستۀ کمکی، در چارچوب برنامه‌های این بانک در راستای مبارزه با اثرهای اقتصادی ویروس کرونا آماده می‌شود و کمک به سرمایه‌گذاری‌های کوچک و میانه هدف اصلی آن است.

او در این باره بیان داشت: «ما می‌دانیم که اثرهای اقتصادی بیماری کوویدنزده گسترده خواهند بود. برای رسیده‌گی به این چالش‌ها بانک توسعۀ آسیایی در چارچوب برنامۀ تشویق هزینه‌ها و پاسخ‌گویی فعال به بیماری کوویدنزده در حال آماده سازی یک بسته ضد سایکلی صد میلیون دالری است.»

این بانک، در زمان شیوع ویروس کرونا نیز چهل میلیون دالر به افغانستان کمک کرده بود.

با گسترش ویروس کرونا به‌ویژه در روزهای قرنطین، کاروبارهای کوچک و میانه زیان‌های هنگفتی دیدند.

اتاق پیشه‌وران و دکانداران می‌گوید که کم از کم سی درصد از سرمایه‌گذاری‌هایی که از یکصد هزار تا سه صد هزار افغانی سرمایه داشتند، به کلی ازمیان رفتند.

نورالحق عمری، معاون اتاق پیشه‌وران و دکانداران بیان داشت: «معافیت دولتی است، معافیت کرایه جایدادهای دولتی است، معافیت تکس‌های غیرضروری شهرداری است... و در قسمت برق هم باید همکاری صورت بگیرد.»

وزارت اقتصاد نیز برای کمک به سرمایه‌گذاری‌ها طرحی را آماده کرده‌است که برای عملی‌سازی آن نیازمند تأیید شورای عالی اقتصادی و کمک‌های جامعه جهانی است.

سهراب بهمن، سخن‌گوی وزارت اقتصاد اظهار داشت: «بیشتر از ۵۶۰میلیون دالر یک بستۀ حمایتی است که یک مقدار دوباره برگشت می‌کند در طویل مدت؛ مثل قرضه برای سرمایه‌داران داده می‌شود.»

بانک توسعۀ آسیایی از سال ۲۰۰۲میلادی تاکنون پنج اعشاریه نُه میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده‌است.

رییس بانک توسعۀ آسیایی می‌گوید که کمک‌های این بانک بدون درنظر داشت این‌که نتیجه مذاکرات صلح چه خواهد بود، ادامه خواهند یافت اما پایان موفقانه این مذاکرات باعث  خواهد شد که کمک‌ها از طریق صندوق توسعۀ زیربناهای افغانستان که از سوی این بانک مدیریت می‌شود، بیشتر شوند.

بانک توسعۀ آسیایی صدمیلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند

بانک توسعۀ آسیایی از سال ۲۰۰۲میلادی تاکنون پنج اعشاریه نُه میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده‌است.

تصویر بندانگشتی

بانک توسعۀ آسیایی، از آماده سازی یک بستۀ صد میلیون دالری برای کمک به افغانستان خبر می‌‎دهد.

نریندرا سنگرو، رییس این بانک در افغانستان می‌گوید که این بستۀ کمکی، در چارچوب برنامه‌های این بانک در راستای مبارزه با اثرهای اقتصادی ویروس کرونا آماده می‌شود و کمک به سرمایه‌گذاری‌های کوچک و میانه هدف اصلی آن است.

او در این باره بیان داشت: «ما می‌دانیم که اثرهای اقتصادی بیماری کوویدنزده گسترده خواهند بود. برای رسیده‌گی به این چالش‌ها بانک توسعۀ آسیایی در چارچوب برنامۀ تشویق هزینه‌ها و پاسخ‌گویی فعال به بیماری کوویدنزده در حال آماده سازی یک بسته ضد سایکلی صد میلیون دالری است.»

این بانک، در زمان شیوع ویروس کرونا نیز چهل میلیون دالر به افغانستان کمک کرده بود.

با گسترش ویروس کرونا به‌ویژه در روزهای قرنطین، کاروبارهای کوچک و میانه زیان‌های هنگفتی دیدند.

اتاق پیشه‌وران و دکانداران می‌گوید که کم از کم سی درصد از سرمایه‌گذاری‌هایی که از یکصد هزار تا سه صد هزار افغانی سرمایه داشتند، به کلی ازمیان رفتند.

نورالحق عمری، معاون اتاق پیشه‌وران و دکانداران بیان داشت: «معافیت دولتی است، معافیت کرایه جایدادهای دولتی است، معافیت تکس‌های غیرضروری شهرداری است... و در قسمت برق هم باید همکاری صورت بگیرد.»

وزارت اقتصاد نیز برای کمک به سرمایه‌گذاری‌ها طرحی را آماده کرده‌است که برای عملی‌سازی آن نیازمند تأیید شورای عالی اقتصادی و کمک‌های جامعه جهانی است.

سهراب بهمن، سخن‌گوی وزارت اقتصاد اظهار داشت: «بیشتر از ۵۶۰میلیون دالر یک بستۀ حمایتی است که یک مقدار دوباره برگشت می‌کند در طویل مدت؛ مثل قرضه برای سرمایه‌داران داده می‌شود.»

بانک توسعۀ آسیایی از سال ۲۰۰۲میلادی تاکنون پنج اعشاریه نُه میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده‌است.

رییس بانک توسعۀ آسیایی می‌گوید که کمک‌های این بانک بدون درنظر داشت این‌که نتیجه مذاکرات صلح چه خواهد بود، ادامه خواهند یافت اما پایان موفقانه این مذاکرات باعث  خواهد شد که کمک‌ها از طریق صندوق توسعۀ زیربناهای افغانستان که از سوی این بانک مدیریت می‌شود، بیشتر شوند.

هم‌رسانی کنید